Vedtægter for Vinderup Egnshistoriske Forening

 1. Foreningens navn er: Vinderup Egnshistoriske Forening a) Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune
 2. Foreningens formål er:
  a) At virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed. b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Bibliotek.
 3. Foreningens virkeområde er den tidligere Vinderup Kommune.
 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
  a) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at i år med lige årstal vælges 4 medlemmer og i år med ulige årstal 3 medlemmer.
  b) Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år. c) Der vælges 2 revisorer, der er på valg hvert år.
  d) Genvalg kan finde sted.
  e) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
  f) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.
  g) Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme
  afgørende.
 5. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
  a) Den ordinære generalforsamling holdes i marts eller april måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.
  b) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 8 dage før dennes afholdelse skriftlig tilstilles bestyrelsen.
  c) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
  d) Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal og skriftlig afstemning skal finde sted såfremt et
  medlem fremsætter begæring herom.
  e) Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når
  mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne.
 6. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.
 7. Formanden og kassereren er tegningsberettigede for foreningen.
 8. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, dog kun når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer
  for forslaget.
 9. Foreningens ophør kan kun besluttes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 8 ugers
  mellemrum. Mindst det ene af disse møder indkaldes med formål at videreføre eller opløse foreningen.
 10. I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler efter generalforsamlingens nærmere beslutning overlades til
  historisk/kulturelt formål i foreningens virkeområde.
  Foreningens vedtægter er første gang vedtaget på generalforsamlingen d. 9.10 1974.
  Vedtægter ændret 20.10 1976, 26.10 1983, 23.10 1985, 5.11 1997, 23.3 2011, 8.3 2018, 5.3 2020 og 10.3 2022
  Vinderup d. 10/3 2022.