Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening d. 10.3.2022. Formanden bød velkommen, og aftenen indledtes med at man sang: Det er i dag et vejr.

Valg af ordstyrer og stemmetællere. Holger Hedegaard valgtes som ordstyrer, behovet for stemmetællere afventedes.

Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2021 v. formanden.
Bestyrelsens årsberetning 2021
Generalforsamlingen afholdtes den 3. juni 2021 med 3 måneders forsinkelse pga. vores efterhånden noget irriterende med- eller nærmere modspiller: Corona.
Det lykkedes at samle 32 trofaste medlemmer på Vinderup Hotel, hvor det var muligt at overholde diverse restriktioner.
På valg var Gert L. Thorsen, Kristian Jørgen Larsen og Laila Nørgaard, det var kun sidstnævnte der modtog genvalg. Nyvalgt blev Bodil Møller og Finn Thøgersen.
Som suppleanter blev Henrik Sigaard og Søren Peder Sørensen valgt.
Revisorer blev Erik Kristensen og Gert L. Thorsen
Det viste sig at være en svær øvelse, at finde en ny kasserer, så løsningen blev at Gert L. Thorsen fortsatte som kasserer, men udenfor bestyrelsen.
Det blev hermed nødvendigt at finde en ny revisor, og her trådte Erik Mitens til. Søren Peder Sørensen indvilligede i at indtræde i bestyrelsen, og således var vi igen en fuldtallig bestyrelse, hvilket har knebet noget de senere år.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard
Næstformand: Bodil Møller
Sekretær: Mette Elmholdt
Ditte H. Hansen
Svend Faarkrog (kontakt til Årbogsudvalgt)
Finn Thøgersen (kontakt til Kasserer)
Søren Peder Sørensen
Kasserer, men udenfor den egentlige bestyrelse: Gert L. Thorsen
Årbogsudvalget, der er selvsupplerende, har bestået af disse personer:
Henrik Sigaard (formand)
Erna Jensen (sekretær)
Kurt Guldbæk,
Flemming Bjerregaard Johansen
Harry Klith Sørensen
Birthe Elkjær
Kirsten Møberg

Kirsten og Harry har begge ønsket at træde ud af årbogsudvalget. Harry fortsætter med andre opgaver vedr. Arkivet og vi håber Kirsten på et senere tidspunkt vil genindtræde i udvalget.
Vores første arrangement i meget lang tid var en aftentur til Stubbergård sø og Klosteret der. Lars Novrup Frederiksen fortalte hjemmevant om området, som han jo har en særlig forkærlighed til, både fordi det er hans hjemegn og fordi handlingerne i begge hans bøger om “Kirstine” og ”Priorinden” udspiller sig der.
Turen var tænkt som en appetizer til hans foredrag om samme emne i begyndelsen af oktober, på bagkant af udgivelsen af “Priorinden på Stubber Kloster”.
Det blev noget af et tilløbsstykke med 90 deltagere, godt vi havde flyttet arrangementet til Kirke- og Kulturhuset.
Lars berettede mest om den historiske tid og de samfundsmæssige forhold, der gjorde sig gældende i sidste halvdel af 1200-tallet, hvor handlingen i de to bøger foregår.
Mange deltagere var vi også på busturen rundt i den Gl. Vinderup Kommune midt september på en regnvåd aften. Vi havde sat vores nye bestyrelsesmedlem Finn Thøgersen til at være tovholder på turen, og det gjorde han til UG med kryds og slange. Det var også et godt samarbejdsprojekt for bestyrelsen, som endelig kunne få lov til at beskæftige os med noget udadrettet formidling og samvær. Vi kom rundt i alle mindre bysamfund i området og Holger Hedegaard var med på hele turen som guide. Undervejs bidrog flere lokale med fortællinger. Sandwich blev indtaget i Mogenstrups nyrenoverede, ottekantede Fælleshus.
Hele turen var gratis for medlemmer, da vi i foreningen gerne ville påskønne den opbakning, der har været fra vores medlemmer under Coronatiden, langt de fleste har betalt kontingent på trods af næsten ingen arrangementer. En del af tilskuddet, vi har modtaget fra Kultur- og Fritidsudvalget i Holstebro Kommune, er i øvrigt gået til at dække omkostningerne til bus.
På turen havde vi inviteret vores nye Arkivar Stig Asbjørn Vestergaard, biblioteksleder Trine Petersen og Vinni Flæng, koordinator for biblioteket i Vinderup. De bliver alle vores nye samarbejdspartnere, og de fik en masse nye indtryk med sig og nyttig viden om egnen.
Årets sidste arrangement blev julemødet d. 9. dec. – en hyggelig aften med gløgg, æbleskiver, fællessang og oplæsning i et hyggeligt pyntet Arkiv. Vi nåede det inden samfundet igen lukkede ned.
Forinden havde vi midt i november reception i anledning af udgivelsen af årbogen for 2021. Omkring 55 mødte op til receptionen, som traditionen tro bød på velkomst og taler af nogle af forfatterne. Størst indtryk gjorde uden tvivl Susanne Jakobsen, hvis mor og lillebror blev dræbt, da et jagerfly styrtede ned i deres hus tæt ved Mogenstrup. Artiklen i årbogen er skrevet af Flemming B. Johansen, men årbogen rummer bestemt mange andre spændende fortællinger. Årbogen for 2020 er udsolgt og mon ikke også 2021 udgaven bliver det?
Vi skal i bestyrelsen fremover til at øve os i en ny disciplin, nemlig balancegang!
I august holdt DKM afskedsreception for Bodil Møller, som efter mange års ansættelse stoppede som arkivleder i Vinderup. Det har været et privilegium at have en arkivansat som Bodil, og det kan på mange måder mærkes efterfølgende. Vi skal til at vænne os til nogle anderledes arbejdsgange, da der er ikke en arkivleder blot for os her i Vinderup.
Den nye Arkivar skal deles med to andre arkiver, som er meget forskellige fra os – det gør vi gerne, men det bliver nødvendigt med mere struktur og forventnings afstemning end vi er vant til.
Der skal også ydes en endnu større frivillig indsats, hvad angår arkivarbejdet. Vi har derfor nedsat et lille Arkivudvalg bestående af: Bodil Møller, Søren Peder Sørensen og Svend Faarkrog til at varetage nogle af de opgaver, der er omkring Arkivet. Det overordnede ansvar for Arkivet er hos Arkivaren, Stig Asbjørn Vestergaard, men nogle opgaver skal løses af frivillige, bl.a. registrering af indkomne materialer.
De tre ovennævnte, samt Ditte Hansen fra bestyrelsen, har sammen med andre frivillige deltaget i Tirsdagsklubben. De har allerede udført vigtige opgaver i overgangsperioden, idet Stig Asbjørn Vestergaard har haft brug for tid til at sætte sig ind i den nye Arkivarstilling. Vi fornemmer helt sikkert, at det bliver et brugbart samarbejde – men der bliver brug for flere frivillige fremover, og hvervning af disse frivillige påhviler foreningen.
Til slut skal nævnes at kunstforeningen i Vinderup blev opløst i 2021, og de valgte at det resterende beløb i deres forening skulle tilfalde Vinderup Egnshistoriske Forening.
Vi har endnu ikke besluttet hvad de ca. 7000,- skal bruges til, men brugt det skal de nok blive.
På bestyrelsens vegne
Laila Nørgaard, Formand
Årsberetningen blev godkendt af forsamlingen,

Arkivleder orienterer om Arkivet. Bodil Møller henviser til medlemsmødet d. 16.3 ”Åbent Arkiv”, hvor arkivar Stig Asbjørn Vestergaard vil orientere om Arkivet.

Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren. Godkendt af bestyrelse og revisorer. Gert L.Thorsen redegjorde for regnskabet, viste bl.a. til manglende momsindbetalinger, fordi nogle annoncører først har betalt efter d. 1.1.2022, fra hvilken dato foreningen er blevet en ”ikke momsregistreret forening”. Nu pr. d. 1.3 er al resterende momsbetaling til skat afsluttet. Økonomien er fremdeles i god stand. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

Fastsættelse af kontingent for 2023

Bestyrelsen foreslår en ensretning af kontingent på 150,-kr for en hustand – ikke muligt at tegne enkelt medlemskab. Forslaget blev godkendt.

Indkomne forslag
Grundet nyt tilhørsforhold under Biblioteket, Holstebro Kommune, foreslås følgende tekstændring i foreningens vedtægt:
§ 2 pkt. b) At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Bibliotek. Forslaget blev godkendt.

Valg
På valg til bestyrelsen er:
Mette Elmholdt, Ditte Hansen, Svend Faarkrog og Søren Peder Sørensen. Mette Elmholdt modtager ikke genvalg.
Ditte Hansen, Svend Faarkrog og Søren Peder Sørensen genvalgtes, der mangler et medlem.
Valg af 2 suppleanter:
Henrik Sigaard modtager genvalg. Han blev genvalgt, der mangler en suppleant. Valg af 2 revisorer: Erik Mitens og Lars Novrup Frederiksen blev valgt.

Eventuelt – intet
Holger Hedegaard kunne derefter erklære generalforsamlingen 2022 for gennemført.
Efter at generalforsamlingens officielle del var afsluttet, fortalte Erik Mitens historien om Vinderup Vandtårn – Vinderups vartegn.
Han viste dokumenter fra sognerådets beslutning i 1924 om et kommunalt vandværk i byen. Han gennemgik økonomien og historien over til Det nye vandværk i 1960 og frem til 1977, hvor byens udvikling med erhverv og flere boligområder gjorde det nødvendigt med nye pumper for at holde vandtrykket oppe. Herefter blev selve vandtårnet overflødigt. I 2010 overgik vandforsyningen til
Vestforsyning. Selve bygningen er bevaringsværdig og har været benyttet af Borger- og Håndværkerforeningen som bolig for julemanden med vækning omkring 1. december hvert år.
Vestforsyning solgte tårnet til private ejere i august 2019. Disse var to Vinderupfolk, ”Svoger” (Svend Aage Mark Jensen) og ”Iv” (Peter Astrup) samt David Dybdal fra Holstebro. De købte det med det formål at bevare byens vartegn, hvorefter de fik oprettet en forening med 200 medlemmer, som herefter er ejer af vandtårnet. Flere fonde som Real Dania, Færch Fonden og Axel Nørgaard har støttet sammen med flere virksomheder fra byen.
Mange frivillige fra byen deltager i renoveringsarbejdet; denne nyeste del af historien fortalte ”Svoger” om og fremviste billeder af arkitekttegningerne og fra renoveringsarbejdet, der er planlagt afsluttet og klar til indvielse den 30. juni 2023. Et meget spændende projekt, som er med til at skabe sammenhold og socialt samvær for mange deltagere og helt sikkert efterfølgende til glæde for Vinderup som et nyt kultur- og samlingssted.
Som afslutning sang forsamlingen: Det haver så nyligen regnet.

Referent Mette Elmholdt d. 18.3 2022