Vedtægter for Vinderup Egnshistorieske Forening

 1. Foreningens navn er: Vinderup Egnshistoriske Forening
     
  a) Foreningen er hjemmehørende i Holstebro Kommune
 2. Foreningens formål er:
     
  a) At virke for større kendskab til vor egns historie ved møder,
  ture og oplysningsvirksomhed.
     
  b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i
  samarbejde med Holstebro
          Museum.
 3. Foreningens virkeområde er den tidligere Vinderup Kommune.
 4. Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
     
  a) Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at i år med
  lige årstal vælges 4 medlemmer og i
          år med ulige årstal 3 medlemmer.
     
  b) Der vælges 2 suppleanter, der er på valg hvert år.
     
  c) Der vælges 2 revisorer, der er på valg hvert år.
     
  d) Genvalg kan finde sted.
     
  e) Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
     
  f) Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til
  stede.
     
  g) Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er
  formandens stemme
          afgørende.
 5. Generalforsamlingen er højeste myndighed.
     
  a) Den ordinære generalforsamling holdes i marts eller april måned
  og indkaldes med mindst 14
          dages varsel.
     
  b) Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest
  8 dage før dennes afholdelse
          skriftlig tilstilles bestyrelsen.
     
  c) Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af
  fremmødte medlemmer.
     
  d) Beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal og skriftlig
  afstemning skal finde sted såfremt et
          medlem fremsætter begæring
  herom.
      e) Ekstraordinær generalforsamling
  afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil eller når

        mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt
anmoder derom med angivelse af forhandlingsemne.

 • Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Regnskabet revideres af foreningens revisorer og fremlægges

  generalforsamlingen til godkendelse.
 • Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, dog kun
  når mindst 2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 • Foreningens ophør kan kun besluttes på to på hinanden følgende
  generalforsamlinger med mindst 4 ugers og højst 8 ugers mellemrum.
  Mindst det ene af disse møder indkaldes med formål at videreføre
  eller opløse foreningen.
 • I tilfælde af foreningens ophør skal foreningens midler efter
  generalforsamlingens nærmere beslutning overlades til
  historisk/kulturelt formål i foreningens virkeområde.

Foreningens vedtægter er første gang vedtaget
på generalforsamlingen
d. 9.10 1974.
Vedtægter ændret 20.10 1976, 26.10 1983, 23.10 1985, 5.11 1997,
23.3 2011 og 8.3 2018.

Vinderup d. 12/3 2018.