2022

Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening d. 10.3.2022. Formanden bød velkommen, og aftenen indledtes med at man sang: Det er i dag et vejr.

Valg af ordstyrer og stemmetællere. Holger Hedegaard valgtes som ordstyrer, behovet for stemmetællere afventedes.

Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2021 v. formanden.
Bestyrelsens årsberetning 2021
Generalforsamlingen afholdtes den 3. juni 2021 med 3 måneders forsinkelse pga. vores efterhånden noget irriterende med- eller nærmere modspiller: Corona.
Det lykkedes at samle 32 trofaste medlemmer på Vinderup Hotel, hvor det var muligt at overholde diverse restriktioner.
På valg var Gert L. Thorsen, Kristian Jørgen Larsen og Laila Nørgaard, det var kun sidstnævnte der modtog genvalg. Nyvalgt blev Bodil Møller og Finn Thøgersen.
Som suppleanter blev Henrik Sigaard og Søren Peder Sørensen valgt.
Revisorer blev Erik Kristensen og Gert L. Thorsen
Det viste sig at være en svær øvelse, at finde en ny kasserer, så løsningen blev at Gert L. Thorsen fortsatte som kasserer, men udenfor bestyrelsen.
Det blev hermed nødvendigt at finde en ny revisor, og her trådte Erik Mitens til. Søren Peder Sørensen indvilligede i at indtræde i bestyrelsen, og således var vi igen en fuldtallig bestyrelse, hvilket har knebet noget de senere år.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard
Næstformand: Bodil Møller
Sekretær: Mette Elmholdt
Ditte H. Hansen
Svend Faarkrog (kontakt til Årbogsudvalgt)
Finn Thøgersen (kontakt til Kasserer)
Søren Peder Sørensen
Kasserer, men udenfor den egentlige bestyrelse: Gert L. Thorsen
Årbogsudvalget, der er selvsupplerende, har bestået af disse personer:
Henrik Sigaard (formand)
Erna Jensen (sekretær)
Kurt Guldbæk,
Flemming Bjerregaard Johansen
Harry Klith Sørensen
Birthe Elkjær
Kirsten Møberg

Kirsten og Harry har begge ønsket at træde ud af årbogsudvalget. Harry fortsætter med andre opgaver vedr. Arkivet og vi håber Kirsten på et senere tidspunkt vil genindtræde i udvalget.
Vores første arrangement i meget lang tid var en aftentur til Stubbergård sø og Klosteret der. Lars Novrup Frederiksen fortalte hjemmevant om området, som han jo har en særlig forkærlighed til, både fordi det er hans hjemegn og fordi handlingerne i begge hans bøger om “Kirstine” og ”Priorinden” udspiller sig der.
Turen var tænkt som en appetizer til hans foredrag om samme emne i begyndelsen af oktober, på bagkant af udgivelsen af “Priorinden på Stubber Kloster”.
Det blev noget af et tilløbsstykke med 90 deltagere, godt vi havde flyttet arrangementet til Kirke- og Kulturhuset.
Lars berettede mest om den historiske tid og de samfundsmæssige forhold, der gjorde sig gældende i sidste halvdel af 1200-tallet, hvor handlingen i de to bøger foregår.
Mange deltagere var vi også på busturen rundt i den Gl. Vinderup Kommune midt september på en regnvåd aften. Vi havde sat vores nye bestyrelsesmedlem Finn Thøgersen til at være tovholder på turen, og det gjorde han til UG med kryds og slange. Det var også et godt samarbejdsprojekt for bestyrelsen, som endelig kunne få lov til at beskæftige os med noget udadrettet formidling og samvær. Vi kom rundt i alle mindre bysamfund i området og Holger Hedegaard var med på hele turen som guide. Undervejs bidrog flere lokale med fortællinger. Sandwich blev indtaget i Mogenstrups nyrenoverede, ottekantede Fælleshus.
Hele turen var gratis for medlemmer, da vi i foreningen gerne ville påskønne den opbakning, der har været fra vores medlemmer under Coronatiden, langt de fleste har betalt kontingent på trods af næsten ingen arrangementer. En del af tilskuddet, vi har modtaget fra Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, er i øvrigt gået til at dække omkostningerne til bus.
På turen havde vi inviteret vores nye Arkivar Stig Asbjørn Vestergaard, biblioteksleder Trine Petersen og Vinni Flæng, koordinator for biblioteket i Vinderup. De bliver alle vores nye samarbejdspartnere, og de fik en masse nye indtryk med sig og nyttig viden om egnen.
Årets sidste arrangement blev julemødet d. 9. dec. – en hyggelig aften med gløgg, æbleskiver, fællessang og oplæsning i et hyggeligt pyntet Arkiv. Vi nåede det inden samfundet igen lukkede ned.
Forinden havde vi midt i november reception i anledning af udgivelsen af årbogen for 2021. Omkring 55 mødte op til receptionen, som traditionen tro bød på velkomst og taler af nogle af forfatterne. Størst indtryk gjorde uden tvivl Susanne Jakobsen, hvis mor og lillebror blev dræbt, da et jagerfly styrtede ned i deres hus tæt ved Mogenstrup. Artiklen i årbogen er skrevet af Flemming B. Johansen, men årbogen rummer bestemt mange andre spændende fortællinger. Årbogen for 2020 er udsolgt og mon ikke også 2021 udgaven bliver det?
Vi skal i bestyrelsen fremover til at øve os i en ny disciplin, nemlig balancegang!
I august holdt DKM afskedsreception for Bodil Møller, som efter mange års ansættelse stoppede som arkivleder i Vinderup. Det har været et privilegium at have en arkivansat som Bodil, og det kan på mange måder mærkes efterfølgende. Vi skal til at vænne os til nogle anderledes arbejdsgange, da der er ikke en arkivleder blot for os her i Vinderup.
Den nye Arkivar skal deles med to andre arkiver, som er meget forskellige fra os – det gør vi gerne, men det bliver nødvendigt med mere struktur og forventnings afstemning end vi er vant til.
Der skal også ydes en endnu større frivillig indsats, hvad angår arkivarbejdet. Vi har derfor nedsat et lille Arkivudvalg bestående af: Bodil Møller, Søren Peder Sørensen og Svend Faarkrog til at varetage nogle af de opgaver, der er omkring Arkivet. Det overordnede ansvar for Arkivet er hos Arkivaren, Stig Asbjørn Vestergaard, men nogle opgaver skal løses af frivillige, bl.a. registrering af indkomne materialer.
De tre ovennævnte, samt Ditte Hansen fra bestyrelsen, har sammen med andre frivillige deltaget i Tirsdagsklubben. De har allerede udført vigtige opgaver i overgangsperioden, idet Stig Asbjørn Vestergaard har haft brug for tid til at sætte sig ind i den nye Arkivarstilling. Vi fornemmer helt sikkert, at det bliver et brugbart samarbejde – men der bliver brug for flere frivillige fremover, og hvervning af disse frivillige påhviler foreningen.
Til slut skal nævnes at kunstforeningen i Vinderup blev opløst i 2021, og de valgte at det resterende beløb i deres forening skulle tilfalde Vinderup Egnshistoriske Forening.
Vi har endnu ikke besluttet hvad de ca. 7000,- skal bruges til, men brugt det skal de nok blive.
På bestyrelsens vegne
Laila Nørgaard, Formand
Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen,

Arkivleder orienterer om Arkivet. Bodil Møller henviser til medlemsmødet d. 16.3 ”Åbent Arkiv”, hvor arkivar Stig Asbjørn Vestergaard vil orientere om Arkivet.

Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren. Godkendt af bestyrelse og revisorer. Gert L.Thorsen redegjorde for regnskabet, viste bl.a. til manglende momsindbetalinger, fordi nogle annoncører først har betalt efter d. 1.1.2022, fra hvilken dato foreningen er blevet en ”ikke momsregistreret forening”. Nu pr. d. 1.3 er al resterende momsbetaling til skat afsluttet. Økonomien er fremdeles i god stand. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslår en ensretning af kontingent på 150,-kr for en hustand – ikke muligt at tegne enkelt medlemskab. Forslaget blev godkendt.

Indkomne forslag
Grundet nyt tilhørsforhold under Biblioteket, Holstebro Kommune, foreslås følgende tekstændring i foreningens vedtægt:
§ 2 pkt. b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Bibliotek. Forslaget blev godkendt.

Valg
På valg til bestyrelsen er:
Mette Elmholdt, Ditte Hansen, Svend Faarkrog og Søren Peder Sørensen. Mette Elmholdt modtager ikke genvalg.
Ditte Hansen, Svend Faarkrog og Søren Peder Sørensen genvalgtes, der mangler et medlem.
Valg af 2 suppleanter:
Henrik Sigaard modtager genvalg. Han blev genvalgt, der mangler en suppleant. Valg af 2 revisorer: Erik Mitens og Lars Novrup Frederiksen blev valgt.

Eventuelt – intet
Holger Hedegaard kunne derefter erklære generalforsamlingen 2022 for gennemført.
Efter at generalforsamlingens officielle del var afsluttet, fortalte Erik Mitens historien om Vinderup Vandtårn – Vinderups vartegn.
Han viste dokumenter fra sognerådets beslutning i 1924 om et kommunalt vandværk i byen. Han gennemgik økonomien og historien over til Det nye vandværk i 1960 og frem til 1977, hvor byens udvikling med erhverv og flere boligområder gjorde det nødvendigt med nye pumper for at holde vandtrykket oppe. Herefter blev selve vandtårnet overflødigt. I 2010 overgik vandforsyningen til
Vestforsyning. Selve bygningen er bevaringsværdig og har været benyttet af Borger- og Håndværkerforeningen som bolig for julemanden med vækning omkring 1. december hvert år.
Vestforsyning solgte tårnet til private ejere i august 2019. Disse var to Vinderupfolk, ”Svoger” (Svend Aage Mark Jensen) og ”Iv” (Peter Astrup) samt David Dybdal fra Holstebro. De købte det med det formål at bevare byens vartegn, hvorefter de fik oprettet en forening med 200 medlemmer, som herefter er ejer af vandtårnet. Flere fonde som Real Dania, Færch Fonden og Axel Nørgaard har støttet sammen med flere virksomheder fra byen.
Mange frivillige fra byen deltager i renoveringsarbejdet; denne nyeste del af historien fortalte ”Svoger” om og fremviste billeder af arkitekttegningerne og fra renoveringsarbejdet, der er planlagt afsluttet og klar til indvielse den 30. juni 2023. Et meget spændende projekt, som er med til at skabe sammenhold og socialt samvær for mange deltagere og helt sikkert efterfølgende til glæde for Vinderup som et nyt kultur- og samlingssted.
Som afslutning sang forsamlingen: Det haver så nyligen regnet.

Referent Mette Elmholdt d. 18.3 2022

2021

Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 3.6. 2021
Foreningens formand Laila Nørgaard bød velkommen på Hotel Vinderup til de 32 fremmødte medlemmer, og mødet blev indledt med fællessang: Nu lyser løv i lunde.
Ifølge dagsorden pkt. 1. blev Holger Hedegaard valgt som ordstyrer, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvorefter formanden fik ordet. Stemmetællere ville blive fundet, om nødvendigt.
Pkt 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2020 v. formanden – (udsendt pr mail februar 2021, samt i Arkiv Nyt d.10.5 21 som er udsendt pr mail/omdelt)
”Generalforsamlingen 2020 afholdtes den 5. marts. Kurt Guldbæk valgte efter 25 års bestyrelsesarbejde ikke at genopstille, han fortsætter dog i Årbogsudvalget, men det er hans sidste periode som udvalgsformand. Der var genvalg til Flemming Bjerregaard Johansen, Ditte Hansen og Mette Elmholdt. Det lykkedes ikke at finde det sidste bestyrelsesmedlem, men det blev bemyndiget bestyrelsen at supplere i løbet af året.
Der var genvalg til suppleanter og revisorer. Henrik Sigaard og Svend Faarkrog som suppleanter samt Gustav Lind og Erik Kristensen som revisorer.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Laila Nørgaard
Næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen
Kasserer: Gert Ladegaard Thorsen
Sekretær: Mette Elmholdt
Ditte H. Hansen
Kristian Jørgen Larsen
Vacant

I løbet af sommeren valgte Flemming B. Johansen at udtræde af bestyrelsen, og derfor indkaldtes suppleanten Svend Aage Faarkrog. Søren P. Sørensen indvilligede i at være suppleant og har deltaget i bestyrelsesmøder i efteråret 2020.

Årbogsudvalget nedsattes af Kurt Guldbæk, Flemming Bjerregaard Johansen, Henrik Sigaard, Harry Klith Sørensen, Jens Johannesen og Erna Jensen. I efteråret overtog Henrik Sigaard formandsposten, og Birthe Elkjær og Hans Kurt Hansen indtrådte i udvalget. Jens Johannesen valgte af helbredsmæssige årsager at udtræde. Jens har i udvalget bidraget med megen lokal viden, kendskab til trykning og er en ”holdspiller” og menneskekender. Tak for din store indsats!

Næppe var generalforsamlingen overstået, før Corona’en ramte og lukkede Danmark ned. Det besværliggjorde arbejdet med De Kulturhistoriske Museer (DKM) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Holstebro Kommune omkring Arkivets eller rettere Arkivernes fremtid. Først i maj lykkedes det at mødes fysisk med personer fra DKM og KFU.
I samarbejde med lokale politikere blev det forsøgt at gøre driften af Arkiverne til en del af budgetforhandlingerne, men det lykkedes ikke. Vi skulle derfor helt hen til november, før vi fik foretræde for KFU.
Forinden var der arbejdet ihærdigt i kulisserne med SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver), pressen og politikere. SLA har ydet en yderst saglig bistand og været skarpe på, hvad der var muligt i kommunen med tre meget forskellige arkiver.
De har bragt en meget flot og beskrivende artikel om Vinderup Egnshistoriske Arkiv i OmSLAget, deres medlemsblad.
Politikere har stillet sig til rådighed – endda med meget kort varsel, når vi har været ved at smide alt fra os og nedlægge vores mandater i bestyrelsen.
Det har været et hårdt forløb, da det også har været begrænset eller usikkert, hvor meget vi har kunnet mødes – samtidig har det også været spændende og lærerigt, at få lov til at følge en sag hele vejen gennem det politiske system og få indblik i de politiske spilleregler.
I januar blev det så endelig vedtaget af byrådet, at der sættes midler af til en fuldtids ansat person, der skal betjene arkiverne i Holstebro og Vinderup, måske også på sigt Ulfborg, og der sættes midler af til drift og uddannelse af frivillige.
Der er afsat 38.000 til drift af Arkivet i Vinderup og i skrivende stund er vi lidt usikre på, hvilke udgifter, der her tænkes på.

Vi havde en del overvejelser ang. Årbogen – især annoncer og pris – skulle årbogen overhovedet udkomme i 2020. En rundspørge via mail til annoncører viste næsten 100% opbakning og grundet øgede udgifter til trykning, besluttedes det at hæve prisen til 125,- kr, samt reducere antal trykte bøger til 350 stk.
Årbogsreceptionen valgte vi selv at aflyse pga. et lokalt smitteudbrud med Cov19, men trods den manglende reception med traditionelt stort salg er det lykkedes at få et godt salg. Her ved udgangen af februar er (har?) vi tæt på udsolgt.

Det er blevet en meget flot og læseværdig årbog i år, godt sat sammen af et meget dygtigt og arbejdsomt udvalg. Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot bør der være mindst et bestyrelsesmedlem. Dette har vi ikke levet op til efter Flemming B. Johansens udtræde af bestyrelsen.

Den 8. september lykkedes det at få afholdt et formiddagsmøde i kraft af tilmelding og god afstand mellem de fremmødte. Bodil Møller viste rundt i udstillingen på 1. sal. Hun havde sammen med frivillige ryddet op i og registreret vores mange effekter, som er blevet indleveret i årenes løb. Dette for at hun med god samvittighed kunne overlade driften af Arkivet til andre.

Henning Ringgaard Lauridsen var inviteret til at holde foredrag den 19. oktober om sin anderledes slægtsbog ”Ved jorden at blive” – en fortælling om den meget lokale slægt. Bogen beskriver således ligeså meget vores historie i området Nordvestjylland, begyndende i 1600-tallet med fæstebonden under Tvis Mølle Gods, om selvejerbønder, studedrivere, uægte børn, andelsbevægelsen, nøjsomme hedebønder m.m.
Hovedfortællingen tog udgangspunkt i Henning Ringgaard Lauridsens bedsteforældre i Hodsager, som døde med få års mellemrum fra en børneflok på 11, den yngste helt spæd og de ældste blot teenagepiger, som måtte påtage sig ansvaret for familien. Især den næstældste datter Karen havde mange erindringer om den tid, og hun var tillige en god fortæller. En nærværende fortælling om mennesker med et jævnt og stridsomt liv!
Foredraget blev afholdt i Vinderup Kirke- og kulturhus for ca. 30 deltagere.

Alle øvrige planlagte foreningsaktiviteter i 2020 og indtil videre har vi som bekendt måttet aflyse eller udsætte.

Gaver til foreningen i anledningen af vores jubilæum i 2019 var bl.a. en stor pengegave fra Aksel Nørgaard på 50.000 kr. – disse er brugt til et nyt gulv på Arkivet og en ny hjemmeside opsætning.
Til dette har vi hentet professionel hjælp af Morten Sigaard, og vi har fået en hjemmeside, som er meget mere brugervenlig og tilpasset ”tablets”. Den er også nem for ikke så IT-kyndige at lægge nye beskeder, arrangementer m.m. op på.”

Efter oplæsningen af årsberetningen bad Laila Nørgaard forsamlingen mindes nyligt afdøde Hans Kurt Hansen og Ingelise Bjerregaard Johansen i et minuts stilhed. Årsberetningen blev godkendt.
Pkt. 3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren
Gert Ladegaard Thorsen omdelte og gennemgik punkter i det reviderede regnskab. Tilskud til Arkivet indeholder nyt gulv til 35.000 kr. Indtægt på 11.000 kr er et ubrugt tilskud fra kommunen, som overføres til 2021. En renteindtægt på minus 3.775,59 kr bliver genindsat af Sparekassen Vendsyssel pr 1.1.2022. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr for enkelt, 150 kr for par, hvilket blev vedtaget.
Pkt. 5. Indkomne forslag – Ingen.
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

På valg var Laila Nørgaard, som blev genvalgt, samt Gert L. Thorsen og Kristian Jørgen Larsen, der begge ikke modtog genvalg. Nyvalgt blev Bodil Møller og Finn Thøgersen, begge Sevel. Betyrelsen bemyndigedes til at finde et medlem mere til bestyrelsen.
Pkt. 7. Valg af suppleanter Søren P Sørensen og Henrik Siggard blev genvalgt som suppleanter.
Pkt. 8. Valg af revisorer Gustav Lind modtog ikke genvalg. Erik Kristensen genvalgtes og nyvalgt blev Gert Ladegaard Thorsen.
Pkt 9. Evt. Under dette punkt orienterede Svend Aage Faarkrog om ”På sporet” fra 2015. De resterende usolgte bøger, som har stået på lager hos det nu solgte Vinderup Bogtrykkeri, er bl.a. blevet tilbudt og modtaget med glæde af gl. Vinderup kommunes genbrugsbutikker og borgerforeninger, der f.eks. kan benytte dem til fremtidige tilflyttere. Der er tidligere uddelt et antal til samtlige skoler. Der vil fremdeles være nogle eksemplarer på Arkivet.
Holger Hedegaard erklærede herefter den formelle del af generalforsamlingen for afsluttet.

Bodil Møller, den tidligere arkivleder, fortalte inden kaffen om foreningens nye initiativ:
TIRSDAGSKLUBBEN – på Arkivet, tirsdage fra kl. 9.30-11.30. Starter d. 8.6.21.
Der vil være åbent, og man skal ikke tilmelde sig, men bare komme. Der er ingen servering af kaffe, og i det hele taget går det ikke med kaffe, hvis man også arbejder med arkivalier, fortalte Bodil.
Sammen med Svend Aage Faarkrog og Søren P. Sørensen har Bodil allerede i nogen tid dannet en arbejdsgruppe på Arkivet, og heraf er ideen opstået. Tanken er, at man kan forske i lokalhistorie, få hjælp, finde sammen i grupper om et emne (ide: evt. registrere systuer på egnen), hjælpe med at registrere billeder og meget andet, også udføre praktiske ting i huset, der trænger til at blive gjort. Det er meningen, at man skal have det både hyggeligt og sjovt sammen! Desuden kan man på denne måde også være i samarbejde med Holstebro kommunes kommende arkivleder, der forventes ansat fra d. 1. august.
Laila Nørgaard læste stillingsopslaget om ny arkivar op for forsamlingen og kunne fortælle, at der var kommet pænt mange ansøgninger. Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 14. 6.
Orientering om de kommende arrangementer blev givet; man opfordres til at følge med på foreningens hjemmeside. Formanden fremhævede også, at foreningen har hårdt brug for frivillige til at give en hånd med IT opgaver samt fotografering. Under kaffen gik gæstebogen rundt, og som afslutning på aftenen blev det foreslået at synge Som dybest brønd. Det føltes rigtig godt omsider at kunne indlede en ny sæson, som forhåbentlig igen vil byde på fællesskab og gode oplevelser, mere end det har været muligt i det foregående ”coronaår”.

Referent Mette Elmholdt
d.7.6.21

2020

Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening d. 5. Marts 2020

Formand Laila Nørgaard bød velkommen til de 40 mennesker, der var mødt op denne aften. Mødet indledtes med fællessang, Benny Andersens Det er forår. Alting klippes ned – der i den aktuelle situation har en dobbelt betydning, sagde Laila Nørgaard.

Ifølge Dagsorden (se i ArkivNyt nr 51):

1) Valg af ordstyrer og stemmetællereHolger Hedegaard valgtes til ordstyrer, Bodil Møller og Hans K. Hansen som stemmetællere. Hededaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden.

2) Betyrelsens beretning om foreningens virke i 2019 ved formanden:

På generalforsamlingen d. 7. marts 2019 blev Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen valgt i stedet for Lars Novrup Frederiksen og Erik Mitens, der begge ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Laila Nørgaard, genvalg til suppleanter – Henrik Sigaard og Svend Faarkrog samt genvalg til revisorer – Gustav Lind og Erik Christensen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard, næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen, kasserer: Gert Ladegaard Thorsen, sekretær: Mette Elmholdt, menige medlemmer Kurt Guldbæk, Ditte H. Hansen og Kristian Jørgen Larsen.
– Årbogsudvalget har bestået af Kurt Guldbæk og Flemming Bjerregaard fra bestyrelsen samt Bente Dalsgaard, Henrik Sigaard, Harry Klith og Jens Johannesen – udvalget blev i efteråret udvidet med endnu et medlem, Erna Jensen, dette for at tage højde for kommende udskiftninger i udvalget.

Foreningens formål er at virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed, hvilket må siges at være fuldt ud indfriet i dette jubilæumsår.
Vi har haft tre aftenforedrag med så mange tilhørere, at alle stole var i brug.
De to journalister Jens Peder Østergaard og Jacob Thorup fortalte om de tyske flygtninge under 2. verdenskrig med udgangspunkt i deres bog, Mein lieber Kristian. Journalist og fotograf Joan Laurbjerg og Sten Don fra Skive Folkeblad leverede en gribende fortælling på julemødet – om Eneboeren Guf, og endelig havde vores eget bestyrelsesmedlem Flemming Bjerregård Johansen samlet stof til et spændende stykke historie om Handbjerg.
I efteråret inviterede Biblioteket til et samarbejde om fortællingen ”Fra Avlsgård til driftig stationsby” af Ninna og Helge Weis, mange måtte gå forgæves denne aften, da der ikke måtte lukkes flere ind i salen. Derfor gentages dette her på Arkivet til en fortælleformiddag den 31. marts.
Hyggeaften i oktober var med Sara Strandby og ”pigerne i de gule regnfrakker”, de samlede gode historier rundt om i den gamle Vinderup Kommune, Vinderup Stories.
På mødet i januar fortalte Arkivleder Bodil om hjemmesiden Arkiv.dk og om Arkibas, som er registreringsprogrammet til det, der indleveres på lokalarkiverne. Begge Hyggeaftener var rigtig godt besøgte. 2
Fortælleformiddagen i april handlede om mennesker og hændelser, med lokale fortællere, Hans Kurt Hansen og Ejnar Skovmose.
Lokalt var det bestemt også i efteråret, da Foreningens 50 års fødselsdag blev festligholdt d. 9. oktober med bl.a. indslag fra tidligere formænd. En virkelig dejlig dag!
Fejringen fortsatte til årbogsreceptionen med taler, gaver og udnævnelse af nye æresmedlemmer – Karen Lindholdt og Kurt Guldbæk.
Gaver til foreningen var bl.a. en slipsenål fra ”Vinderup Kommune” og en stor pengegave fra Aksel Nørgaard – 50.000 kr.
To spændende udflugter blev det også til, den første i foråret til Brunshåb Papirfabrik syd for Viborg, og den sidste dag i august drog vi til den dejlige Limfjordsø Mors. Vi besøgte ikke mindre end tre museer, Dueholm Kloster, Støberi Museet og Skarregård. Til disse ture har vi også i år modtaget tilskud fra Holstebro Kommune, Kultur og Fritid – beløbet var på 11.000 kr.
Tæller vi alle disse arrangementer sammen, kommer vi op på 11 i alt og 9 bestyrelsesmøder.

ArkivNyt udkommer to gange årligt til vores medlemmer, primært for at annoncere kommende arrangementer, men også gerne med lidt artikelstof.

Årbogsudvalget tager sig med stor dygtighed af årbogen. Det er et stort arbejde og flere har siddet i udvalget i flere år. Bente Dalsgaard har i år valgt at takke af; det er vi meget kede af, da du har sat et stort aftryk i udvalgsarbejdet, men vi har også fuld forståelse for din beslutning.
Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.

Vi er så småt begyndt at arbejde med en fremtidssikring af vores hjemmeside, det har hidtil været lagt i hænderne på kun en person, og det er nok lidt for sårbart.

Øvrige formål med Foreningen:
At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Museum!!!!
– Vi er blevet informeret om, at de Kulturhistoriske Museer ønsker at trække sig ud af dette samarbejde ved årets udgang.
Hvad betyder så det?
Vi er ikke fuldt ud klar over konsekvenserne, da vi blot har haft et enkelt møde med Ingeborg Svennevig (Direktør for Museerne) – der er planlagt nyt møde medio marts, hvor også chefen for Kunst- og Kulturudvalget deltager.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi beholder det tilskud på ca. 100.000, som vi har modtaget årligt siden kommunesammenlægningen. Det dækker på ingen måde de samlede udgifter ved at have en arkivleder ansat på nuværende vilkår (incl. forsikringer, pension, administration m.m.)
Vi har flere forskellige løsninger i spil! Det bliver helt sikkert nødvendigt med mange flere frivillige hænder, f.eks. til at registrere i Arkibas. Vi har en høj arkivstandard – takket være især Bodil – og den standard vil vi gerne beholde. Det var også den ånd, Vinderup Samlerforening byggede på.
Vi har en økonomi i nogenlunde balance, men vi må nok forvente øgede udgifter, såfremt vi selv kommer til at stå med alle driftsudgifter – det håber vi ikke, vi gør! 3

Efter at have oplæst årsberetningen takkede formanden Kurt Guldbæk for hans mangeårige virke i bestyrelsen, som han ikke har ønsket genvalg til. Både han og Bente Dalsgaard blev overrakt en symbolsk tak for deres arbejde.

Der fulgte nogle spørgsmål fra forsamlingen om ejerskab til arkivbygningen samt om kommunens tilskud. Holstebro kommune vil også fremover eje bygningen og stå for det udvendige vedligehold, foreningen står stadigvæk for det indvendige vedligehold.
Ligeledes ligger tilskuddet på ca. 110.000 kr til driften fast fra kommunens side. Nuværende driftsbudget ligger på ca. 170.000 kr. En af museumsdirektørens begrundelser for at ville opsige aftalen var bl.a. at stille de tre arkiver i Holstebro kommune mere ens; de har dog atid været drevet på vidt forskellig vis, set i et historisk perspektiv.

Formanden efterspurgte medlemmer, der kunne have lyst til at blive oplært i og derefter hjælpe med registrering i arkivet fremover, uanset hvordan forhandlingerne falder ud.

Forsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

3) Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet:
Der har været 710 gæster i 2019, heraf 268 arkivgæster. 272 skriftlige forespørgsler om diverse slægtsforskningsopgaver, som har resulteret i besvarelser på mail m.m. I det hele taget er Lokalarkiver gode at få vejledning hos, sagde Bodil. Ariv.dk har nu eksisteret i 5 år, og der er et øget fokus herpå, også efter møder omkring det. Der har været hele 54 indleveringer i løbet af året. Arkivet i kælderen er blevet opdateret. Med uvurderlig hjælp fra Søren (Møller) og Kristian Jørgen (Larsen) er alle effekter på loftet taget frem og fotograferet; det er ikke sket siden 1999, og alt lægges nu ind som et fotoregister. Til slut skal der laves en permanent udstilling på loftet, emnerne bliver Besættelsen, Legetøj, Tørvegravning og Husholdning.

Bodil viste et lille kobbergrydelåg frem med en vedhæftet seddel, hvorpå bl.a. dets findested var beskrevet, nemlig i borgruinerne ved Landting, hvorfra der i sin tid blev hentet sten til anlægningen af amtsvejen fra Struer til Vinderup.

Folk fra Nationalmuseet har været på besøg under indsamling af materiale til bog om Danmarks kirker, der nu er udkommet med alle egnens lokale kirker. De var meget grundige, og det blev et spændende indslag til arkivarens arbejde.

Reperationen af arkivbygningens gavl og tag samt vindue er nu godt i gang, (dog desværre ikke de tre vinduer ud mod banen), og oppe i skunken fandt håndværkerne bl.a. gamle skilte fra bibliotekets begyndelse. Bodil efterlyste – og fik – hjælpere til rengøringen, når håndværkerne er færdige. Bodil opfordrede også til, at flere frivillige vil melde sig til hende til at hjælpe med registrering; arkivet er godt og skulle gerne fortsætte med at være det i fremtiden.

D. 28. marts er alle inviteret til reception hos Ninna og Helge Weis med deres 3. bog om Vinderup.

4) Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren:
Gert Ladegaard Thorsen viste det reviderede regnskab på det store lærred, bl.a. indtægter fra 79 husstande og øvrige 106 enkeltmedlemmer, ialt 22.500 kr. Udgifter til Arkivet var godt 9.000 kr. Årets resultat er 27.137 kr. Trykkeudgifter til årbogen står ikke mål med indtægter fra reklamerne og salget, det er ikke en god forretning, kunne kassereren konstatere. Bestyrelsen varsler derfor en forhøjelse af prisen på årbogen, og der var forslag fra forsamlingen på både 150 og 200 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5) Fastsættelse af kontingent for 2021Bestyrelsens forslag på uændret blev vedtaget, 100 kr for enkelt og 150 kr for husstandsmedlemsskab.

6) Indkomne forslagVedtægtsændring, at både formand og kasserer er tegningsberettigede, (krav fra banken) hvilket blev vedtaget.

7) ValgPå valg til bestyrelsen er Flemming Bjerregaard Johansen, Ditte Hansen, Mette Elmholdt og Kurt Guldbæk, sidstnævnte modtager ikke genvalg. Valg af 2 suppleanter, valg af 2 revisorer.
Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, genvalg til begge suppleanter Henrik Sigaard og Svend Faarkrog og til begge revisorer Gustav Lind og Erik Christensen. Da det ikke var lykkedes at finde en ny kandidat til at opstille, gav forsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde et bestyrelsesmedlem mere.

8) Eventuelt.
Flemming Bjerregaard Johansen orienterede om et planlagt møde i foreningen til efteråret, d. 6. oktober, der vil blive afholdt i Kirke- og Kulturhuset. Forfatter og foredragsholder Flemming Ringgard Lauritsen, som har lokale rødder, kommer.

Bodil Møller rettede til slut en humoristisk tak til Kurt Guldbæk. De kunne næsten holde ”sølvbryllup”, syntes hun. I 1995 var den første PC allerede indkøbt og Kurt indførte ”EDB-halløj” i 1997, hvorefter Søren Møller, Bodil og Kurt og forsøgte at lære det. Kurt var med hele vejen fra DOS til Windows osv. De var de unge dengang!! Kurt kunne nu også få Bodils blodtryk til at stige, for han blandede sig nemlig altid meget!
Arkivet var i det hele taget et af de hurtigste til at få begyndt med at indtaste folketællinger m.m., hvilket Kurt har sin meget store andel i, sluttede Bodil, som også havde en flaske med til Kurt.

Herefter kunne Holger Hedegaard erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Mette Elmholdt
Sekretær

2019

Bestyrelsens beretning for 2019 ved generalforsamlingen d. 5. marts 2020 i Vinderup Egnshistoriske Forening

På generalforsamlingen d. 7. marts 2019 blev Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen valgt i stedet for Lars Novrup Frederiksen og Erik Mitens, der begge ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Laila Nørgaard, genvalg til suppleanter – Henrik Sigaard og Svend Faarkrog samt genvalg til revisorer – Gustav Lind og Erik Christensen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard, næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen, kasserer: Gert Ladegaard Thorsen, sekretær: Mette Elmholdt, menige medlemmer Kurt Guldbæk, Ditte H. Hansen og Kristian Jørgen Larsen.
– Årbogsudvalget har bestået af Kurt Guldbæk og Flemming Bjerregaard fra bestyrelsen samt Bente Dalsgaard, Henrik Sigaard, Harry Klith og Jens Johannesen – udvalget blev i efteråret udvidet med endnu et medlem, Erna Jensen, dette for at tage højde for kommende udskiftninger i udvalget.

Foreningens formål er at virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed, hvilket må siges at være fuldt ud indfriet i dette jubilæumsår.
Vi har haft tre aftenforedrag med så mange tilhørere, at alle stole var i brug.
De to journalister Jens Peder Østergaard og Jacob Thorup fortalte om de tyske flygtninge under 2. verdenskrig med udgangspunkt i deres bog, Mein lieber Kristian. Journalist og fotograf Joan Laurbjerg og Sten Don fra Skive Folkeblad leverede en gribende fortælling på julemødet – om Eneboeren Guf, og endelig havde vores eget bestyrelsesmedlem Flemming Bjerregård Johansen samlet stof til et spændende stykke historie om Handbjerg.
I efteråret inviterede Biblioteket til et samarbejde om fortællingen ”Fra Avlsgård til driftig stationsby” af Ninna og Helge Weis, mange måtte gå forgæves denne aften, da der ikke måtte lukkes flere ind i salen. Derfor gentages dette her på Arkivet til en fortælleformiddag den 31. marts.
Hyggeaften i oktober var med Sara Strandby og ”pigerne i de gule regnfrakker”, de samlede gode historier rundt om i den gamle Vinderup Kommune, Vinderup Stories.
På mødet i januar fortalte Arkivleder Bodil om hjemmesiden Arkiv.dk og om Arkibas, som er registreringsprogrammet til det, der indleveres på lokalarkiverne. Begge Hyggeaftener var rigtig godt besøgte. 2
Fortælleformiddagen i april handlede om mennesker og hændelser, med lokale fortællere, Hans Kurt Hansen og Ejnar Skovmose.
Lokalt var det bestemt også i efteråret, da Foreningens 50 års fødselsdag blev festligholdt d. 9. oktober med bl.a. indslag fra tidligere formænd. En virkelig dejlig dag!
Fejringen fortsatte til årbogsreceptionen med taler, gaver og udnævnelse af nye æresmedlemmer – Karen Lindholdt og Kurt Guldbæk.
Gaver til foreningen var bl.a. en slipsenål fra ”Vinderup Kommune” og en stor pengegave fra Aksel Nørgaard – 50.000 kr.
To spændende udflugter blev det også til, den første i foråret til Brunshåb Papirfabrik syd for Viborg, og den sidste dag i august drog vi til den dejlige Limfjordsø Mors. Vi besøgte ikke mindre end tre museer, Dueholm Kloster, Støberi Museet og Skarregård. Til disse ture har vi også i år modtaget tilskud fra Holstebro Kommune, Kultur og Fritid – beløbet var på 11.000 kr.
Tæller vi alle disse arrangementer sammen, kommer vi op på 11 i alt og 9 bestyrelsesmøder.

ArkivNyt udkommer to gange årligt til vores medlemmer, primært for at annoncere kommende arrangementer, men også gerne med lidt artikelstof.

Årbogsudvalget tager sig med stor dygtighed af årbogen. Det er et stort arbejde og flere har siddet i udvalget i flere år. Bente Dalsgaard har i år valgt at takke af; det er vi meget kede af, da du har sat et stort aftryk i udvalgsarbejdet, men vi har også fuld forståelse for din beslutning.
Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.

Vi er så småt begyndt at arbejde med en fremtidssikring af vores hjemmeside, det har hidtil været lagt i hænderne på kun en person, og det er nok lidt for sårbart.

Øvrige formål med Foreningen:
At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Museum!!!!
– Vi er blevet informeret om, at de Kulturhistoriske Museer ønsker at trække sig ud af dette samarbejde ved årets udgang.
Hvad betyder så det?
Vi er ikke fuldt ud klar over konsekvenserne, da vi blot har haft et enkelt møde med Ingeborg Svennevig (Direktør for Museerne) – der er planlagt nyt møde medio marts, hvor også chefen for Kunst- og Kulturudvalget deltager.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi beholder det tilskud på ca. 100.000, som vi har modtaget årligt siden kommunesammenlægningen. Det dækker på ingen måde de samlede udgifter ved at have en arkivleder ansat på nuværende vilkår (incl. forsikringer, pension, administration m.m.)
Vi har flere forskellige løsninger i spil! Det bliver helt sikkert nødvendigt med mange flere frivillige hænder, f.eks. til at registrere i Arkibas. Vi har en høj arkivstandard – takket være især Bodil – og den standard vil vi gerne beholde. Det var også den ånd, Vinderup Samlerforening byggede på.
Vi har en økonomi i nogenlunde balance, men vi må nok forvente øgede udgifter, såfremt vi selv kommer til at stå med alle driftsudgifter – det håber vi ikke, vi gør! 3

Efter at have oplæst årsberetningen takkede formanden Kurt Guldbæk for hans mangeårige virke i bestyrelsen, som han ikke har ønsket genvalg til. Både han og Bente Dalsgaard blev overrakt en symbolsk tak for deres arbejde.

Der fulgte nogle spørgsmål fra forsamlingen om ejerskab til arkivbygningen samt om kommunens tilskud. Holstebro kommune vil også fremover eje bygningen og stå for det udvendige vedligehold, foreningen står stadigvæk for det indvendige vedligehold.
Ligeledes ligger tilskuddet på ca. 110.000 kr til driften fast fra kommunens side. Nuværende driftsbudget ligger på ca. 170.000 kr. En af museumsdirektørens begrundelser for at ville opsige aftalen var bl.a. at stille de tre arkiver i Holstebro kommune mere ens; de har dog atid været drevet på vidt forskellig vis, set i et historisk perspektiv.

Formanden efterspurgte medlemmer, der kunne have lyst til at blive oplært i og derefter hjælpe med registrering i arkivet fremover, uanset hvordan forhandlingerne falder ud.

Forsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

Referat fra generalforsamlingen 7. marts 2019 i Vinderup Egnshistoriske Forening

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening med ”Blæsten går frisk” og ”Vingesus” .

27 medlemmer af foreningen havde trodset blæst og regn og fik en hyggelig og spændende aften på  Arkivet sidste torsdag. Formand Laila Nørgaard berettede om årets mange godt besøgte møde- og udflugtsaktiviteter. Vinderupegnens  Årbog 2018 havde stået i Realskolens tegn i kraft af skolens 100 års jubilæum. Udgivelsen var blevet fremrykket til at falde sammen med jubilæet og havde medført ekstra salgsaktiviteter fra bestyrelsens side – og fik man ikke lige købt årbogen i efteråret, er det stadigvæk muligt at sikre sig et eksemplar!

Som noget nyt blev medlemmerne opfordret til at melde sig til at deltage i ad hoc-udvalg – det kan f.eks. være sammen med bestyrelsesmedlemmer at forberede kaffe og rundstykker til Fortælleformiddage, til at skrive små bidrag til ArkivNyt, som udsendes to gange årligt til medlemmerne eller til at medvirke til planlægning af kommende udflugter.

Arkivleder Bodil Møller indledte sin beretning med mindeord over nyligt afdøde æresmedlem Anna Mikkelsen, Sevel. Bodil Møller læste op af en samling indleverede dagbøger fra Kristian Nyboe, der strækker sig over en periode på to verdenskrige. Et foreningsmedlem, Harry Klith, er nu i gang med at hjælpe med at overføre dem til elektronisk opbevaring for eftertiden.  På Arkivet har Bodil Møller desuden lavet en plancheudstilling med glimt fra Vinderup Egnshistoriske Forening, som senere i år kan fejre 50 års jubilæum.

To bestyrelsesmedlemmer havde valgt ikke at modtage genvalg efter flere års trofast medvirken. Glædeligt nok stillede to andre friske kandidater op, så bestyrelsen igen blev fuldtallig. Der var således nyvalg til Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen, begge Vinderup. Suppleanter og revisorer modtog  genvalg.

Efter kaffebordet med oste- og pålægsmadder fra det ene afgående bestyrelsesmedlem fik tilhørerne besøg af de tre kunstnere bag Vinderupegnens skulptur i rundkørslen på Holstebrovej. Rolf Jakobsen, Gitte Bøcher Steffensen og Jens Jørgen Steffensen vandt ganske vist opgaven ud fra  deres fælles udarbejdede ide, men det lå dem meget på sinde at fortælle, hvor mange andre implicerede, der har været med i projektet, og som også kan tage ejerskab til den færdige skulptur, fortalte Jens Jørgen Steffensen. Det gælder både Vinderup Borger- og Håndværkerforening, Vinderup Handelsforening, Holstebro Kommune med afdelingen Trafik og Park, firmaet Priess og mange ansatte der, firmaet Kaj Bech, Vestforsyning m.fl. og endelig firmaet DV Lasercut i Balling, som fra starten har rådgivet og hjulpet med både design og fremstilling af fuglene, så de kunne fremstå så lette og elegante som muligt, under hensyntagen til styrke og robusthed.

Der blev vist billeder fra de første  ideudkast og filmklip fra fremstillingen.  Rolf Jakobsen fortalte, at skulpturens særligt rundede form skulle symbolisere vestenvindens blæsen ind fra Handbjerg Strand. Papirfoldning  (origami) har inspireret til de stilistiske fugle, der blev udført som et skelet i stål, hvor der senere blev indlagt farvet glas. Grønne farver er endt op mod den blå himmel, de blå farver ned mod jorden, alt sammen efter en kunstnerisk proces, hvor fuglene lå på gulvet hjemme i bygningen hos ”Gitte Glas”, og hvor hun kunne gå og bytte rundt på farverne på de 39 fugle, indtil det hele føltes rigtigt! Her var også navnet ”Vingesus” faldet på plads. Gitte Bøcher Steffensen afsluttede med et digt, som hun havde skrevet til indvielsen for et halvt år siden, d. 6. oktober 2018.

Forsamlingen blev fascineret af at få indblik i en spændende fremstillingsproces og oplevede dette historiske sus, hvor nutiden forbinder fortid og fremtid – og en historie om hvordan kunst kan medvirke til at fastholde og synliggøre vores egns identitet.

2018

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2018 i Vinderup Egnshistoriske Forening

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2017 ved formanden
 3. Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet
 4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren
 5. Fastsættelse af kontingent for 2019
 6. Vedtægtsændring. Ændring af § 4 pkt. b og c. Der ændres under begge punkter til: der er på valg hvert år.
  Ved godkendelse træder begge tilføjelser i kraft med øjeblikkelig virkning.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg: På valg til bestyrelsen er: Flemming Bjerregaard Johansen, Bente Dalsgaard, Hans Kurt Nielsen og Kurt Guldbæk. Bente Dalsgaard og Hans Kurt Nielsen modtager ikke genvalg.
  Valg af suppleant(er).
  Valg af revisor(er).
 9. Eventuelt.

Formanden Laila Nørgaard bød velkommen, hvorefter vi begyndte med en sang: “Hvad var det dog der skete”.

Ad 1. Bodil Møller og John Dalsgaard blev valgt som stemmetællere.
Holger Hedegaard som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2. Formanden kom i beretningen for året 2017 bl.a. ind på, at bestyrelsens arbejde gennem de seneste år er blevet mere struktureret, der arbejdes ud fra et årshjul, som giver et rigtig godt overblik over, hvornår emner skal på dagsordenen. Især 2 emner har gentagne gange været på dagsordenen, nemlig frisen over indgangspartiet samt “ikke betalende medlemmer”. Angående det sidste har vi luget ud i vore medlemmer, således at medlemmer, der trods gentagne rykkere ikke har betalt, er slettet fra medlemsfortegnelsen.
    Frisen over døren er efterhånden meget medtaget, den smuldrer og der trænger vand ind, så murværk og dør ødelægges. Bestyrelsen har stået over for valget at ofre en mindre formue (rundt regnet 100.000 kr.) for at reparere/lave ny kopi af frisen eller blot nedtage frisen og opbevare den på Arkivet, hvilket bestyrelsen har besluttet at gøre. Ud over dette ser det slemt ud med vores tagkonstruktion, det er utæt og der er angreb af svamp, hvilket viste sig ved en nødtørftig reparation i efteråret. Holstebro Kommune har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, vi afventer svar på, hvad der videre skal gøres.
    Også indenfor er der blevet ryddet op og flyttet rundt, det vil Bodil komme ind på.
    Vores publikationer Arkiv Nyt og Klummen udsendes begge 2 gange om året på mail, dog får medlemmer som ikke har en mailadresse Arkiv Nyt i egen postkasse, mens Klummen alene udsendes på mail, men den kan afhentes på arkivet. Klummen indeholder f.eks. små historier, omtaler fra foredrag, vores nærområde eller ture. Foreningens afholdte arrangementer blev omtalt, ligesom udgivelsen af årbogen 2017, der har været en større udgift end tidligere, da vi i 2017 har købt os til en del af opsætningen. På sigt kan det komme til at betyde en prisstigning på bogen.Beretningen blev taget til efterretning.
 Endvidere nævnte formanden, at vort æresmedlem Gunnar Hallum døde den 19. september 2017 efter længere tids sygdom.
 Til slut takkede formanden Bodil for hendes brændende engagement i Arkivet, og for den hjælp hun altid er parat til at yde, ligesom der lød en tak de afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Kurt og Bente.

Ad 3. Bodil Møller kom i sin beretning ind på, at lige som supermarkederne af og til flytter rundt på varerne, således er man nu også begyndt at flytte rundt på tingene på Arkivet. Hofmansens bogsamling og den store skolebogssamling er flyttet op på loftet. Svend Fårkrog har registreret skolebogssamlingen, og herved viste det sig, at der var flere dubletter, så samlingen var ikke helt så stor, som forventet. Tak til Svend for hjælpen.
    Når man begynder at flytte noget, starter det en kædereaktion, det tager lang tid, for man skal hele tiden være på forkant, hvad sker der, hvis man flytter den hylde ? Har det konsekvens for resten, skal der også rettes i registreringerne osv.? Arkivet har været så heldig i efteråret, at man blev tilbudt at komme på besøg hos afdøde Gunnar Mikkelsens bror Niels Christian. Gunnar Mikkelsen var fra Trabjerg og ligesom Gunnar Hallum en af Holstebro Museums højt skattede amatørarkæologiske medarbejdere. Herfra fik vi, Søren Knudsen, Søren og jeg, med noget besvær med tyngdekraften – en del arkæologiske og historiske bøger samt indbundne Skalk med hjem.
    I årets løb er modtaget en hel del rigtig gode indleveringer bl.a. mange billeder. Vi kan mærke, at når vi har fokus på et emne, medfører det flere indleveringer.
    I vinter har vi haft nogle hyggeaftener, hvor vi især har haft fokus på konfirmationsbilleder, det giver flere indleveringer. Flere og flere er også blevet opmærksomme på at aflevere især billeder og gamle dokumenter, når de rydder op, fordi børnene ikke er interesseret i det nu og måske bare vil smide det ud.
    Forleden modtog Arkivet et brev med forskelligt dukketøj, som var vævet og syet på Handbjerg Fredehjem for mange år siden. Det var fra en dame i Sønderborg, som var niece til vævelærerinden. Hun havde fået det, da hun var lille, nu havde hendes børn og børnebørn også leget med det, så nu syntes hun, det skulle tilbage til egnen.
    Foreningen har lige bekostet en løsning, så kortet kan rejses op samt en opslagstavle til lidt udstilling, samtidig fik de tømreren til at kikke på yderdøren, der var svært at åbne og lukke – noget der hænger sammen med tilstanden på ydermuren, da de bærende jerndragere nok er ved at ruste væk; nu går døren som en drøm. Arkivet er glad for, at vi har foreningen som støtte, så vi kan få ordnet diverse ting her på Arkivet – så stor tak til foreningen.
    Med “Giv det videre” et landsdækkende projekt i 2017 forsøgte vi at vække de forskellige skolers interesse. Kun en 4. klasse fra Vinderup Kommuneskole fik i sidste øjeblik skrevet noget om deres skolegang, og de vandt 2000 kr., så tillykke til dem.
    Bodil nævnte de lokale udgivelser fra 2017, og allerede her i marts 2018 er der en ny udgivelse, nemlig en bog om Sevelvej, Nørgårdsvej og Lillegade, udgivet af Ninna og Helge Weis. Spændt på, om bogen om Ejsing kommer i 2018.
    Udover foreningens æresmedlem Gunnar Hallum, gik også H.P. Christensen fra Ejsing bort i 2017. H.P. Christensen var tidligere bestyrelsesmedlem i foreningen, kasserer og det er ham, der kan takkes for indretningen af det første arkiv rum i kælderen med de gode reoler. Han havde et stort kendskab til egnen og menneskene omkring Ejsing, hvilket Bodil havde benyttet sig af mange gange. Han var også rigtig godt inde i slægtsforskning og historie. Han var også en af dem, der tastede folketællinger ind til Dansk Data Arkiv.
Hans egen slægt blev fulgt langt tilbage, så han lånte gamle skifter og fæsteprotokoller fra Rigsarkivet her til Arkivet, da vi var låneberettigede til det. Han var altid parat med en god kommentar, og han nød stor respekt, for alle vidste, at hvis H.P. havde haft med tingene at gøre, var alt gennemtænkt og i orden.
    Bodil Møller læste Lis Helles Olesens tale ved Gunnar Hallums mindesammenkomst op, hvorefter forsamlingen holdt et minuts stilhed til ære for H.P. Christensen og Gunnar Hallums minde.
    Til slut takkede Bodil foreningen, museet og alle øvrige for godt samarbejde i årets løb.

Ad 4. Foreningens kasserer Erik Mitens omdelte det reviderede regnskab for 2017. Regnskabet udviste et overskud på kr. 2.811,65 og egenkapitalen udgjorde ved årets slutning kr. 741.291,74.
    Erik Mitens knyttede nogle kommentarer til enkelte af regnskabets poster, og kom herunder bl.a. ind på, at salget af årbøger var stagneret, der var stadig omkring 60-70 bøger tilbage af 2017. De øgede udgifter til opsætning og trykning kan som tidligere nævnt gøre, at det bliver nødvendigt at hæve prisen på årbogen.
    Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for husstand i 2019.

Ad 6. Vedtægts ændringerne blev godkendt enstemmigt.

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8. Der var genvalg til Flemming B. Johansen og Kurt Guldbæk og nyvalg til Mette Elmholdt.
    Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde det sidste medlem af bestyrelsen. Der var genvalg til suppleanterne Svend Faarkrog og Henrik Sigaard, ligesom der var genvalg til revisorerne Gustav Lind og Erik Kristensen.

Ad 9. Intet. Dirigenten takkede for god ro og orden.

2016

Bestyrelsens årsberetning for 2016.

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 02. marts 2017.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Så er der atter gået et år, og vi kan se tilbage på et som altid spændende og aktivt år for foreningen.

I forhold til 2015, hvor vi fejrede byens 150 års jubilæum med udgivelse af den nye jubilæumsbog ”På sporet af Vinderup, fejring på Hotellet den 17. november, samt vores 2 dages udflugtstur til Sønderjylland og Slesvig Holsten, kan vi dog konstatere at året 2016 har været lidt roligere, men dog stadigvæk med gode tilbud.

Sædvanen tro havde vi to fortælletræf møder i vinter og forårstiden.  Det uformelle formiddagsmøde begyndende med kaffe/the, inden ordet blev givet til en foredragsholder. Første gæst var 88 årige Svend Lausten, Rønbjerg, der fortalte om ”Rakkerliv og Abraham slægten” og senere Victor Hedegaard fra Borbjerg. Over 40 gæster var forsamlet, da han med udgangspunkt i bogen ”Et rigtigt bondeliv” og filmatiseringen af samme fortalte om sit eget liv med barndom, ungdom, voksenliv og nu pensionisttilværelsen. –
I foreningen fornemmer vi en god interesse for disse møder, der normalt gæstes af ca. 25-35 personer.

Vores sommermøde blev afholdt den 24. august med en tur til Vestsalling. Vi begyndte med et besøg ved Lihme Kirke og dernæst Kaas Hovedgaard. Som veloplagt fortæller indledte Esben Graugaard og på Kaas blev vi modtaget af den daglige driftsleder, Klaus Østergaard. Sammen med Esben Graugaard blev der fortalt om de forskellige ejere og om området i dag. Gården ejes i dag af Færchfonden, som meget nænsomt har stået for vedligeholdelsen og bevarelsen af området.

Udgivelsen af årets Årbog for Vinderup-egnen var i år blevet henlagt til det nye kirke og kulturhus, hvor omkring 75 deltog. Foreningen var vært med sandwiches og øl/vand.

Vi søsatte også projekt Klummen – et elektronisk nyhedsskrift – som vi forsøger at udgive 2 gange om året. Nævnes skal naturligvis også Arkiv nyt og alt i alt kan vist siges, at vi forsøger at tage den teknologiske udvikling til os.

Der blev også afholdt kursus i slægtsforskning, som fortsætter her i 2017.

Takket være lidt økonomisk bistand fra kommunen fik Arkivet mulighed for en tiltrængt renovering på loftet, hvor arkivleder Bodil Møller og flere frivillige fra bestyrelsen og andre har givet en stor hånd. Der er indkøbt nye reoler, og tanken er at loftsrummet vil kunne anvendes til forskellige formål.

Afslutningsvis rettes en stor tak til bestyrelsen og i særdeleshed til Bodil Møller for altid god og hjælpsom assistance til gæsterne, som kommer i Arkivet. Tak til alle andre, som også yder en fin indsats til fremme af vores lokalhistorie.

På bestyrelsens vegne
Flemming Bjerregaard Johansen.

2015

Bestyrelsens årsberetning for 2015

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 03. marts 2016.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Sidste år afholdtes generalforsamlingen den 5. marts 2015, og samtidig havde vi indvielse af den nye permanente udstilling på 1. sal.
Efter generalforsamlingen kom bestyrelsen til at bestå af: Kurt Guldbæk, Erik Mitens, Boye Bruhn, Lars Frederiksen, Bente Dalsgaard, Laila Nørgaard og Flemming Bjerregaard Johansen.
Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 10. marts 2015 med følgende resultat:
Formand: Flemming Bjerregaard Johansen
Næstformand: Laila Nørgaard
Kasserere: Boye Bruhn (momsfrie regnskaber og Kurt Guldbæk (regnskaber med moms).
Sekretær: Bente Dalsgaard
Årbogsudvalget: Fra bestyrelsen Kurt Guldbæk, Erik Mitens, Bente Dalsgaard og Flemming Bjerregaard Johansen, eksterne medlemmer: Harry Klith Sørensen, Jens Johannesen og Jens Aage Eriksen.
Mødeudvalg og arkivudvalg blev nedlagt og arbejdsopgaverne indgår herefter i bestyrelsesarbejdet.

Man besluttede i fremtiden at afholde bestyrelsesmøde den 3. tirsdag i hver måned undtagen i juli og december. I bestyrelsesmøderne deltager arkivleder Bodil Møller, men har ikke stemmeret.
En af de første arbejdsopgaver for bestyrelsen var udarbejdelsen af en forretningsorden for bestyrelsen, således at bestyrelsesarbejdet kunne formaliseres lidt og køres ind i faste rammer. Af andre tiltag kan nævnes ”årshjulet” hvor aktiviteter for det kommende år planlægges og føres ind i en kalender. Årshjulet ligger herefter til grund for næste Arkivnyt/medlemsmail og gør planlægning og struktur i foreningen mere gennemskuelig. Årshjulet udarbejdes hvert år inden sommerferien.
Af andre opgaver med formelle og strategiske indhold kan nævnes, at der i bestyrelsen nu er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem Vinderup Egnshistoriske Forening, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og Holstebro kommune. Aftalen afløser den hidtil gældende ”Vedtægter for Vinderup Egnshistoriske Arkiv”, som har været gældende fra den 23. juni 2010.
Endvidere kan nævnes nyt og edb baseret regnskabsførelse, som gerne skulle gøre jobbet lettere for kassereren samt fremme forståelsen for brugerne. Vi lever jo i en rigtig IT tidsalder, og derfor har vi også besluttet at udnytte e-mail til alle medlemmer, som har en e-mail adresse. Det har de fleste efterhånden, og den resterende del får selvfølgelig bragt Arkivnyt pr. brev.

Et tilbageblik på et begivenhedsrigt år:
Det forgangne år 2015 bød på mange spændende tiltag for Vinderup Egnshistoriske Forening og hermed også Arkivet. Byen fejrede 150 års jubilæet for jernbanen og dermed togets ankomst. En begivenhed som naturligvis satte sit præg på bylivet med masser af ekstra arbejde og travlhed for mange. Her skal blot nævnes Handelsstandsforeningen, Borger-Håndværkerforeningen og en masse andre klubber og foreninger som på hver sin måde deltog i de mange aktiviteter.
Her i foreningen lagde vi ud med udgivelsen af den nye jubilæumsbog: ”På sporet af Vinderup”. Det skete ved en vellykket og velbesøgt reception den 21. marts, som afholdtes på Hotel Vinderup, hvor 125 mennesker var mødt op med såvel borgmester Østerbye, tidligere Vinderup borgmester Holger Hedegaard, museumsdirektør Ingeborg Svennevig, Holstebro museum og mange andre.
Traditionen tro blev det også til en to dages tur til Slesvig Holsten med overnatning på Christianslyst, en kursusejendom, der er ejet af det danske mindretal i Sydslesvig. Turen bød på mange indslag og havde deltagelse af 53 glade nordvestjyder. Årets sommermøde afholdtes den 19. august på Hjerl Hede, hvor forfatter, journalist m.m. Kresten Bjørnkjær, der har rødder i Hasselholt, fortalte om sit liv. Mødet samlede omkring 40 deltagere.
I august deltog arkiv og forening også i den traditionsrige fjerkrædag, hvor navnkundige Ninna og Helge Weis Jensen atter på fornem viste fortalte om de forskellige områder ved en byvandring rundt i Nørregade og navnlig baggårdene, hvor der tidligere havde været flere industrielle virksomheder.
I november havde vi udgivelsen af den 5.årbog i serien Årbog for Vinderup-egnen, og omkring 70 personer samledes på arkivet til en festlig reception.
Det blev også til deltagelse i festlighederne på hotellet den 17. november, som er den officielle dato for jubilæet. Dette skete i samarbejde med Borger-Håndværkerforeningen, og det var lykkedes at få folketingsmedlem for venstre, Kristian Piil Lorentzen til at komme og fortælle. I samme forbindelse skal heller ikke glemmes de flotte tavler, som foreningen har udarbejdet og som hænger rundt i lokalet og kan ses i flere af byens forretninger.
En enkelt dagstur til brunkulslejerne ved Søby blev det også til og glemmes skal heller ikke de såkaldte ”fortælletræf” møder, som vi afholder flere gange om året. Et uformelt formiddagsmøde begyndende med kaffe/the med et rundstykke, inden ordet bliver givet til foredragsholder. Vi har haft spændende møder, senest gæstede Svend Laustsen, Rønbjerg, foreningen og fortalte om ”Rakkerliv og Abraham slægten”. Næste møde den 12. april bliver foredragsholderen Viktor Hedegaard, Borbjerg. – Det er møder, som normalt gæstes af ca. 30 deltagere.

Når vi til efteråret atter skal udgive en Årbog for Vinderup-egnen, bliver der tale om en ændring. Byen har nu fået et nyt kirke/kulturhus, og her har vi fået lov til at låne hus og lokaler til receptionen, som bliver lørdag den 12. november 2016 mellem kl. 10-12.
Der sker dog en lille ændring, idet vi har måttet flytte datoen til netop den 12. november. Det vil naturligvis blive offentliggjort i god tid.
Det nye hus byder på mange gode muligheder, og det hele er placeret på en etage med 3 toiletter, hvoraf et er et handicap toilet. Sidste år gæstede omkring 70 mennesker foreningen og arkivet ved årbogsudgivelsen, og selvfølgelig glemmer vi ikke vores rødder på arkivet, men vi synes alligevel gerne vi vil prøve det nye hus, som i øvrigt udlånes gratis.

Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til alle Jer, som er kommet i aften, tak fordi i fortsat har lyst til at støtte op om foreningen og lokalhistorien.
Jeg vil endvidere gerne bringe en stor tak til arkivleder Bodil Møller samt til mine kolleger i bestyrelsen. Det har været dejligt at få lov til at stå i spidsen for så iderige, glade og kompetente personer, som altid med ildhu kaster sig over arbejdsopgaverne.

2010

Bestyrelsens årsberetning for 2010

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Ninna Weiss, Vinderup, Boye Bruhn, Sevel og Kurt Guldbæk, Vinderup.
Desuden blev Jens Nymose og Gunnar Hallum, begge fra Herrup, valgt til suppleanter.
Det konstituerende bestyrelsesmøde blev holdt d. 14. april, hvor der var genvalg til alle poster, som det kan ses i Arkiv Nyt og på foreningens nye hjemmeside www.vinderup-egnshistorie.dk.

…..……….

Ud over konstitueringen har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb, det er et par færre en året før og et udtryk for et roligt år.

Der er dog grund til at fremhæve vort bestyrelsesmøde 2. juni, hvor Ole Nielsen, direktør for Holstebro Museum, deltog. Som det er bekendt, kører vort lokale arkiv med underskud, da de kommunale tilskud ikke følger med pris- og lønudviklingen.
På dette møde bad Ole Nielsen foreningen om et tilskud på 20.000 kr til driften af Arkivet. Bestyrelsen fremhævede på mødet, at vi ikke finder det rigtigt, at en privat forening skal betale for, hvad der er en kommunal forpligtigelse. Ligeledes gjorde vi gældende, at foreningen i forvejen støtter Arkivet med gaver i form af inventar og udstyr, der fra 2007 til og med 2010 er blevet til 100.000 kr.
Som det ser ud, er den eneste mulighed for besparelser at nedsætte Bodils timetal, alle andre steder er der skåret til benet (som politikerne siger). Det vil betyde, at Arkivets åbningstid vil blive beskåret og at nogle ting ikke vil blive gjort.
For at undgå det blev vi på mødet enige om, at foreningen for 2010 ekstraordinært vil yde et tilskud på op til 20.000kr.

I år og fremover vil vi forsøge at udgive en lokalhistorisk årbog. Hvis vi kan sælge annoncer eller på anden vis få finansieret udgivelsen, vil der være et overskud, som kan bruges til støtte for arkivets drift!
Vi har til formålet lavet et redaktionsudvalg med interne og eksterne kræfter, som er i fuld gang med at forberede udgivelsen. Der kræves jo nogle artikler og her er vi i kontakt med flere lokale kræfter samt folk, der på anden vis har tilknytning til vort område.
Det er vores plan, at bogen skal udkomme i november, så den kan komme med i julehandelen!

Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling, der kommer til at omhandle landbrugets udvikling (eller afvikling) her på egnen. Vi mødes nogle onsdag formiddage eller mandag aftener og finder materialer, lavede plancher og alt det andet, der skal til. Den nye udstilling bliver indviet om nogle uger, helt præcis lørdag d. 9. april om formiddagen, hvor vi håber at se rigtig mange. Den vil kunne ses frem til omkring jul.

Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

 • D. 26. maj var der arrangeret en bustur til Fur. Her blev vi vist rundt af Jon Bertelsen, der er blind. Trods dette var han aldrig i tvivl om, hvad han viste os og kunne fortælle levende om det!
 • D. 16. juni havde vi sommermøde. Som sidste år havde vi fået lov til at holde det i Hjerl Hedes nye indgangsbygning. Mange var mødt op for at høre Tapio Juhl, der kom til Danmark i 1943 som finnebarn. Han var en af de få, som ikke vendte hjem til Finland efter krigen.
 • 25. August var der byvandring i Nørregade. Det blev på grund af vejret lavet om til et indendørs arrangement, hvor den sydligste del af Nørregade blev gennemgået.
 • Poul Tolstrup fra Historisk Samfund for Skive tog os 6. oktober ved hjælp af billeder og fortælling med på en rundtur til gravminder på nogle af kirkegårdene i Salling og Fjends.
 • https://www.vinderup-egnshistorie.dk/images/GF2011/18_P1050593.JPGGudrun Gormsen gav os 3. november en grundig gennemgang af bygningskulturen på landet de sidste 200 år. Som sædvanlig et kompetent foredrag fra Gudruns side.
 • Året sluttedes af med julemødet, hvor Kristian Knudsen viste lysbilleder af Det Gyldne Alter i Sahl Kirke, et emne, som han rigtig har fordybet sig i.
 • 9. februar blev endnu en aften med byvandring. Denne aften gjaldt det den sidste del af Nørregade, hvor Helge Weis assisteret af Ninna fortalte.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2010 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt med et sidetal fra 16-20.
2010 blev også året, hvor Arkivets hjemmeside blev en del af Holstebro Museums hjemmeside. Dette falder jo godt i tråd med, at Arkivet jo er en del af Museet. Internetadressen er stadig den gamle www.arkivet-vinderup.dk.

Til gengæld har foreningen nu fået sin egen hjemmeside, der kan ses på www.vinderup-egnshistorie.dk. Mange af tingene her er fra den gamle hjemmeside fra Arkivet.

Og så vil jeg da lige nævne, at vi for første gang i den tid jeg kan huske har haft brug for at indkalde en suppleant. Børge blev nogle måneder afløst af Jens Nymose fra Herrup.

********

2009

Bestyrelsens årsberetning for 2009

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Johannes Hansen, Mogenstrup, Børge Poulsen, Sevel og Harry Klith, Ejsing.
Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde allerede umiddelbart efter generalforsamlingen, og det blev genvalg til alle poster, som det kan ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.
Ud over konstitueringen har der været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb, det er det samme som året før.
Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling, det er om alle de forretninger, der i tidens løb har været (og for nogles vedkommende stadig er) på landet og i landsbyerne. Der er altså ikke medtaget nogen af de forretninger, som er/har været i stationsbyen Vinderup. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Den nye udstilling blev indviet for knap 3 uger siden og vil kunne ses frem til omkring jul.
Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

 • Som sædvanlig havde vi lys i vinduerne om aftenen d. 4. maj, der var en mandag aften. Dette vil vi gentage igen i år (selv om vi ikke fik det med i programmet i Arkiv Nyt), men bestyrelsen er enedes om, at det i hvert fald i den nuværende form bliver sidste gang. Tilslutningen har været stærkt faldende; der er jo efterhånden ikke mange, der selv husker tiden.
 • D. 27. maj havde vi formået ejeren af Voldstrup, Niels Mikkelsen, til at fortælle om gårdens historie samt vise rundt på gården og i parken. Vejret var ikke med os, men for dem, som var mødt op, blev det en interessant aften.
 • D. 17. juni havde vi sommermøde. Som noget nyt havde vi valgt at holde det i Hjerl Hedes nye indgangsbygning. Mange var mødt op for at høre højskolelærer, journalist og forfatter Knud Peder Jensen fortælle en personlig beretning om livet på landet for 50 år siden.
 • 5. August tog Ninna og Helge Weiss os med på en byvandring på Nørgårdsvej og nogle af de tilstødende veje. Det var en ualmindelig dejlig sensommeraften, som det kan ses på billederne her!
 • 28. August blev byvandringen på Nørgårdsvej gentaget i anledningen af, at Handelsforeningen arrangerede ”Festuge”. Da var det blevet noget anderledes med vejret, det blæste så meget, at man valgte at holde byvandringen indendøre!
 • Freddy Boysen fra Engevang Lokalarkiv gæstede os 30. september og fortalte om ”Originaler fra det jyske”.
 • 14. oktober fortalte forfatteren Jan Svendsen tørvenes historie. Han havde netop udgivet en bog om emnet, hvor han bl.a. havde trukket på oplysninger her fra Arkivet.
 • Tilfældigvis var næste møde også med brændsel som tema, dog på en helt anden måde. Det var Ib Svenningsen fra Rødding, der fortalte om sin barndom, der foregik med nær tilknytning til brunkulsbrydningen og dens personer.
 • Året sluttedes af med julemødet, som vi havde formået Ritta Nørgård, Sevel til at forestå.
 • Og så var der lige vort februarmøde (3.), hvor Helge Stavnsbjerg fra Skive fortalte om Chr. 4’s tid og kongens andel i de mange hekseprocesser.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.
Det er i 2009 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt med et sidetal fra 20- 24.
 

********

2008

Formandens årsberetning for 2008

Ved sidste års generalforsamling var der genvalg til Boye Bruhn, Gustav Lind, Ninna Weis og undertegnede.
Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 2. april. Resultatet af konstitueringen blev, at vi nedlagde arkivudvalget, eller var der genvalg på alle andre poster. Er I i tvivl, kan bestyrelsens sammensætning altid ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.

Der har været afholdt 7 bestyrelsesmøder i årets løb, det er lidt færre end året før.
Efter sommerferien gik vi i gang med årets udstilling om møller i de fem sogne. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Den nye udstilling blev indviet 1. november (skiftedag), hvor den afløste en udstilling, som egentlig stammer fra Ryde-Handbjerg Ungdomsforenings jubilæum forrige år.
Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i omtrent hver måned.

 • Som sædvanlig havde vi lys i vinduerne om aftenen d. 4. maj, der var en søndag aften.
 • D. 21. maj var der busudflugt rundt i Holstebro kommune med to forhenværende og en nuværende borgmester rundt i den nye storkommenue. Det var Arne Lægård, Holger Hedegård og Niels Kristian Jensen fra de sammenbragte kommuner, der fortalte.
 • D. 21. juni blev sommermødet holdt i Jægerhytten på Hvidemosevej, hvor landmand og forfatter Erik Bech Jacobsen fortalte om sit liv.
 • I august kom vi lidt ’udensogns’, idet Boye Bruhn fortalte om og viste os rundt ved Estvadgård.
 • I september fortalte Sven Laustsen historien om forsøget på at udtørre Flyndersø og fremsatte en ny teori for, hvor dæmningen, der brød sammen, havde været.
 • Vagn Ottosen fortalte i november om den forrige kommunesammenlægning.
 • Året sluttedes af med julemødet, som Harry Klit sørgede for.
 • Vi startede det nye år ved i februar at besøge Nupark, hvor Holger Hedegård fortalte og viste rundt.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.
Det er i 2008 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt I den forbindelse vil jeg da lige nævne, at Arkiv Nyt i år har rundt jubilæum, næste nummer bliver nr. 30.
Som I kan se, har Arkivet fået nye borde og stole, de er købt for nogle af pengene fra arven efter Helga Vindelev.
 

********

Til slut vil jeg gerne takke de vigtigste personer i foreningen, nemlig jer medlemmer. Det er jer, foreningen er til for, uden jer var der ingen forening.
Tak for jeres støtte og opbakning til vort arbejde. Ud over selve medlemskabet har flere af jer deltaget i det arbejde, som kræves for at drive en forening.
Ligeledes vil jeg gerne takke for, at der aldrig har manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det.
Og endelig skal der fra mig personligt lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage fat på de opgaver, som har vist sig i årets løb.
I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen (og Søren).
Også til Holstebro Kommune skal der lyde en stor tak. Siden kommunesammenlægningen er det jo her, vi skal rette vore ansøgninger om økonomisk hjælp til f.eks. vore udstillinger. Og her må vi jo sige, at vi endnu ikke har mødt et nej! Den nye kommune har på bedste vis fortsat linien fra Vinderup Kommune ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.

2007

Formandens årsberetning for 2007

Ved sidste års generalforsamling, der fandt sted d. 28. marts, var der genvalg til Harry Klith og Børge Poulsen. Da Karen ikke ønskede genvalg, blev Johannes Hansen fra Mogenstrup nyvalgt.

Vi afholdt konstituerende bestyrelsesmøde d. 24. april. Resultatet af konstitueringen kender I, så den vil jeg ikke remse op her! Er I i tvivl, kan den altid ses i Arkiv Nyt og på Arkivets hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk.

I foråret gik vi i gang med årets udstilling om de fem sognes smede. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det andet, der skulle til. Denne udstilling blev indviet 9. maj med omkring 25 deltagere. Den er nu lukket og afløst af en udstilling, som egentlig stammer fra Ryde-Handbjerg Ungdomsforenings jubilæum sidste år. Denne udstilling havde kun været vist en enkelt dag ved jubilæet og kan godt fortjene større opmærksomhed.

Denne udstilling vil fortsætte til vi efter sommerferien åbner vor udstilling om de mange vind- og vandmøller, der i tidens løb har været i de fem sogne!

Ellers har vi fulgt traditionen med et arrangement i hver måned undtagen juni.

 • Som sædvanlig havde vi lys i vinduerne om aftenen d. 4. maj; da det var en fredag aften, var der ret begrænset fremmøde. Måske skal vi til at overveje, om denne tradition er ved at være passé!
 •  Det traditionelle sommermøde blev holdt i Jægerhytten på Hvidemosevej, hvor Victor Hedegård underholdt med sang, fortalte om lokalhistoriske træk og læste op af Jeppe Åkjær.
 • I august kom vi lidt ’udensogns’, idet Boye Bruhn fortalte og viste os rundt i Estvad Kirke.
 • Også i oktober kom vi langt omkring, da Margit Bagger fortalte os om kelternes kulturpåvirkninger rundt i Europa.
 • Året sluttedes af med julemødet, hvor Rasmus Thorsen fra Rønbjerg læste op på jysk.
 • Her i det nye år har vi så haft besøg af Vilhelm Værge, der fortalte om en flyverprovsts arbejde.

Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2007 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt, begge med 20 sider. Og her vil jeg da gerne nævne, at vi jo altid er på jagt efter stof til bladet, så hvis I har ideer til artikler, er I meget velkommen til at henvende jer.

Også på vor hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk er der sket lidt; der er kommet nogle få folketællinger og artikler om personer på egnen til. Det seneste blev lagt op i går, da Hofmansens artikler fra Skivebogen 1969 og 1970, ”En Provstedeatters Erindringer fra Sevel Præstegaard” om præstedatteren fra Sevel i forrige århundrede.

Med hensyn til folketællingerne vil det i fremtiden ikke gå stærkt; vi er ved at være der, hvor der ikke er mere materiale offentliggjort fra Statens Arkiver.

Sidste år blev de fleste af Hofmansens små sedler lagt op på hjemmesiden. Dette arbejde er nu afsluttet, idet Leif Svendsen har afskrevet den sidste kasse med sedler. Når man nu søger for at se alle sedlerne, kommer man frem til, at der er indskrevet 44.475.

I efteråret 2007 var der i Arkiv-Nyt en nekrolog over Helga Vindelev. Som det der blev nævnt, havde hun betænkt Vinderup Egnshistoriske Forening i sit testamente. Boet er nu afsluttet og vi har fået de sidste penge udbetalt.
Nogle af pengene fra denne arv har allerede gjort gavn, da foreningen sidste år forærede Arkivet to nye PC-er, trådløst net her på Arkivet samt en ny kopimaskine. Der er ingen tvivl om, at Arkivet også i fremtiden vil nyde godt af denne arv.

********

Til slut vil jeg gerne takke de vigtigste personer i foreningen, nemlig jer medlemmer. Det er jer, foreningen er til for, uden jer var der ingen forening.
Tak for jeres støtte og opbakning til vort arbejde. Ud over selve medlemskabet har flere af jer deltaget i det arbejde, som kræves for at drive en forening.
Ligeledes vil jeg gerne takke for, at der aldrig har manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det.
Og endelig skal der fra mig personligt lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage fat på de opgaver, som har vist sig i årets løb.

I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen.

Også til Holstebro Kommune skal der lyde en stor tak. Siden kommunesammenlægningen er det jo her, vi skal rette vore ansøgninger om økonomisk hjælp til f.eks. vore udstillinger. Og her må vi jo sige, at vi endnu ikke har mødt et nej! Den nye kommune har på bedste vis fortsat linien fra Vinderup Kommune ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.

2006

Formandens årsberetning for 2006

Inden jeg går over til årsberetningen, vil jeg gerne omtale nogle af de medlemmer, der er døde i årets løb:

 • Kort før det nye år døde Ellen Kristiansen. Hun var i et par år kort efter starten på Arkivet medlem af bestyrelsen og har siden sammen med sin mand været en flittig gæst til vore møder. Foreningen og Arkivet har ofte nydt godt af hendes store lokalkendskab og altid gode hukommelse. Sidste gang var for snart et år siden, da hun var med i panelet ved ”Hvad har det været anvendt til” her på arkivet.
 • For blot to uger siden døde Gunnar Holst. Også han har været aktiv i foreningens bestyrelse; i 8 år fra 1986, de sidste 3 år som formand. Da Anna og Gunnar for nogle år siden flyttede til Vinderup, begyndte han på at indskrive folketællinger på sin PC, et arbejde som han fortsatte med lige til det sidste!
 • I sidste nummer af Arkiv Nyt skrev Magnus Vistisen fra Mogenstrup om Johannes Bech. Det er en af hans sidste artikler, idet også han for kort tid siden døde. Magnus var en af de drivende kræfter bag Lokalhistorisk Arkiv for Sevel Øster Sogn, vort søsterarkiv i Mogenstrup.

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og mindes dem!
 

****************

Ved sidste generalforsamling, der fandt sted d. 15. marts, var der genvalg til Ninna Weis, Gustav Lind og undertegnede. Da Daniel ikke ønskede genvalg, blev Boye Bruhn fra Sevel nyvalgt.

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt 22. marts, hvor vi fordelte posterne imellem os. Som vanligt blev der nedsat et Arkivudvalg til at støtte Bodil i hendes arbejde samt et Mødeudvalg til at sørge for foreningens medlemsrettede aktiviteter. Resultatet kan I se i Arkiv Nyt og på hjemmesiden www.arkivet-vinderup.dk.

I foråret arbejdede vi med årets udstilling om tørv. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det der skulle til. Denne udstilling blev indviet 20. maj med omkring 25 deltagere. Den er nu lukket idet vi nu er ved at forberede dette års udstilling om smede og smedehåndværket.
Vi har fulgt traditionen med et arrangement i hver måned undtagen juni og august. Ud over de ’normale’ aftener med et foredrag havde vi i april et ”Hvad har det været anvendt til”-møde, hvor Vagn Mølgård, Gunnar Hallum og nu afdøde Ellen Christiansen gav deres bud på anvendelsen af de mærkelige ting, som var fremkommet.
Som sædvanlig havde vi lys i vinduerne om aftenen d. 4. maj, vi havde desuden formået Jørgen Hartung fra Ejsing til at fortælle om Rydhave-gruppens aktiviteter under krigen.
I maj havde vi også ’udflugt’ til Holmensgade med Roland Carlsen, det var en opfølgning på hans foredrag i oktober 2005.

Ved sommermødet, der blev holdt hos Anna Nielsen i Sevelskovby, fortalte forstander Jan Jensen Bech om Rydhaves historie. Dette møde blev senere fulgt op af en aftenrundvisning på Rydhave.
I det tidlige efterår havde vi formået Ole Nielsen, den nye direktør for Holstebro Museum, til at komme og fortælle om jernalderen i Danmark og i særdeleshed om påvirkningen fra romerriget.
I oktober gik turen til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Vi kom om bag skranken og ind i magasinerne med de mange gamle (og mange gange pudsige) bøger.
Året sluttedes af med julemødet, hvor vort nye bestyrelsesmedlem Boye Bruhn underholdt og bl.a. læste op af ’Midt i en klunketid’.
Her i det nye år har vi så haft besøg af fhv. astronom Sven Laustsen, der tog os med på en tur under fremmede himmelstrøg, ikke blot til sydamerika, men helt ud blandt stjernerne.
Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2006 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt, begge med 24 sider. I den sidste udgave er der, som I nok har set, en artikel af Magnus Vistisen, han eneste og sidste bidrag til Arkiv Nyt.
Her vil jeg gerne nævne, at vi jo altid er på jagt efter stof til bladet, så hvis I har ideer til artikler, er I meget velkommen til at henvender jer.

Også på vor hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk sker der noget; der er kommet nogle få folketællinger til, og så har vi af Kirsten Aakjær fået tilladelse til at bringe de af Jeppe Aakjærs artikler, som har tilknytning til den gamle Vinderup kommune, på vor hjemmeside. Det er indtil nu kun blevet til 4, men der er flere i vente.
Desuden er der blevet etableret en søgefunktionen, så man nu kan søge i Hofmansens 40.000 små notatssedler. Her er det Leif Svendsen, der har ydet den største indsats, han har brugt rigtig mange timer på at sortere, gennemlæse og derefter indskrive dem. Uden den indsats var der ikke kommet noget at søge i.
 

Fremtiden!

Det var jo en del om fortiden, men hvad vil der i fremtiden ske med vor forening og arkiv?

Ja, arkivet er jo en del af Holstebro Museum og derigennem statsanerkendt. For museet betyder det, at staten de første 4 år dækker amternes tilskud ind. Men den kasse har vi jo ikke fået penge fra, så vi må håbe, at Holstebro Kommune vil se på vort arkiv med samme velvilje som Vinderup Kommune har gjort. Det ser jeg frem til; Holstebro Kommune vil jo gerne fremstå som en kulturel kommune.
 

********

Til slut vil jeg gerne takke jer medlemmer for jeres støtte og opbakning til vort arbejde, flere af jer har deltaget i arbejdet med udstillinger, udbringning af Arkiv Nyt og indskrivning af folketællinger. Ligeledes har der aldrig manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det. Endvidere skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage sin del af opgaverne.

I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen.

Også til den forhenværende Vinderup Kommune skal der lyde en stor tak. Siden foreningens start for omkring 40 år siden har kommunen altid vist os stor velvilje, bl. a. ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.