Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 3.6. 2021
Foreningens formand Laila Nørgaard bød velkommen på Hotel Vinderup til de 32 fremmødte medlemmer, og mødet blev indledt med fællessang: Nu lyser løv i lunde.
Ifølge dagsorden pkt. 1. blev Holger Hedegaard valgt som ordstyrer, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, hvorefter formanden fik ordet. Stemmetællere ville blive fundet, om nødvendigt.
Pkt 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2020 v. formanden – (udsendt pr mail februar 2021, samt i Arkiv Nyt d.10.5 21 som er udsendt pr mail/omdelt)
”Generalforsamlingen 2020 afholdtes den 5. marts. Kurt Guldbæk valgte efter 25 års bestyrelsesarbejde ikke at genopstille, han fortsætter dog i Årbogsudvalget, men det er hans sidste periode som udvalgsformand. Der var genvalg til Flemming Bjerregaard Johansen, Ditte Hansen og Mette Elmholdt. Det lykkedes ikke at finde det sidste bestyrelsesmedlem, men det blev bemyndiget bestyrelsen at supplere i løbet af året.
Der var genvalg til suppleanter og revisorer. Henrik Sigaard og Svend Faarkrog som suppleanter samt Gustav Lind og Erik Kristensen som revisorer.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Laila Nørgaard
Næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen
Kasserer: Gert Ladegaard Thorsen
Sekretær: Mette Elmholdt
Ditte H. Hansen
Kristian Jørgen Larsen
Vacant

I løbet af sommeren valgte Flemming B. Johansen at udtræde af bestyrelsen, og derfor indkaldtes suppleanten Svend Aage Faarkrog. Søren P. Sørensen indvilligede i at være suppleant og har deltaget i bestyrelsesmøder i efteråret 2020.

Årbogsudvalget nedsattes af Kurt Guldbæk, Flemming Bjerregaard Johansen, Henrik Sigaard, Harry Klith Sørensen, Jens Johannesen og Erna Jensen. I efteråret overtog Henrik Sigaard formandsposten, og Birthe Elkjær og Hans Kurt Hansen indtrådte i udvalget. Jens Johannesen valgte af helbredsmæssige årsager at udtræde. Jens har i udvalget bidraget med megen lokal viden, kendskab til trykning og er en ”holdspiller” og menneskekender. Tak for din store indsats!

Næppe var generalforsamlingen overstået, før Corona’en ramte og lukkede Danmark ned. Det besværliggjorde arbejdet med De Kulturhistoriske Museer (DKM) og Kultur- og Fritidsudvalget (KFU) i Holstebro Kommune omkring Arkivets eller rettere Arkivernes fremtid. Først i maj lykkedes det at mødes fysisk med personer fra DKM og KFU.
I samarbejde med lokale politikere blev det forsøgt at gøre driften af Arkiverne til en del af budgetforhandlingerne, men det lykkedes ikke. Vi skulle derfor helt hen til november, før vi fik foretræde for KFU.
Forinden var der arbejdet ihærdigt i kulisserne med SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver), pressen og politikere. SLA har ydet en yderst saglig bistand og været skarpe på, hvad der var muligt i kommunen med tre meget forskellige arkiver.
De har bragt en meget flot og beskrivende artikel om Vinderup Egnshistoriske Arkiv i OmSLAget, deres medlemsblad.
Politikere har stillet sig til rådighed – endda med meget kort varsel, når vi har været ved at smide alt fra os og nedlægge vores mandater i bestyrelsen.
Det har været et hårdt forløb, da det også har været begrænset eller usikkert, hvor meget vi har kunnet mødes – samtidig har det også været spændende og lærerigt, at få lov til at følge en sag hele vejen gennem det politiske system og få indblik i de politiske spilleregler.
I januar blev det så endelig vedtaget af byrådet, at der sættes midler af til en fuldtids ansat person, der skal betjene arkiverne i Holstebro og Vinderup, måske også på sigt Ulfborg, og der sættes midler af til drift og uddannelse af frivillige.
Der er afsat 38.000 til drift af Arkivet i Vinderup og i skrivende stund er vi lidt usikre på, hvilke udgifter, der her tænkes på.

Vi havde en del overvejelser ang. Årbogen – især annoncer og pris – skulle årbogen overhovedet udkomme i 2020. En rundspørge via mail til annoncører viste næsten 100% opbakning og grundet øgede udgifter til trykning, besluttedes det at hæve prisen til 125,- kr, samt reducere antal trykte bøger til 350 stk.
Årbogsreceptionen valgte vi selv at aflyse pga. et lokalt smitteudbrud med Cov19, men trods den manglende reception med traditionelt stort salg er det lykkedes at få et godt salg. Her ved udgangen af februar er (har?) vi tæt på udsolgt.

Det er blevet en meget flot og læseværdig årbog i år, godt sat sammen af et meget dygtigt og arbejdsomt udvalg. Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot bør der være mindst et bestyrelsesmedlem. Dette har vi ikke levet op til efter Flemming B. Johansens udtræde af bestyrelsen.

Den 8. september lykkedes det at få afholdt et formiddagsmøde i kraft af tilmelding og god afstand mellem de fremmødte. Bodil Møller viste rundt i udstillingen på 1. sal. Hun havde sammen med frivillige ryddet op i og registreret vores mange effekter, som er blevet indleveret i årenes løb. Dette for at hun med god samvittighed kunne overlade driften af Arkivet til andre.

Henning Ringgaard Lauridsen var inviteret til at holde foredrag den 19. oktober om sin anderledes slægtsbog ”Ved jorden at blive” – en fortælling om den meget lokale slægt. Bogen beskriver således ligeså meget vores historie i området Nordvestjylland, begyndende i 1600-tallet med fæstebonden under Tvis Mølle Gods, om selvejerbønder, studedrivere, uægte børn, andelsbevægelsen, nøjsomme hedebønder m.m.
Hovedfortællingen tog udgangspunkt i Henning Ringgaard Lauridsens bedsteforældre i Hodsager, som døde med få års mellemrum fra en børneflok på 11, den yngste helt spæd og de ældste blot teenagepiger, som måtte påtage sig ansvaret for familien. Især den næstældste datter Karen havde mange erindringer om den tid, og hun var tillige en god fortæller. En nærværende fortælling om mennesker med et jævnt og stridsomt liv!
Foredraget blev afholdt i Vinderup Kirke- og kulturhus for ca. 30 deltagere.

Alle øvrige planlagte foreningsaktiviteter i 2020 og indtil videre har vi som bekendt måttet aflyse eller udsætte.

Gaver til foreningen i anledningen af vores jubilæum i 2019 var bl.a. en stor pengegave fra Aksel Nørgaard på 50.000 kr. – disse er brugt til et nyt gulv på Arkivet og en ny hjemmeside opsætning.
Til dette har vi hentet professionel hjælp af Morten Sigaard, og vi har fået en hjemmeside, som er meget mere brugervenlig og tilpasset ”tablets”. Den er også nem for ikke så IT-kyndige at lægge nye beskeder, arrangementer m.m. op på.”

Efter oplæsningen af årsberetningen bad Laila Nørgaard forsamlingen mindes nyligt afdøde Hans Kurt Hansen og Ingelise Bjerregaard Johansen i et minuts stilhed. Årsberetningen blev godkendt.
Pkt. 3. Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren
Gert Ladegaard Thorsen omdelte og gennemgik punkter i det reviderede regnskab. Tilskud til Arkivet indeholder nyt gulv til 35.000 kr. Indtægt på 11.000 kr er et ubrugt tilskud fra kommunen, som overføres til 2021. En renteindtægt på minus 3.775,59 kr bliver genindsat af Sparekassen Vendsyssel pr 1.1.2022. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, 100 kr for enkelt, 150 kr for par, hvilket blev vedtaget.
Pkt. 5. Indkomne forslag – Ingen.
Pkt. 6. Valg til bestyrelsen

På valg var Laila Nørgaard, som blev genvalgt, samt Gert L. Thorsen og Kristian Jørgen Larsen, der begge ikke modtog genvalg. Nyvalgt blev Bodil Møller og Finn Thøgersen, begge Sevel. Betyrelsen bemyndigedes til at finde et medlem mere til bestyrelsen.
Pkt. 7. Valg af suppleanter Søren P Sørensen og Henrik Siggard blev genvalgt som suppleanter.
Pkt. 8. Valg af revisorer Gustav Lind modtog ikke genvalg. Erik Kristensen genvalgtes og nyvalgt blev Gert Ladegaard Thorsen.
Pkt 9. Evt. Under dette punkt orienterede Svend Aage Faarkrog om ”På sporet” fra 2015. De resterende usolgte bøger, som har stået på lager hos det nu solgte Vinderup Bogtrykkeri, er bl.a. blevet tilbudt og modtaget med glæde af gl. Vinderup kommunes genbrugsbutikker og borgerforeninger, der f.eks. kan benytte dem til fremtidige tilflyttere. Der er tidligere uddelt et antal til samtlige skoler. Der vil fremdeles være nogle eksemplarer på Arkivet.
Holger Hedegaard erklærede herefter den formelle del af generalforsamlingen for afsluttet.

Bodil Møller, den tidligere arkivleder, fortalte inden kaffen om foreningens nye initiativ:
TIRSDAGSKLUBBEN – på Arkivet, tirsdage fra kl. 9.30-11.30. Starter d. 8.6.21.
Der vil være åbent, og man skal ikke tilmelde sig, men bare komme. Der er ingen servering af kaffe, og i det hele taget går det ikke med kaffe, hvis man også arbejder med arkivalier, fortalte Bodil.
Sammen med Svend Aage Faarkrog og Søren P. Sørensen har Bodil allerede i nogen tid dannet en arbejdsgruppe på Arkivet, og heraf er ideen opstået. Tanken er, at man kan forske i lokalhistorie, få hjælp, finde sammen i grupper om et emne (ide: evt. registrere systuer på egnen), hjælpe med at registrere billeder og meget andet, også udføre praktiske ting i huset, der trænger til at blive gjort. Det er meningen, at man skal have det både hyggeligt og sjovt sammen! Desuden kan man på denne måde også være i samarbejde med Holstebro kommunes kommende arkivleder, der forventes ansat fra d. 1. august.
Laila Nørgaard læste stillingsopslaget om ny arkivar op for forsamlingen og kunne fortælle, at der var kommet pænt mange ansøgninger. Ansættelsessamtaler er planlagt til d. 14. 6.
Orientering om de kommende arrangementer blev givet; man opfordres til at følge med på foreningens hjemmeside. Formanden fremhævede også, at foreningen har hårdt brug for frivillige til at give en hånd med IT opgaver samt fotografering. Under kaffen gik gæstebogen rundt, og som afslutning på aftenen blev det foreslået at synge Som dybest brønd. Det føltes rigtig godt omsider at kunne indlede en ny sæson, som forhåbentlig igen vil byde på fællesskab og gode oplevelser, mere end det har været muligt i det foregående ”coronaår”.

Referent Mette Elmholdt
d.7.6.21