Privatlivspolitik for Vinderup Egnshistoriske Forening

Vinderup den 10. oktober 2018

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Vinderup Egnshistoriske Forening er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: Kontaktperson: Den til enhver tid siddende formand for foreningen,

 1. Laila Nørgaard.
  Adresse: Vinjes Torv 1, 7830 Vinderup.
  CVR: 32137431
  Telefon nr.: 9744 2998
  Mail:formand@vinderup-egnshistorie.dk
  Hjemmeside: www.vinderup-egnshistorie.dk


Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger
1.     Medlemsoplysninger:
•        Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og
mailadresse

 1. Oplysninger om frivillige:
  •     Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og
  mailadresse
  •    Andre oplysninger om tillidsposter og andre hverv i relation til
  foreningen


Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være
andre kilder, fx:
•     Sociale medier eller andre kanaler som er offentligt tilgængelige

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en
lovlig grund (hjemmel).

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

 • At vi som forening har en (legitim) interesse i at behandle dine
  oplysninger
 • At det er nødvendigt for, at vi kan opfylde en aftale med dig

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:
•        At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og
sende nyhedsbrev
•        At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre
og følge op på dem
•        At administrere din relation til foreningen

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er:
•        At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen
•        At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling
•        At kunne udbetale transport- og rejsegodtgørelser, refusion og lignende
•        At administrere din relation til foreningen


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:
•        At håndtere dine medlemsrettigheder (fx på generalforsamlingen) i
henhold til foreningens vedtægter

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder
  betale kontingent mv.
  •        At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
  •        At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller
  arrangement i foreningen
  •        At bevare oplysninger med historisk værdi om fx tidligere nøglepersoner
  eller andre med særlig tilknytning til foreningen


Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.
Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.


Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.


Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig et halvt år efter at dit medlemskab eller
frivillighed er ophørt.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. persondataforordningen
en række rettigheder:
•   Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig –
det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening
har vi oplysningspligt)
•        Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
•        Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til
berigtigelse)
•        Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive
glemt) Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine oplysninger
anvendes til markedsføring
•        Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de
oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten
til dataportabilitet)

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i privatlivspolitikken.
Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.
Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – www.datatilsynet.dk –over behandling af dine personoplysninger.


Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivspolitikken ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.