Årbogsudgivelse 12. november 2022

Pressemeddelelse
Årbog for Vinderupegnen 2022

  1. årgang af Vinderup Egnshistoriske Forenings årbog kommer i handelen i forbindelse med årbogsreceptionen den 12. november på Arkivet på Vinjes Torv 1 i Vinderup. Til dette arrangement bliver også bogens forfattere inviteret.
    Tilmelding er ikke nødvendig.

Dette års årbog er på 144 sider og koster 125 kr. Salget foregår fra Arkivet i åbningstiden samt i SuperBrugsen, Vinderup, Skala Farvehandel, Vinderup og hos Min Købmand, Sevel.

”Alle steder er der en historie at fortælle, for der har altid levet folk, som er værd at mindes”.
Sådan skriver en af forfatterne, Jørgen Hedegaard Kristensen, i en spændende historie i dette års udgave af årbogen.
I oktober 1862 kom sognefogeden i Djeld, Mads Pedersen, på forsiden af landets aviser – selv på Bornholm og i Slesvig. En mand, ved navn Ove Andersen, ernærede sig hovedsageligt som tyv i dele af Jylland. Om morgenen den 6. oktober 1862 troppede han op hos købmanden i Sevel i selskab med en kvinde af rakkerslægt for at købe mad og andre fornødenheder. Ove var eftersøgt af ordensmagten og på vej ud af byen fattede en lokal mistanke til tyveparret og bad dem følge med. Det var de naturligvis ikke indstillet på og Ove endte med at affyre en dobbeltløbet pistol og så tog begivenhederne fart. Flere lokale blev involveret og sognefoged Mads Pedersen blev tilkaldt. Jagten på tyveparret fortsatte ud af Nautrupvej over Svendshede og Feldborg Plantage. Ved sognefogedens ankomst beordrede han Ove til at nedlægge sit våben. Ove valgte i stedet at sigte på sognefogeden og en snarrådig karl affyrede sit forladegevær mod Ove, som blev ramt i ben og hofte. Mads Pedersen kunne herefter anholde tyveparret og bringe dem til arresten i Holstebro.

Andelsbevægelsen, som var en epokegørende nyskabelse i dansk landbrug, bliver grundigt beskrevet i to artikler, dels Skovlund Mejeris oprettelse, dels historien om Ejsing Foderstofs rolle i udviklingen af egnens landbrug. Anders Villadsen beskriver Skovlund Mejeris drama-tiske start som privatejet mejeri: problemer med mælkens kvalitet og mistro blandt leverandørerne resulterede efter bare to års drift i lukning. Mejeriet genopstod dog hurtigt, men nu som andelsejet mejeri. Ejsing foderstofforenings rolle for det lokale landbrug bliver beskrevet af nu afdøde forretningsfører, Hans P Christensen. HP, som han hed i folkemunde, var leder af forretningen i 31 år. Han skildrer en virksomhed i rivende udvikling specielt i perioden fra 1960 og frem.
En anden god historie fra Ejsing finder man i Jens Peter Østergaards fremragende skildring af to kvinder fra Ejsing, nemlig hans to fastre Anne og Thora Østergaard. Netop i denne skildring gælder udsagnet – ” alle steder er der en historie at fortælle, for der har altid levet folk, som er værd at mindes”. Det er historien om to kvinder fra Ejsing med drømme om livet og forsøger at finde deres egen vej i tilværelsen. De var begge ugifte, men gjorde et uudsletteligt indtryk på deres omgivelser ved deres foretagsomhed, ikke mindst da det gjaldt om at passe og pleje deres gamle forældre.
Derudover rummer årbogen historien om eventyrerne Peter og Edvard Rasmussen, som udvandrede til Argentina og vendte hjem med penge på lommen, levende fortalt af Alicia Møller-Pedersen og Axel Schmidt. Peter og Edvard var oprindelig fra Silkeborg, men endte med ved hjemkomsten at bosætte sig på en ejendom ved Ryde Bavnehøj. Her drev de skovbrug og satte deres præg på området.
En anden type eventyrer fortæller Grethe Leerbech om i artiklen ”Købmandsfolk på den jyske hede”. Købmandsparret Peder Villadsen og Maren Pedersen forsøgte ihærdigt at udleve deres drømme om at være købmænd i slutningen af 1800 tallet og begyndelsen af 1900 tallet. Tiderne var ikke altid med dem som forretningsdrivende, og de måtte jævnligt rykke teltpælene op og søge lykken andre steder, bla i Herrup, Djeld, Sahl og Vinderup.
Og så skal vi også lige have en god fortælling om de forfærdelige rakkere, som boede i de øde skove og heder mellem Ejsing og Rønbjerg. Mest kendt er nok Stærke Hans, som ligger begravet på Ejsing kirkegård. Afdøde(1955) Anders Kjellerup tager os med ud på heden og beretter om rakkernes liv fortalt til ham af hans familie. Det er stærke sager.

Dette er jo blot et udpluk af bogens artikler. Andre spændende fortællinger er der af Vagn Kristensen: Spejderlivets glæder, Signe Gosvig-Nielsen: Min barndoms jul og Kurt Guldbæk: Handbjerg Hospital om fattigforsorg. NK cykler har i år 40 år på bagen og det fortælles om i artiklen: Fra afholdshjem til klingende cykelforretning, af Flemming Bjerregaard Johansen.

Sidst i bogen er der en som altid en beretning om foreningen, skrevet af formanden Laila Nørgaard. Sammen med beretningen er der en nekrolog over vores mangeårige bestyrelses- og årbogsrepræsentant Harry Klith Sørensen, Ejsing der gik bort i foråret. Bodil Møller og Kurt Guldbæk har begge haft et tæt samarbejde med Harry Klith og de er forfattere til nekrologen.

Et annonce tillæg på 10 sider bag i bogen er med til at sikre, at Vinderup Egnshistoriske Forening kan få økonomi til at udgive årbogen, og et entusiastisk udvalg sørger for, at der kommer nogle spændende artikler hvert år til stor gavn for egnens historie.

Ønskes der billeder fra bogen, kan man rekvirere dem hos formanden for redaktionsudvalget: Henrik Sigaard, mail: sigaarhenrik@gmail.com.

Årbogsudgivelse d. 13. nov. 2021

55 interesserede mennesker mødte op på dagen og blev bænket ved bordene i det smukke gamle arkiv.  På bestyrelsens vegne bød Mette Elmholdt velkommen og takkede alle, også  forfattere, årbogsudvalget og lokale annoncører – uden alle jer blev der ingen årbog. Selv om festen i 2020 blev aflyst, blev sidste års årbog hurtigt udsolgt – så måske skal vi slet ikke afholde reception, spøgte hun lidt!

I hjørnet af lokalet står den gamle trækvogn fra Vinderup Bogtrykkeri, et klenodie skænket af Villy, den sidste ejer. Historien om den kan læses i seneste Arkiv Nyt. M.E. takkede de mange medvirkende til reataureringen af  vognen  – pengegave fra familien Johannesen, dæk fra NK Cykler, Per Maler, Hjerl Hede med konsulentbistand og ikke mindst Tirsdagsklubben med Søren og Svend, Bodil og Søren Møller som de samlede drivkræfter bag restaureringsprojektet. Stor applaus fra forsamlingen.

Årbogsudvalgets formand, Henrik Sigaard, havde ønsket at forsamlingen skulle synge Regnvejrsdag i november, og den dannede rammen om hans introduktion til årbogen:  Vælge lyset frem for skyggen. Udvalget har arbejdet intenst på at få et bredt udvalg af fortællinger med, og de er selv godt tilfreds med resultatet, nævnte han.

Som forfatter til Familien i Vejsgård, Ryde,  fortalte H P Lausten-Thomsen om det stille, rolige liv, der havde udspundet sig der, det var som en tidslomme at komme ind i hjemmet.

Brødrene Skovmose fortalte om gartnerierne i Vinderup og oplevelser som arbejdsdrenge hos Majgaard.

Flemming Bjerregaard berettede om flystyrtet i Mogenstrup i 1971, og ved sin side havde han Susanne, der var overlevende datter fra gården. Hun fortalte rørende om, hvordan ulykken var blevet tiet ihjel for hende, som otteårig. Hverken skolen, faderen, familie eller andre sagde noget, begravelsen af hendes mor og bror var hun heller ikke med til. På den tid troede man, at det var bedst for hende ikke at bringe det på tale. Hun har derfor i årenes løb haft en del ”spøgelser” omkring sin barndom, som der først nu kan blive sat et punktum for, fortalte hun. 

Som afslutning, inden bogsalget kunne gå i gang, opfordrede Henrik Sigaard alle til at bringe flere historier fra egnen frem i lyset. Udvalget fortsætter gerne med at tage historier ind, og der er stof til mindst 10 år mere, afsluttede han.

Det var en hyggelig formiddag, og ingen antydede,  at Vinderup Egnshistoriske Forening skal ophøre med at afholde årbogsreception.

                                                                                                                                                         ref. Mette Elmholdt

Pressemeddelelse

Årbog for Vinderupegnen 2021

11. årgang af Vinderup Egnshistoriske Forenings årbog kommer i handelen i forbindelse med årbogsreceptionen den 13. november på Arkivet på Vinjes Torv 1 i Vinderup. Til dette arrangement bliver også bogens forfattere inviteret.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Dette års årbog er på 144 sider og koster kun 125 kr. Salget foregår fra Arkivet i åbningstiden samt i SuperBrugsen, Vinderup, Skala Farvehandel, Vinderup, og hos Min Købmand, Sevel.

Her lidt fra bogens alsidige indhold, der dækker et særdeles bredt område i hele den gamle Vinderup kommune. Læserne kan godt glæde sig forlods! Og bogen vil være en rigtig god gave, hvis man vil glæde nogle.

Hans Kurt Hansen, tidligere medlem af årbogsudvalget og nu desværre død, har på sin særdeles velskrivende måde udført en beretning om den kæmpe Flyndersø-ål, som han på en tur med hustruen Ditte mener at have set på Flyndersø ved udsigten fra Jægerhytten. Fortællingen er spændende og en kriminalhistorie værdig.

”æ bette kjø`mand”. Her glæder Harry Klith sikkert mange Ejsing-Egebjerg-boere med indsamlede fortællinger om den specielle og festlige købmand Gerhardt Tanderup på Geddalvej 10 i Ejsing. Helt fra fødslen var han invalid og havde svært ved at klare skolegang, men han havde et stort handelstalent og forstod at klare sig gennem livet. Historierne om Gerhardt er mange, og det er nogle af disse, årbogens læsere kan stifte bekendtskab med.

Jagerfly styrtet ned ved Mogenstrup for 50 år siden. Denne overskrift på en artikel i årbogen får sikkert rigtig mange læsere til at erindre den både tragiske og dramatiske begivenhed, der skete lige uden for Mogenstrup på Else og Gunnar Hansens gård. Den triste nyhed blev delt af mange over hele landet via pressen. Else Hansen og deres femårige søn Ejnar mistede livet, da et engelsk jagerfly under en træningsøvelse mistede al motorkraft og styrtede ned i en mark umiddelbart til højre for Gunnar Hansens ejendom. Pga. hastigheden i styrtet fortsatte flyet ind over landevejen og ramte stuehuset, der blev fuldstændig pulveriseret. Artiklens forfatter, Flemming Bjerrregaard Johansen, har fået kontakt til Else og Gunnar Hansens datter Susanne, der i dag bor i Balling. Hun har været interesseret i at få hele historien fortalt og har bidraget med indtil nu ukendte oplysninger. Artiklen er illustreret med mange nye billeder, som blev optaget af en fotoeskadrille fra Flyvestation Karup.

Gartnerier i Vinderup – som vi husker det. De fleste lidt ældre kan sikkert huske Maigaards gartneri med forretning midt i Søndergade og gartneribagved, hvor nu SuperBrugsen har parkeringsplads. Men navne som Højlunds Planteskole, Aage Sørensens Anlægsgartneri og Garneriet Aalykke er sikkert gået i glemmebogen for de fleste – selv de lidt ældre medborgere. Dette har de to søskende Jørn og Ejnar Skovmose nu rådet bod på ved at fortælle lidt herom i en artikel i årbogen. Et oversigtskort over gartneriernes beliggenhed hjælper måske lidt på læsernes hukommelse!

Barndomsminder fra Vinderup. Her er endnu en artikel, der udfordrer Vinderup byboeres hukommelse. Den er skrevet af Anders Kjellerup, der stammer fra Øster Kjellerup i Ejsing og er kendt for sine mange beretninger om hjemstavnen om folk og hændelser. Den gengivede artikel, der er rigt illustreret, stammer fra Vinderup Avis i 1949.

Lokalradio i Vinderup – Stjernekanalen. Her har Ole Blume og Knud Kjærgaard fortalt om lokalradioens historie i Vinderup Kommune. Radiostudiet var i kommunens hus på Nr. Bjertvej 5. Sendetiden foregik ugens fem første dage fra kl. 17.30-18.30 med forskellige vagthold med de i lokalsamfundets kendte aktører som tovholdere. En spændende og velskrevet beretning.

Årbogen 2021 rummer endnu flere artikler. Ovennævnte er at betragte som ”appetitvækkere”.

Her nævnes lige de sidste artikler ved navn: Fattigforsorg gennem tiderne af Kurt Guldbæk, Fattighuse i Ryde – og lidt om de mennesker, der boede der – også skrevet af Kurt Guldbæk, To teglbrændere kom til Hasselholt af Anders Villadsen, Fra teglværksprodukter til åleopdræt af Flemming Bjerregaard Johansen, Da den spanske syge ramte Haderup og Vinderup af Anders Villadsen og Familien i Vester Vejsgaard af Hans P. Lausten-Thomsen.

Endelig er der en fyldig beretning om den aktive forening, skrevet af formanden Laila Nørgaard. Her fortælles også, at Bodil og Søren Møller er blevet udnævnt til æresmedlemmer af foreningen – derfor er de gengivet på omslaget af årets bog for Vinderupegnen.

Et annoncetillæg på 10 sider bag i bogen er med til at sikre, at Vinderup Egnshistoriske Forening kan få økonomi til at udgive årbogen, og et entusiastisk bogudvalg sørger for, at der kommer nogle spændende artikler hvert år til stor gavn for egnens historie.

Ønskes billeder fra bogen, kan man rekvirere dem hos formanden for redaktionsudvalget:
Henrik Sigaard, mail: sigaardhenrik@gmail.com.

Tirsdagsklubben

Opstart tirsdag d. 8/6 2021 fra 9.30 – 11.30

Tirsdagsklubben er et tilbud til dig der har savnet Arkivet og gerne vil med i et helt uforpligtende fællesskab. Du kan komme for hyggens skyld, få hjælp til slægtsforskning/lokalhistorie, hjælpe andre, kigge billeder, hjælpe med noget praktisk eller bare snakke.

HUSK! Coronapas og mundbind.

Indtil videre er det et tilbud i juni måned (ferielukket i juli)

Afklaring om fremtidig drift af Arkivet!

Som de fleste nok ved, er der nu godt nyt omkring driften af Arkiverne i Holstebro Kommune. Der er blevet afsat et beløb til at drive Arkiverne og lønne en fuldtidsansat person, som fysisk skal være på Arkivet 1-2 gange ugentlig, det er det, vi hører og kan læse os til i dagspressen.

Sagen skal nu behandles i Kultur- og fritidsudvalget, der skal bl.a. tages stilling til, hvor Arkiverne skal høre til organisatorisk.

Det er en enorm lettelse, at der omsider er kommet en afklaring, så vi kan begynde at se fremad og få rekrutteret nogle frivillige. Det kan være til at hjælpe med noget registrering, IT og vedligehold/opsyn med Arkivet. Vi mangler også en person – eller flere – som kan og vil fotografere ved arrangementer og ture

Nu venter vi blot på at få lov at mødes igen …..

Vi har valgt, at udsætte generalforsamlingen til efter påske, da vi håber at kunne få lov til at samles 30 -50 personer….. jeg vælger at være optimist!

Vedr. Arkivets åbningstid

Arkivets fremtid er stadig præget af uvished. Siden Bodil Møller fratrådte sin stilling pr. 8/10 2020 har Arkivet været lukket, og vi ved ikke, om der i fremtiden bliver økonomi til at ansætte en person på arkivet. Vi føler os ret magtesløse lige nu !!!!!

Vi mener ikke, det er foreningens opgave at drive Arkivet og stille personer til rådighed i åbningstiden. Året ud gør vi en udtagelse, og bestyrelsen vil på skift sørge for, at der kan holdes åbent hver torsdag fra 9.30 – 12.00. Dette gør vi for at vores medlemmer kan få lejlighed til at købe årbogen hos os og samtidtig få en lille snak …. og en kop kaffe.

Der må max. være 10 personer på Arkivet,og der skal selvfølgelig bæres mundbind, når man bevæger sig rundt i lokalet.

Foredrag med Henning Ringgaard Lauridsen

Omtrent 35 personer valgte trods stigende Cov19 smitte at høre Henning Ringgaard Lauridsen fortælle om sin anderledes slægtsbog. Det foregik i lidt uvante omgivelser i Vinderup Kirke- og kulturhus, her kan vi bedre holde den anbefalede afstand mellem de fremmødte. Det var dejligt at kunne gennemføre som planlagt, selv om det var med noget færre deltagere, end vi havde regnet med.

Flot artikel om Arkivet

Sammenslutningen af Lokalarkiver har i deres tidskrift OmSLAget en rigtig flot artikel om Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Den er skrevet af deres journalist Mads Kyvsgaard Jacobsen for at sætte fokus på arkivernes rolle og betydning i Holstebro Kommune.

Artiklen kan læses via dette link (Årgang 2020 nr. 2):