Kopskatten 1705 for Sevel Sogn

Indberettet af præsten Jacob Scharschou.

 

Kopi oprindelig skrevet af P. K. Hoffmansen i 1943.
Indskrevet 17.10 1996 af Kurt Guldbæk

Korrektur læst 22.11 1996 af Johannes Mikkelsen, Sevel

 

 


Mandtal over Sevel Sogn paa den allernaadigst paabudne Kopskats 2.Termin til d.11. Decembr.1705 forfalden at arleggis, efter Hans Kongl.Maj'ts allernaadigst udgangne Forordning, af Dato 9.Julij 1704, nemlig efter Forordningens

l.og 2.Classem, er der ingen her i Sognet, som dertil henhører.

3.Class: 1.Artil. Ingen, som der til henhør.

2,Artil: Jomfrue Anne Cathrine Acheleje, som ejer toe siuf vende Parter i Stubbergaard, har qvitteret Gaarden og ald sin Familie paa Gaarden, undtagen 1 Karl, som hun har effterladt, til førstkommende Phil.Jac. at have Tilsiun med Gaardens Auling og Bøndernis Landgilde.

3.Art: Ingen, som her til henhør.

4.Art: Sr.Erich Jacobsen, som haude andre Parter af Stubbergaard i Forpagtning, svarer for sig self, sin Hustrue toe Børn, 1 Karl, 1 Dreng, 1 Pige.

Præsten, som for sin egen Person er frie, effterdj hand svarer den 5.Part af sin Indkomst, betaler for sin Hustru og et Barn, thi det andet Barn er for et half Aars Tid siden ved Døden bortkaldet, holder ellers 1 Karl, 1 Pige, og derforuden en anden Karl ved Nafn Jens Gemsing af de enroullerede Granadiers, som for Kopskat allernaadigst er frigifven.

Præsteenchen her paa Steden, hvis Fattigdom forleden d.20. May med Præstens Huus, som hun iboede, blef lagt i Aske boer nu i Sael Bye i et Huus, som Velb.Major Schested er tilhørig.

5.og 6 Artil: Ingen, som her til henhør.

7 Art: Christen Jacobsen Dejn, frie for sin egen Person, saasom hand svar den 5.Deel af sin Indkomst, er ellers en gammel ugifft Mand, som hverchen har Børn eller Folch.


Under Stubbergaards Taxt, som er en ucompletered Herregaard, men dog iche vidis at have frasagt sig sine Privilegier, ligger tvende Møller, nemlig

1. Hielm Mølle, som beboes af Christen Møller, som svarer for sig self, sin Hustrue, 1 Barn, 1 Dreng.

2. Sønder Mølle, som beboes af Peder Møller, som svarer for sig self, sin Hustrue, 1 Pige. Børn har hand iche, holder ellers en Soldat ved Nafn Christen Lassen, som for Kopskat er frie.

Ingen Degneenche, ingen Huusmænd eller Huusqvinder, der have enten Heste eller Køer, findis her i Sognet.

Saa findis iche heller Daglønnere, Lediggiengere, eller Tærskere, iche hel af det Slags Bønder, hvis Gaarders Herlighed andre iche ejer, eller, som self Grunden tilhører, iche heller Handverchsfolch enten af Gaardmænd, Huusmænd, eller Inderster, undtagen Niels Ifversen Smed, som boer paa Rytter godset, og derfor iche vedkommer dette Mandtal, som til Ambtstuen henhør.


Her opføris nu den menige Almue, og

1.Bønder, som iche har Ejendomsgaarde, eller bruger noget Handverch:

Sevel Bye.

Jens Westergaard ugifft, holder ingen Folch, har sin gl. Fader og Moder hos sig.
Oluf Westeraaard og Hustrue, har ingen Børn eller Folch, er meget fattig.
Matz Hald og Hustru, 1 Datter, ingen Folch.
Christen Hald, ugifft, har sin gl. Moder hos sig, ingen Folch.
Christen Tinggaard, ugifft, har sin gl. Fader og sin Søster hos sig, ingen Folch, er fattig.
Clemend Tinggaard og Hustru, 1 Datter, 1 liden Søn, meget fattig.
Søren Damgaard og Hustrue, ingen Børn, ingen Folch.
Jens Damgaard og Hustru, 1 spæe Barn, ingen Folch, har sin gamle Moder hos sig.
Jacob Gadgaard og Hustrue, 1 liden Datter, ingen Folch.
Thomas Lassen op Hustrue, 1 liden Søn, ingen Folch, gandske fattig, har sin Konis Syster, en gammel bedaget Pige, hos sig.
Søren Lassen og Hustrue, 1 liden Datter, ingen Folch, har sin Konis gl.Moder hos sig, er meget fattig.
Thomas Sørensen og Hustrue, ingen Børn, har en liden Hiorddreng at tiene sig.
Christen Pilgaard og Hustrue, 1liden Datter, ingen Folch, megetfattig. Søren Nielsen, ugifft, 1 liden Søn, to Døttre.

Raaegaard.
Peder Nielsen og Hustru, 1 Datter, 1 Tienistedreng, har sin gl. Fader hos sig.
Anders Pedersen og Hustru, 1 Søn, ingen Folch.

Jattrup.
Jens Andersen og Hustru, 1 tosset Søn, 2 andre smaa og 2 Døttre, holder ingen Folch, er meget fattig.
Anders Andersen og Hustrue, 1 liden Søn, 1 Karl, som er Soldat, Christen Christensen.
Willatz Knudsen og Hustru, 2 Sønner, 1 Pige.
Niels Jensen, Enchemand, 1 Datter, ingen Folch.

Sevel Skoubye.
Niels Erichsen og Hustrue, l Søn, ingen Folch.
Knud Nielsen og Hustru, 1 Datter, ingen Folch.
Paaske Erichsen, 1 Søn Soldat, Erich, 1 Datter, ingen Folch.

Norstoffte.
Peder Nielsen og Hustru, l liden Søn, 2 smaa Døttre, 1 Pige.

Dield.
Peder Lauritzen og Hustru, 1 liden Datter, ingen Folch.
Holger Willadsen og Hustru, ingen Børn, ingen Folch.
Christen Knudsen og Hustru, l spæe Pigebarn, ingen Folch.
Thomas Søndergaard og Hustru, 1 Søn, 2 Døtre, ingen Folch, gandske fattig.
Christen Willadsen og Hustru, ingen Børn, 1 Pige.
Morten Lauritzen, en fattig blind Mand, og Hustru, ingen Børn, ingen Folch.
Søren Knudsen og Hustru, ingen Børn, 1 Pige.
Knud Sørensen og Hustru, 1 liden Datter, 1 Pige.

Heegaard.
Jens Bunche og Hustru, ingen Børn, ingen Folch, meget fattig.
Simon Pedersen og Hustru, 1 Søn, 2 Døttre, ingen Folch.
Salig Knud Jensens tvende Døtre, som vefver Læret.

Bederholm.
Peder Lauritzen og Hustru, ingen Børn, ingen Folch, gandske fattig.

Blaxkiær.
Christen Jacobsen og Hustru, 1 Søn, ingen Folch, gandske fattig.

Gunderup.
Peder Poulsen og Hustrue, 1 Søn, Soldat, Niels, ingen Folch.

Kochborg.
Peder Sørensen og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, gandske fattig.
Peder Pedersen og Hustru, 3 Døttre, ingen Folch, gandske fattig.
Niels Jørgensen og hustru, 1 liden Søn, 1 spæe Pigebarn, ingen folk, fattig.
Christen Sort og Hustru, ingen Børn eller Folch, meget fattig.

Mundbierg.
Jens Andersen og Hustru, 1 Datter.
Esber Andersen og Hustru, ingen Børn.
Ole Willadsen og Hustru, 1 liden Søn.
Disse trej Mænd holder ingen Folch, ere arme Stoddere.

Heerup.
Jens Lauritzen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter, ingen Folch.
Niels Christensen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter, ingen Folch.

Biørnkiær.
Lars Ifversen og Hustru, 2 Sønner, ingen Folch.
Jens Nielsen og Hustrue, 1 Datter, ingen Folch.

Hech.
Christen Simonsens Enche, 1 Datter, ingen Folch, gandske fattig.

Roibech.
Jens Poulsen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter, ingen Folch.

Hael.
Niels Christensen og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, gandske fattig.

Dueholm.
Christen Christensen, er ugifft, har sine gl. Forældre hos sig, 1 Pige.
(Oprindelig har Pastor Scharschou skrevet: Christen Pedersen, men Pedersen er overstreget og erstattet med Christensen).

Trandum.
Niels Olsen og Hustrue, 1 liden Datter, 1 Pige, har sin gl.Fader hos sig.
Morten Pedersen og Hustru, 1 liden Datter, 1 Pige.
Christen Hagbrou og Hustru, 1 Datter, 1 Tienistedreng, som er Soldat.
Gregers Plumgaard og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, har sin gl.Fader hos sig.
Poul Plumgaard og Hustru, 1 Datter, ingen Folch, har sin Hustruis gl.Moder hos sig.
Jørgen Abildgaard og Hustru, 2 Døttre, ingen Folch.
Lars Jensen og Hustru, 4 smaa Døttre, ingen Folch, gandske fattig.
Matz Jensen, ugifft, har sin Moder hos sig, er meget fattig.

Trandum Kirchgaard.
Jens Ifversens Enche, 1 liden Søn, 2 Døttre, ingen Folch, samme Enche er trolovet med en Karl fra Holstbroe, Christen Christensen.
Jens Pedersen og Hustru, 2 Døttre, ingen Folch.

Monstrup.
Jørgen Østergaard og Hustru, 1 liden Søn, 1 Datter, ingen Folch.
Lars Østergaard og Hustrue, ingen Børn, ingen Folch, har sin gl.Moder hos sig.
Christen Lauritzen og Hustru, l Søn, 1 Datter, ingen Folch, gandske fattig.
Niels Therchildsen og Hustru, 1 Stifsøn, 1 Pige, ingen Folch.
Jens Esbersen og Hustru, 1 Søn, 2 Døttre, meget fattig.
Christen Stoergaard og Hustru, ingen Børn, 1 Pige.
Anders Thomæsen og Hustru, 1 Søn, 3 Døttre, færdig at tigge.
Christen Pedersen, ugifft, har en tosset Broder hoes sig og 1 Søster, ingen Folch, er fattig.
Jens Benzen og Hustru, 1 Datter, ingen Folch, gandske fattig.
Søren Fisker og Hustru, 1 Søn, ingen Folch, gandske fattig.
Christen Poulsen og Hustrue, 3 Døttre, ingen Folch, meget fattig.

Korstoffte.
Matz og Hustru, 1 Spæbarn, ingen Folch.
Christen Esbersen og Hustru, 1 liden Søn og Datter, ingen Folch.

Sepstrup.
Christen Christensen og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, har sin gl.Fader og Moder hos sig.
Niels Lauritzen og Hustru, 1 Søn Soldat, 1 lochet Datter, ingen Folch.
Niels Melmgaard og Hustru, 1 Søn, 1 Datter, ingen Folch.
Matz Christensen og Hustru, 1 liden Datter, ingen Folch.
Jens Westergaard og Hustru, 1 Datter, ingen Folch.
Niels Thomasen og Hustru, 1 Søn, 2 Døttre, ingen Folch.
Alle disse i Sebstrup ere færdige at gaa fra deris Gaarde.

Steenholm.
Christen Madsen og Hustru, 1 Søn, ingen Folch.

Hedehuset.
Niels Larsen, ugifft, 1 Syster, har sin gl.Moder hos sig.

Trandum Skoubye.
Stephen Thomasen og Hustru, 1 Søn, 2 Døttre, ingen Folch
Lars, som fich Christen Olsens Datter, ingen Barn eller Folch.
Anders Pedersen og Hustru, ingen Børn, ingen Folch.
Niels Sørensen og Hustru, 1 Datter, meget fattig.
Peder Mortensen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter.

Trevald.
Peiter Meiland og Hustru, 1 liden Datter, ingen Folch, gandske fattig.

Søegaard.
Christen Winter og Hustru, 1 Søn, 2 Døttre.
Anders Pedersen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter.
Peder Koch, ugifft, har sine gl.Forældre hos sig.
Therchild Christensen og Hustru, 1 Drengebarn.
Michel Andersen og Hustru, 1 liden Datter.
Alle disse Mænd i Søegaard ere meget fattige og færdige at tigge.
 

2. Gadehuusfolch og Inderster som hverchen har Heste eller Køer og intet Handverch bruger, men allene nære sig af deris Roch og Teen;

Sevel Bye.
En besovet Qvinde Kirsten Kiærgaard, 1 Datter.
Margrete Damgaard, som er forladt af sin Mand, 1 liden Søn og Datter.
En besovet Qvinde Maren Eschildsdatter, 1 Søn.
Karen Hansdatter, Rytterkone.
Anne Matzdatter og Maren Pedersdatter.
Søren Peder og Hustru.
Sidsel Huus.
Anne Gadgaard.
Anne Therchildsdatter, 2 Døttre.

Søegaard.
Kirsten Justsens, 1 liden Søn.

Trandum.
Anne Syr.
Grete Abildgaard, lochet med en Datter.
Maren Thomasdatter, lochet, 1 Datter.
Maren i Plumgaard.
Mette i Abildgaard.
Maren Michelsdatter, lochet, 1 Søn.

Monstrup.
Grete hos Christen Stoergaard, lochet, 1 Søn.
Kirsten hos Anders Thomasens, lochet, 1 Datter.

Trevel
Jørgen Limbertsen Soldat og Hustru.

Mundberg.
Anne Nielsdatter.

Kochborg.
Dorethe Andersdatter og hendis Mand Christen, 1 Datter.

Bederholm.
Anders Pedersen Soldat og Hustrue, 1 Pigebarn.

Dield.
Karen Pedersdatter.
Maren Pedersdatter, 1 liden tarmbruden Søn.

Sevel Skoubye.
Grete Kiærgaard.
Else Rasch.
Anne Gravers, 1 Søn.

3. Fattige og til en Deel Krøblinge, som gaar omkring og tigger deris Brød:

Sevel.
Blinde Anne Larsdatter, lochet, 1 Datter.
Maren Thomasdatter, lochet, 1 Søn.
Jytte Pedersdatter.
Karen Tofftgaard.
Gl.Anne Pilgaard.

Søegaard.
Birgethe Chrensdatter.
Barbara Chrensdatter.

Monstrup.
Stoer Johanne.

Blaxkiær.
Gl.Jacob Ibsen og Hustrue.

Kochborg.
Gl. Karen Olesdatter.

Mundberg.
Grete Jepsdatter, 1 Datter.

Bederholm.
Jesper Søegaard og Hustru, 1 Søn.
Karen Matzdatter.
Karen Jensdatter.
Karen Steffens, 1 Datter.

Hegaard.
Gl.Kirsten hos Jens Bunche.
Anne Andersdatter, 1 Søn, 1 Datter

Dield.
Fattig Niels og hans Hustru.

Sevel Skoubye.
Chren Chrensen og Hustrue, to Sønner, 2 Døttre.
Hans Fynbo og Hustru, 2 Døttre, begge lochede, hver med sin Søn.

Nautrup.
Maren Davidsdatter.

Holmkiær.
Peder Sørensen Dragun og Hustru, 1 Søn.
Gale Erichs Søn, vanfør.

Jattrup.
Lamme Anne og hendis besovet Datter, l Datter.

Sebstrup.
Kirsten Westergaard, lochet med en søn.

Dette er Mandtallet over gandske Sevel Sogn, som af mig,det allerrigtiste mueligt være kand, er forfattet; Hvad Ryttergodset angaaer, da skal derom et, á parte Mandtal til Hr.Regimentsskriver vorde leveret.

At jeg i Aar ligesom i Fioer ingen Penge har paa Rente, verificerer jeg ved min Helgens Eed, saa sant hielpe mig Gud.

Af Børnegods har jeg intet inde, uden de 40 Slettedaler for min salig Formands Datter Urie Willatzdatter, som for Afgifft efter Kongl.allernaadigst Forordning er forschaanet.

Sevel d.9.Novembris 1705.

Scharschou.

-o-


Fortegnelse paa min Kopskat effter naadigt Paabud til Land Militiens Udflýning den anden Termin til 11. Decembr. 1705 forfalden af de Parter, som jeg i Stubbergaard udj Forpagtning harver.

Jeg og min Hustru ......................... 4 Rdl.
2 Børn .......................................... 2 Rdl.
1 Karl ....................................................... 3 Mark.
1 Dreng .................................................... 3 Mark.
1 Pige ....................................................... 3 Mark.
                                                     
7 Rdl. 3 Mark.

Stubbergaard d.10 Decembr.Anno 1705.
Erich Jacobsen Juel
m. m.

Note: Optælling giver efter min bedste vurdering 357personer.

Mandtal fra Sevel Sogn, saa vit Kongl.Majestets Ryttergods angaaer, over allernaadigste paabudne Kopskats 1. Termin til 11. Decembr. 1704 forfalden at erleggis efter allernaadigste udgangene Forordning af Dato 9, Julij 1704, nemlig effter Forordningens

1. og 2.Clasem. Da findis her i Sognet ingen, som henhør til disse to Classes.
3 Classem.1. 2. 3. 4. 5 og 6.Articler. Ingen heller, som henhør til disse Article.
7.Art: Niels Ifversen Smed, hvis Hustrue forleden Søndag blef begravet, svarer dog saa vel for hende som for sig self, har ingen Børn, og holder ingen Folch.

Hernest opføris menige Almue, som boer paa Ryttergodset i Sevel Sogn:

Sevel Bye.
Niels Tofftgaard og Hustru, 1 Søn, som nylig har stæd en half øde Gaard paa Ryttergodset, 1 Tienistepige.
Christen
Gadgaard og Hustrue, ingen Børn, 1 pige.
Knud
Bech og Hustrue, to Døttre, ingen Folch, er en fattig Mand.

Monstrup.
Ib Christensen og Hustru, 1 liden Søn, 2 smaa Døttre, ingen Folch, er meget fattig.

Dueholm.
Peder Svenningsen og Hustrue, 1 liden Søn og Datter, 1 Pige.

Trandum.
Clemend Jensen og Hustru, 1 Søn, som har fæst Gaarden, 1 liden Datter.
Christen Nielsen og Hustru, toe smaa Sønner, ingen Folch.

Trandum Skoubye.
Thomas Jensen og Hustrue, ingen Børn, 1 Pige.

Nautrup.
Christen Andersen og Hustrue, 1 liden Søn, ingen Folch, meget fattig.
Hans Pedersen og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, meget fattig.
Anders Mogensen og Hustru, 1 liden Søn, ingen Folch, meget fattig.
Niels Pedersen og Hustru, 1 liden Søn og Datter, ingen Folch, meget fatt
Enchen Karen Jepsdatter, 1 Datter, ingen Folch, meget fattig.

Bederholm.
Hans Ovesen og Hustru, ingen Børn, ingen Folch, meget fattig.

Dield.
Gundi Simensen og Hustru, ingen Børn, 1 Tienistedreng.
Stephen Pedersen, ugifft, har sin gl.Moder hos sig, ingen Folch.
Niels Knudsen og Hustrue, som har stæd 1 øde Gaard, ingen Børn, 1 Pige.

Heegaard.
Willatz Sørensen, ugiift, som har stæd en øde Gaard, ingen Folch.

Sevel Skoubye.
Christen Limbertsen og Hustrue, 1 Søn Dragun ved Navn Erich, 1 Datter, ingen Folch.
Jens Raae og Hustru, 1 liden Søn, 1 Datter, ingen Folch.

Hølmkiær.
Peder Ifversen og Hustru, ingen Børn, 1 Pige. Har til Huse 1 Dragun ved Nafn Peder Sørensen, som jeg iblant Inderster i mit Mandtal til Ambtstuen har opført.

Lindholt.
Christen Jensen og Hustru, har nylig fæst den øde Gaard, har ingen Børn eller Folch, er fattig.

Godrum.
Jens Hansens Enche, 1 Datter, ingen Folch.

Søegaard.
Niels Jensen og Hustru, 1 liden Søn, 1 Datter, ingen Folch, meget fattig
Huusfolch, nemlig
Karen i Nautrup,
og Inderster, nemlig
Grete Kiærgaard i Sevel Skoubye har jeg mentioneret om i mit til Ambtstuen udgifne Mandtal.

Saaledis rigtig at Være forfattet testerer, jeg under egen Haand
Jacob Scharschou.

Sevel Præstegaard. d.9.Febr.1705.

-0-


Mandtal fra Sevel Sogn, saa vit Kongl: Maj'ts Ryttergods angaaer, over den allernaadigste paabudne Kopskats 2,Termin til 11. Dec. 1705 forfalden ar erlegges effter allernaadigste udgangne Forordning af Dato 9.Julij 1704, nemlig effter Forordningens

1. og 2. Classis. Ingen her i Sognet, som dertil henhør.
3. Classis 1. 2. 3. 4. 5 et 6. Art. Ingen, som hertil henhør.
 

7. Art: Niels Ifversen Smed, Enchemand, holder 1 pige, har ingen Børn.
Menige Almue, som boer paa ryttergodset i Sevel Sogn:

Sevel Bye.
Niels Tofttgaard og Hustru, 1 Søn, som har fæst et øde Sted paa Ryttergodset, 1 Pige.
Christen Gadgaard og Hustru, ingen Børn, 1 Pige.
Knud Bech og Hustru, 2 Døttre, ingen Folch, er meget fattig.

Monstrup.
Ib Christensen og Hustru, 1 liden Søn, 2 Døttre, ingen Folch, meget fattig

Dueholm.
Peder Svenningsen og Hustru, 1 liden Søn og Datter, 1 Pige.

Trandum.
Clemend Jensen og Hustru, 1 Søn, som har fæst Gaarden, 1 liden Datter, ingen Folch.
Christen Nielsen og Hustru, 2 smaa Sønner, ingen Folch.

Trandum Schoubye.
Thomas Jenssen og Hustrue, ingen Børn, 1 Pige.
Nautrup.

Nautrup.
Christen Andersen og Hustrue, 1 liden søn, ingen Folch
Hans Pedersen og Hustru, 1 Søn, ingen Folch
Anders Mogensen og Hustru, 1 Søn, ingen Folch
Niels Pedersen og Hustru, 1 liden Søn og Datter, ingen Folch.
Enchen Karen Jepsdatter, 1Datter, ingen Folch.
Alle disse Mænd i Nauttrup ere meget fattig.

Bederholm
Hans Ovesen og Hustru, ingen Børn, ingen Folch, meget fattig.

Dield.
Gundi Simensen og Hustru, ingen Børn, 1 Tienistedreng.
Stephen Pedersen, ugifft, har sin gl. Moder hos sig, ingen Folch.
Niels Knudsen og Hustru, 1 spæe Datter, 1 Pige.

Heegaard.
Willatz Sørensen, ugifft, ingen Folch.

Sevel Schoubye.
Christen Limbertsen og Hustru, 1 Søn Dragon, 1 Datter, ingen Folch.
Jens Raae og Hustru, 1 Søn, l Datter,irren Folch.

Hølmkiær.
Peder Ifversen og Hustrue, ingen Børn, 1 Pige.

Lindholt.
Christen Jensen og Hustru, 1 spæe Pigebarn, ingen Folch, fattig.

Godrum.
Jens Hansens Enche, 1 Datter, ingen Folch.

Søegaard.
Niels Jensen og Hustru, 1 Søn, 1 Datter, ingen Folch, meget fattig.
Her findis ingen Daglønnere, Lediggiengere, Tærskere, eller Handverchsfolch undtagen Smeden Niels Ifversen, som tilforn er opført.
Huusfolch findis ingen, uden i Tofftgaard gl. Karen,
og Karen i
Nautrup,
Peder Sørensen Dragun og Hustru i
Lindholt.

Saaledis rigtig at være forfattet testerer jeg under min egen Haand.

Scharschou.

Sevel Præstegaard, d.25.Nov.1705.

 

-0-