0. Vinderup Kro set fra Nørregade omkring 1890.
Bemærk gendarmen til venstre for vognen foran kørestalden, hans cykel er parkeret op ad væggen bag ham. På dette tidspunkt kostede en cykel omkring en årsløn.

1. Nørregade 9 1885. Der var afholdsbeværtning til venstre og træhandel til højre. Familien til venstre er skomager Aggersbjergs familie.
Vindmøllen til venstre i baggrunden er Vinderup Mølle, der få år forinden var flyttet hertil fra Aal.

2. Nørregade 8 under bygning i 1905. Det kom senere til at huse Vinderups første apotek. Senere igen blev der til venstre for dette hus bygget et hus, hvor stueetagen var indrettet til apotek.

3. Nørregade 6 1927. Johannes G. Friedrichsen havde overtaget forretningen efter sin far Victor E. Friedrichsen, der startede sin 1888 i et lille lokale i forbindelse med kroen.

4. Nørregade omkring 1905-8. Til venstre ses ‘Mosehuset’, Nørregade 20, derefter Rings Klædefabrik med den høje skorsten
Rings Klædesfabrik var i mange år byens største virksomhed med 15-20 medarbejdere. Under 1. verdenskrig blev dampmaskinen på klædesfabrikken anvendt til elektricitetsværk, da det så var muligt at fyre med tørv.
Det lille hus i midten blev senere erstattet med det Nørregade 10, hvor der i mange år var apotek. Det første apotek havde til huse i Nørregade 8, den hvide bygning i midten.
Gavlen på højre side af vejen er Nørregade 19, hvor vulkanisør Goul i mange år boede.

5. ‘De Gamles Hjem’ ca. 1970. Det blev bygget af sognerådet i 1925. Det lå på hjørnet Sevelvej-Møllersvej, men blev revet ned i forbindelse med en udvidelse af kommuneskolen.
Bestyrerinden havde et godt ry blandt de farende svende, der var altid en madpakke til dem, når de henvendte sig!
Vinderup havde i 1925 1285 indbyggere.

6. Vinderupgård set fra Vinderupvold ca. 1895.
Personerne er ifølge de kryptiske oplysninger ved billedet: Chr. og Wilhelmine Jacobsen og Augusta og C.F. Pedersen.
Til højre ser vi Vinderup Mølle.

7. Vinderup Bank med personale i 1932. Bemærk relieffet i baggrunden, det er en ‘plovmand’, en seddel lydende på den enorme sum af 500kr.
Personerne er fra venstre mod højre: elev Aksel Jensen (16 år), Helene Mikkelsen, Carl Hviid, bankdirektør Andersen og kasserer Marie Jensen.
Bankeleven Aksel Jensen, søn af byens daværende matador Niels Jensen, blev senere mangeårig og ret enevældig direktør for banken.

8. Skovlund Mejeri, medens det endnu tilhørte Vester Skovlund.
Det blev senere købt til andelsmejeri og flyttet til den nuværende placering på Sevelvej.

9. Schröders sommerhus ved Brejnskovbro.
Man forsøgte først i 1900-tallet at få udvandrede danskere til at oprette plantager på heden og samtidig bygge små huse der, som de kunne benytte på deres gamle dage.
Dette hus er så vidt vides det eneste, som blev bygget her på egnen. Det blev senere fjernet igen, men noget af soklen eksisterer stadig.

10. Nørregade 9 i 1910. Her residerede skomager Jacob Jensen, som senere blev brygger i Nørregade 14. Den lille pige midt i billedet, Marie, blev senere mangeårig kassererske i Vinderup Bank. Arkivet fik for mange år siden et par små, fine støvler, som Jacob Jensen lavede til sin datter!
Et skilt viser også vej til en fotograf. Her havde den senere forfatter Hans Povlsen i mange år forretning.

11. Vinderupgård omkring 1900. Gården nedbrændte i 1913 og blev ikke genopbygget.
Manden i forgrunden med riven er forpagter Steffensen. Han blev senere formand for arbejdsmændenes fagforening i Vinderup.

12. Nørregade set fra nord omkring 1915.
Der er på dette tidspunkt to vindmøller og en vindrose i byen. Den ene vindmølle var ved Sevelvej og ses ikke på dette billede. Vindmøllen på billedet tilhørte Vinderup Trælasthandel og blev brugt til at trække savværket.
Vindrosen erstattede Vinderup Mølle, der mistede vingerne i en storm. Den kom aldrig til at indfri forventningerne og blev få år senere erstattet af en petroleumsmotor.

13. Nørregade set fra baneoverskæringen omkring 1910.
Til venstre købmandsbutikken i nr. 3 og derefter Vinderup trælasthandels første bygning i nr. 5.
I nr.7 har Imerco i 2011 til huse. Til højre ses Hotel Vinderup.

14. Billedet her fra Nørregade er fra omkring 1905. Fra højre er det nr. 6, nr. 8 og nr. 10.
I nr.6 ses byens første bageri, der her reklamerer med at være et ‘Maskinbageri’.

15. Nørregade set fra baneoverskæringen omkring 1910.
Til venstre nr. 3, som er bygget af købmand Frost i 1874 som det første hus efter kroen og stationen. Forretnngen nedbrændte under krigen ved uagtsomhed med asken fra en kakkelovn.
Frost var tilhænger af den gamle hollandske skik med at lade gavlen vende ud til gaden. Dette ses også på nr. 5, som senere blev til Vinderup Trælasthandels første butik.
I nr.7 har Imerco i 2011 til huse.

16. Søndergade set fra syd op mod baneoverskæringen. Billedet er fra omkring 1900.
Der var ikke megen trafik, småpigerne i det hvide søndagstøj kunne uden fare gå midt på gaden. Der var nu heller ikke noget fortov at gå på, tværtimod var der en lille grøft foran husene.

17. Vinderup Kommuneskole på Sevelvej.
Den forreste bygning var bolig for førstelæreren, til højre for den ses gymnastiksalen.
Til venstre for førstelærerboligen ses de andre skolebygninger.

18. Vinderup Kommuneskole set fra nordvest. Dette må være den første udgave af skolen fra 1905, der er endnu ikke lavet nogen tilbygninger!

19. Søndergade i Vinderup omkring 1910. Nu er der både elmaster og telefonmaster.

20. Nørregade i Vinderup en vinterdag i 1910.

21. Nørregade set fra baneoverskæringen.
Til venstre nr. 3, som er bygget af købmand Frost i 1874 som det første hus efter kroen og stationen. Forretnngen nedbrændte under krigen ved uagtsomhed med asken fra en kakkelovn.
Frost var tilhænger af den gamle hollandske skik med at lade gavlen vende ud til gaden. Dette ses også på nr. 5, som senere blev til Vinderup Trælasthandels første butik.
I nr.7 længst til højre har Imerco i 2011 til huse.

22. Den nyanlagte ‘nye kirkegård’ i Vinderup.

23. Vinderup Elværk, bygget i 1913. Det var et jævnstrømsværk, men leverede trods det strøm til flere omegnssogne.
Da det nedlægges i 1960-erne, bliver bygningen brugt til fjernvarmeværk.

24. Udsigt fra tårnet i den nybyggede Vinderup Kirke.

25. Søndergade set fra banen mod syd efter 1911. Der er nu kommet fortove og kantsten, men vejen er stadig en grusvej.

26. Markedsdag i Vinderup omkring 1920.
De første markeder startede allerede ca. 1870 og foregik i de første år vest for Nørregade. I 1890 startedes der også dyrskuer i Vinderup.

27. Mogenstrup smedie ca. 1930.
Smedien lå øst for Trandum Kirke ved Karup Å. En grund til placeringen kan være, at der i sin tid blev bygget et mejeri tæt ved åen, og der udviklede sig ofte bysamfund ved mejeriet. Det gjorde der dog ikke i dette tilfælde!

28. Nørregade 4 mellem 1908 og 1913. På gavlen reklameres der for manufaktur- og trikotagehandel.

29. Nørregade 9 i 1910. Der var afholdsbeværtning til venstre og træhandel til højre. Familien til venstre er skomager Aggersbjergs familie.
Vindmøllen til venstre i baggrunden er Vinderup Mølle, der få år forinden var flyttet hertil fra Aal.

30. Postkort, der viser indkørslen til Vinderup, når man kom fra nord. Vindrosen afløste Vinderup Mølle, der mistede sine vinger i en storm. Den blev dog kort efter efstattet af en petroleumsmotor.
Vindmøllen tilhørte Vinderup Trælasthandel.

31. Søndergade har nu fået brolagte fortove, men vejen er stadig en grusvel.

32. Søndergade i 1970-erne.

33. Søndergade 2 blev bygget til Afholdshotel. Som det ses, var det delvis af træ.

34. Søndergade med ‘Dyrlægens bakke’, som var bakken op mod banen. Dyrlægen boede i det hus, hvor gavlen kan ses bag det store træ til venstre.

35. Tegning af Vinderupgård, udført i 1906.

36. Gartner Maigårds marker set fra vandtårnet 1932. I dag (2013) ligger der P-plads mm på stedet.

37.

38.

39.

40.

41. Rutebilen Holstebro-Skive. Chauføren hed Carl Jepsen.

42. Nørregade i Vinderup omkring 1965

43. Trafik i Søndergade 1980.

44. Tørveskruning.

45. Ejsing Kirke ca. 1950.

46. Holstebrovej 46 på toppen af Handbjerg Bakke, ca. 1960.
Her har der i mange år været købmandshandel og kro. Dette er de gamle bygninger, forbygningen er revet ned for en del år siden.

47. Hasselholt Tegnværk i sine velmagtsdage, nok omkring 1950.
I dag er der ikke meget tilbage af bygningerne, Vinderup Entrepenør Forretning har i dag (2011) til huse her.

48. Bjergby 1947. Dengang hed det nu ‘Sevel Kalkværk’.
Hovedvejen mellem Holstebro og Viborg var endnu brolagt. Motorcyklisterne er fra venstre Georg Andersen og Gunner Larsen.

49. Sevel Alderdomshjem, ca. 1935.
De fleste penge til opførelsen stammede fra en gave fra Købmand Gade i Århus, som stammede fra Sevel.

50. Det gamle meninghedshus i Vinderup.
Det var bygget i 1898 i fællesskab mellem alle de kirkelige retninger i Sahl Sogn. Det blev af mange fremdraget som et eksempel på fredelig sameksistens.
Under krigen blev det brugt til indkvartering af tyske soldater og brændte i 1943.

51. Djeld Mølle.

52. Djeld købmandsforretning.

53. Sevel Skole.

54. Vinderup

55. Vinderup

56. Det nye rådhus i Vinderup.

57.

58. Elever i Vinderup Kommuneskole engang i 1950-erne.

59. Vinderup Station

60. Djeld Mølle

61. Trandum Kirke

62.

63. Krydset Søndergade-Sevelvej i Vinderup

64. Vinderup Bogtrykkeri i Søndergade, hvor Tang Sport i dag (2013) holder til.
Til venstre for bogtrykkeriet ses smedien!

65. Sahl Sparekasse startede i Sahl, men er nu flyttet til Sevelvej i Vinderup.

66. Skovlund Mejeri på Sevelvej i Vinderup

67. Vinderup nye telefoncentral bag Nørgårdsvej. Det må være engang i 1980-erne, da Elektricitetsværket/Varmeværkets skorsten endnu står

68. Mariane Nielsen, 1848-1927.
Boede i mange år på Nørgårdsvej 8. Født 24/8 1848 i Måbjerg, datter af gårdmand Niels Iversen og hustruen Mette Pedersdatter.
Husbestyrerinde og ugift. Døde 7/8 1927 på De Gamles Hjem i Vinderup.

69. Grønbæks Møbelfabrik på Grønningen i Vinderup

70. Nybyggeri i Vinderup i 1970-80’erne

71. Aflæsning af tørveklyner i en af egnens mange moser

72. Starten på boligkvarteret Vindelevgård i Vinderup. I dag (2015) bor der over 400 familier.

73. Varmeværket i Vinderup

74. Gammelt postkort med Vinderup Bibliotek i forgrunden. I dag er det gamle bebliotek hjemsted for Vinderup Egnshistoriske Arkiv og -forening

75.

76. Nørregade sidst i 1950-er med Hotel Vinderup.

77. 1918. Hotelejer N.A. Windfeldt ved skranken på Hotel Vinderup.

78.

79. Vinderup Idræts Klub 1932

80.

81.

82. Sevelvej i Vinderup, ca. 1910

83. Vinderup Sang- og Musikforening, omkring 1923

84. Sevelvej klædt i sne 1945

85. Luftbillede af den nordlige del af Vinderup. Ca. 1950

86. Sevelvej i Vinderup, mangelen på trafik forklares af, at billedet er fra 1942

87. De Gamles Hjem på Sevelvej i Vinderup, ca. 1950

88. Der vendes tørv i en af egnens mange moser

89.

90. Sammenstimlen på “Priess’s” hjørne en af befrielsesdagene

91.

92. Udsigt fra en taglejlighed i Søndergade

93. Vinderup Station en stille eftermiddag