Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 2. Marts 2023. Formanden bød velkommen og vi sang: Du kom med alt der var dig…

 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere.
  Stemmetællere Søren Møller og Mette Elmholdt valgtes og Holger Hedegaard blev valgt til dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2022 v. formanden.
  Bestyrelsens årsberetning 2022
  Generalforsamlingen afholdtes den 10. marts 2022 og atter i vante rammer på Arkivet i Vinderup
  På valg var Mette Elmholdt, Ditte Hansen og Svend Aage Faarkrog. Mette Elmholdt ønskede at udtræde af bestyrelsen, men de to sidstnævnte modtog genvalg. Det lykkedes ikke at finde et nyt medlem til bestyrelsen, men senere på foråret indvilligede Lene Kirkensgaard i at træde ind i bestyrelsen.
  Som suppleanter blev Henrik Sigaard valgt og en ledig suppleant post
  Revisorer blev Erik Mitens og Lars Novrup Frederiksen.
  Vi fortsatte løsningen med Gert L. Thorsen som kasserer, men udenfor bestyrelsen.
  Bestyrelsen konstituerede sig således:
  Formand: Laila Nørgaard
  Næstformand: Bodil Møller
  Sekretær: Svend Aage Faarkrog (også kontaktperson til årbogsudvalg)
  Ditte H. Hansen
  Finn Thøgersen (kontakt til Kasserer)
  Søren Peder Sørensen
  Lene Kirkensgaard

Årbogsudvalget, der er selv supplerende, har bestået af disse personer:
Henrik Sigaard (formand)
Erna Jensen (sekretær)
Kurt Guldbæk,
Birthe Elkjær
Flemming B. Johannesen (valgte selv at udtræde af udvalget midt på året)

Vi har i år haft knap så mange arrangementer som tidligere, det skyldes nok en del træthed i bestyrelsen efter nogle udfordrende år ikke kun med Covid 19 epidemien, nok ligeså meget en anderledes måde at arbejde på. Den del af bestyrelsen, som også sider i arkivudvalget, bruger en del tid på registreringer, tirsdagsklub og i det hele taget arkivarbejde. Sådan har vi valgt at gøre det for ikke at sprede os over for mange opgaver til den enkelte. Det har så betydet, at vores foredrags aktivitet og ture er blevet begrænset – desværre!
I maj fortalte Gert L. Thorsen om at være en del af de fredsbevarende styrker på Cypern, Balkan og flere andre steder i perioden 1992 – ca. 2001.
Det var et spændende foredrag og mange sjove oplevelser gengivet med humor og et ”gran” sarkasme. Nogle vil måske indvende at det er lidt langt væk fra vores lille andedam i Vinderup, men netop fra disse områder har vi jo fået flere nye indbyggere, og hvem ved – måske har de en dag lyst til at fortælle deres historie.

De kulturhistoriske Museer i Holstebro havde lige efter påske et arrangement ved Vinderup Vold, hvor de berettede om nye undersøgelser og ny viden om Voldanlægget. I september var museumsinspektør, Bo Ejstrud så på Arkivet for på ny at fortælle om og uddybe Voldens historie.

Den 27. oktober havde vi besøg af Tommy La Cour fra Struer. Han er en passioneret samler af frimærker og postkort. Netop postkort er med til at gengive et områdes udvikling, og der kan fortælles meget ud fra blot et foto. Foredraget havde titlen: Struers udvikling fra Ladeplads til Købstad – yderst oplysende og spændende foredrag.

Julemødet skød december måned i gang – endda netop 1. december. Erik Mitens havde fået til opgave at fortælle om jul, og det blev også en beretning om hans tid i Afrika, som nyuddannet læge og nogle ikke helt traditionelle juleaftener. Børge Mundbjerg stod for det musikalske indslag og selvfølgelig var der æbleskiver og gløgg.

Forinden julemødet var der vanen tro reception i anledningen af årbogsudgivelsen, og som altid var der mange mennesker forbi arkivet, for at høre om årbogen og selvfølgelig også købe den. Årbogsudvalget arbejder hele tiden på at skaffe nye forfattere, emner m.m. og det er de ret så gode til. Kirsten Lehmann er nyt medlem i år, men også her kan der bruges et medlem eller to mere.

De 7000,- kr. som vi fik af Vinderup kunstfond er blevet brugt til indkøb af nyt højtaleranlæg og teleslynge. Endvidere har vi købt to nye PC’er, da der er brug for flere ”arbejdspladser”, til de der registrerer.

Som tidligere nævnt er vi i bestyrelsen udfordret af de opgaver vi har. Vi har svært ved at være ligeså aktive med arrangementer som tidligere, når vi også skal være deltagende på arkivdriften. Vi mangler flere personer i og omkring bestyrelsen, årbogsudvalg og arkivet, til at tage nogle opgaver på sig. De sidste 3-4 år er det ikke lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse på generalforsamlingen, det skal vi have lavet om på.

På bestyrelsens vegne -Laila Nørgaard, formand

Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen

 1. Arkivleder (arkivudvalget) orienterer om Arkivet
  Stig Asbjørn Vestergaard fortalte om arkivet og arbejdet med at inddrage frivillige i at registrere i Arkibas. Der har været lidt udfordringer i overgangsperioden bl.a. med vores internet, men det skulle være løst nu.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren.
  Godkendt af bestyrelse og revisorer. Gert Ladegaard Thorsen fremlagde regnskabet som viste et underskud på knap 20.000. Det er dog ikke bekymrende, da salget af Årbøger i Super Brugsen har indbragt 20.000 kr. og det beløb figurerer først i regnskabet for 2023.
  Regnskabet godkendt af generalforsamlingen
 3. Fastsættelse af kontingent for 2024
  Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 150,- kr. pr. husstand – godkendt
 4. Indkomne forslag.
  Skal være bestyrelsen i hænde (skriftligt) senest 8 dage før generalforsamlingen
  Ingen indkomne forslag
 5. Valg.
  På valg til bestyrelsen er:
  Bodil Møller, Finn Thøgersen og Laila Nørgaard
  Bodil Møller modtager som den eneste af de tre ikke genvalg.
  Finn Thøgersen og Laila Nørgaard genvalgt – der mangler et medlem.

Valg af 2 suppleanter:
Henrik Sigaard genvalgt – der mangler en suppleant

Valg af 2 revisorer:
Erik Mitens og Lars N. Frederiksen genvalgt

 1. Eventuelt – intet

Holger Hedegaard erklærede hermed generalforsamlingen 2023 for godkendt.

Efter generalforsamlingen var der på foranledning af bestyrelsen en generel drøftelse af de udfordringer bestyrelsen står med. Det er svært at rekruttere nye frivillige og bestyrelsesmedlemmer.
Det resulterede ikke i nye frivillige på aftenen, men vi håber at ”Åben Arkiv” den 23. marts kan få nogle til at melde sig.

Referent Laila Nørgaard d.24.3 2023