Mindeord over Jørgen Frederiksen.

April 2001.

Ved Jørgen Frederiksens død har Vinderup Egnshistoriske Forening mistet et af de medlemmer, der gennem mange år var med til at præge arbejdet i foreningen og på Arkivet. Da han for et par år siden blev udnævnt til æresmedlem, var der ingen tvivl om, at Jørgen Frederiksen fortjente denne hæder.
Vi, der sammen med Jørgen Frederiksen, har været med i Egnshistorisk Forening fra dens spæde start, kunne ikke andet end blive smittet af hans interesse for Vinderup-egnens historie. Gamle, vringlede vejspor i omegnens heder satte hans fantasi i sving, og vi andre måtte give ham ret; vejsporene, som vore forfædre har slidt dybe fra by til by gennem onde og gode tider, er jo en del af vor kulturarv; noget vi bør værne om.
Derfor blev det også en livssag for Jørgen Frederiksen, at vi på Arkivet i Vinderup kunne fremvise alle de ældre og gamle landkort, der fandtes over Vinderup og omegn. Dette kostede penge; til tider var der lavvande i foreningens pengekasse, og bestyrelsen sad tungt på de sidste skillinger. Alligevel var Jørgen Frederiksen optimist. På en tur til byens pengeinstitutter fik han forklaret, hvor vigtigt det var at få disse landkort til Arkivet, og pengene kom i hus.
Selv var Jørgen Frederiksen i mange år kasserer i Egnshistorisk Forening, og der var pinlig orden i regnskaberne.
Jørgen Frederiksen kom til at stå for Arkivets registrering af gamle billeder, og utallige af dem er gået gennem hænderne af ham i forsøget på at tids- og stedfæste bygnings- og gadepartier. I den forbindelse har han opsøgt ældre borgere i Vinderup, og de har fortalt om gamle dage. I de senere år har også hustruen Bodil været med i billedarbejdet, og vi håber fortsat på hendes hjælp på Arkivet.
Selv var Jørgen Frederiksen sammen med hustruen tilflyttere til Vinderup, og måske var det derfor, byens og egnens historie interesserede ham så meget, og han var altid fornøjelig at være sammen med i samværet i foreningen og på arkivet. En bestemt ting ved jeg dog, har var ærgerlig over, nemlig at vi trods ihærdige undersøgelser aldrig opnåede at finde det mindste spor efter den gamle Vinderupgård. Her måtte han nøjes med billedet.
I de sidste par år fik Jørgen Frederiksen problemer med synet. Trods det var han jævnligt på Arkivet, altid parat til en diskussion om gamle veje og helst ved og omkring det store landskabskort, som han for mange år siden fremstillede til Egnshistorisk Arkiv i Vinderup.
Æret være Jørgen Frederiksens minde.

Gunnar Hallum


Fra Vinderup Avis 10/4 2001

Fhv. revisor Jørgen Frederiksen, Vinderup, er død, 82 år.

Jørgen Frederiksen var født og opvokset i Århus, og efter erhvervelse af realeksamen blev han ansat hos Rederiet Lauritsen i København, hvor han uddannede sig som shippingassistent.
Da 2. verdenskrig nærmede sig, gik skibsfarten i stå, og han meldte sig som frivillig og deltog under vinterkrigen i Finland i 1939.
Efter hjemkomsten blev Jørgen Frederiksen optaget på Landbohøjskolen, hvor han blev cand. agrar. Herefter arbejdede han nogle år som planteavlskonsulent og regnskabskonsulent forskellige steder, blandt andet i Thisted og i Galten. Han var i mellemtiden blev gift med Bodil Novrup fra Malling-egnen, og to børn, Lars og Lene var kommet til.
I 1958 flyttede familien til Vinderup, hvor han startede eget revisionsfirma, som han drev i 23 år, indtil han i 1981 afhændede det til Walther Mikkelsen.
Jørgen Frederiksen var en af ildsjælene, der var med til at skabe Egnshistorisk Forening i Vinderup. Fra at være en samlerforening, leverer arkivet i dag ikke så sjældent materialer til Holstebro Museum. Hans mangesidige talent var en god hjælp, og blandt andet det topografiske landskab, der findes på arkivet, er opbygget af Jørgen Frederiksen. Her kom studier af oldtidslandskaber- og veje i brug. Landsskabsstudierne blev blandt andet i praksis foretaget ved de 16 hærvejsmarcher, han har deltaget i.
Han betegnedes som et rart og positivt menneske med en naturlig nysgerrighed, der udnyttedes på alle områder, hvadenten det drejede sig om natur, kultur eller historie.
De seneste fem år svigtede synet, og de tidligere aktiviteter begrænsedes kraftigt, men livsglæden beholdt han, og han var en daglig glæde og inspirationskilde for de, der færdedes omkring ham. Parret flyttede for nylig ind i en ny andelsbolig i Enghaven, og også her nåede han at sætte sit præg og udtrykke sin glæde over det nye hjem.
Jørgen Frederiksen efterlader sig foruden hustruen Bodil, sønnen Lars på Bornholm, datteren Lene i Odense, svigerbørn og fire børnebørn.
Bisættelsen finder sted fra Vinderup kirke i morgen, onsdag

-kam