SAHL SOGN 1932
 

omgives af Ejsing, Estvad, Sevel og Ryde Sogne. I Sognet findes Byerne: Sahl med Kirke, Præstegaard, Skole, Spare- og Laanekasse og Købmandshandel, Svenstrup med Købmandshandel og Mølle, Bjert med Skole, Vinderup med Kirke, Skole, Realskole, Teknisk Skole, Menighedshus, Alderdomshjem, A/S Vinderup Bank, Hotel, Højskolehotel, Apotek, Brugsforening, Andelsmejeri, Posthus samt Jernbanestation, Hasselholt med Skole og Teglværk, Aale samt en større Samling Gaarde og Huse.

Sahl Sogn har Tingsted i Holstebro og hører under Holstebro Købstads Rets- og Politikreds, Holstebro Amstuedistrikt, Holstebro Læge- og Skattekreds, Struer Vurderingskreds, Amtets 4. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 5. Udskrivningskreds' 188. Læegd.

 

Sahl Kirke bestaar af Kor og Skib samt Taarn mod Vest og Vaabenhus mod Syd. Kirken blev indviet til Sct. Michael og har været Herredets Fjerdings- og Hovedkirke. Kor og Skib er fra den romanske Tid, og den oprindelige Bygning er af Granitkvadre paa profileret Dobbetsokkel. Begge Døre og desuden flere oprindelige Vinduer er bevarede; Norddøren har een og Syddøren to Sojler paa hver Side. Ved hver Side af den halvrunde Korbue findes en Niche, hvoraf den sydlige er gennembrudt af en Opgang til Prædikestolen. Apsis, der er med Halvkuppelhvælv, er skilt fra Koret ved en Mur fra den senere Middelalder. Taarnet og Vaabenhuset tilføjedes i den senere Middelalder, og Taarnets hvælvede Underrum har Rundbue ind til Skibet. Kirkens Skib og Kor har flade Bjælkelofter. Altertavlen er meget rigt udstyret med forgyldte Plader paa Egetræ; dette Arbejde menes at være fra omkring 1200. Paa det store firkantede Felt, der oprindelig var Forside til Alterbordet, er fremstillet Billeder forestillende Christus som Verdensdommer, Schener af Frelserens historie og Apostlene. Prædekestol og Stolerader er i Renæssancestil fra Begyndelsen af det 17. Aarhundrede. I Kirken er ophængt et Krucifiks fra den sengotiske Tid, og ved Døbefonten ses en Ligsten fra Middelalderen.

 

Vinderup Kirke blev opført 1905 og indviet 4. Februar 1906. Indvielsesdagen blev en stor Festdag for Beboerne i Vinderup og Omegn, idet Begivenheden betød Opfyldelse af et længe næret ønske blandt Beboerne i Sahl Sogns østlige Del. Hvorfor vore vise Forfædre for 800 eller flere Aar siden just valgte at bygge Sognekirken i Sahl, vides ikke; thi denne ligger jo i Sognets østgrænse, men det er muligt, at Bebyggelsen dengang var anderledes. Nu er Billedet fuldstændig omdannet, idet langt den talrigste Del af Befolkningen har ca. 4-5 km til Sahl Kirke.


 

Efterhaanden som Stationsbyen Vinderup voksede, og Befolkningen blev forøget, steg Kravet om en Løsning af Kirkespørgsmaalet. I 1902 samledes nogle Mænd for at drøfte Kirkesagen, og paa deres Initiativ blev der afholdt et Møde i Menighedshuset i Vinderup for at fastslaa Beboernes Stilling til Sagen. Dette Møde, der afholdtes den 28. November 1902, havde samlet 125 Mennesker, og der var stor Tilslutning til Tanken om at opføre en Kirke. Man vedtog at foretage en Indsamling og desuden søge om Statstilskud; der blev valgt en Komite til at varetage Sagens Interesser. Allerede 3 Uger efter afholdtes det næste Møde, ved hvilket Tegningsresultatet fremlagdes. Det viste sig, at Beboerne i Vinderup og for Resten i hele Sognet var meget velvillige, idet der var tegnet et Beløb paa Ca. 14,000 Kr. at indbetale gennem 5 Aar.

Komiteen satte sig nu i Forbindelse med flere Arkitekter, bl. a. med Arkitekt Warming, København, og sikrede sig tillige Forkøbsret paa en Byggegrund og Plads til Kirkegaard. I 1904-05 bevilgede Staten et Beløb paa Kr. 18,500 til Opførelse af en Kirke i Vinderup, og den 13. Juni 1905 blev der afholdt en lille Højtidelighed, hvor Provst Moller, Ølby, nedlagde Grundstenen. I det Dokument, der samtidig nedlagdes, oplystes det, at Vinderup havde 698 Indbyggere. Kirkens Opførelse og Anlæg af Kirkegaard har ialt kostet Ca. 35,000 Kr. Den er opført af Murermestrene Thomsen og Vederkopp. Ved en af ?? skænkede Krucifiks.

Kirkebygningen er 95 Fod lang, udvendig maalt, og bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest. Taarnet er 74 Fod højt, og dets Underrum benyttes til Forhal, desuden er der et Rum for Daabsgæster samt Opgang til Pulpituret. Kirkens Skib er indvendig maalt 51 Fod langt og 27 Fod bredt, og der er 19 Fod fra Gulvet til det flade Bjælkeloft. Over Indgangen er der et Pulpitur, der bæres af 10 Granitpiller og 3 Murstensbuer. Pulpituret afgiver Plads til Orgelet og Siddeplads til 55 Personer. I Skibet er der 38 Stolestader med Plads til 255 Personer. Kirkens Kor, der er hvælvet, er 18 x 18 Fod i Flademaal. Altertavlen er med originalt Maleri af Aksel Hou, forestillende den korsfæstede Christus. Kirken er opført af røde, haandstrøgne Mursten med Granitsokkel efter Tegning af Arkitekt Warming. Taget er dækket af sortglasserede Tagsten. Kirkegaarden indviedes den 14. Maj 1906 ved Husmand S. C. Mortensens Begravelse. Sognepræst er Jacob Terp.

Jacob Terp, Sognepræst, er født den 9. December 1882 i Gram som Søn af Smedemester Chr. Terp og Hustru. Gift 1910 med Anne Marie Carstensen. Uddannet paa Brødremenighedens Missionsskole i Ebarsdorf og Niesky og i Hamburg. Eksamen 1910. Udsendt paa Brødremenighedens Missionsinark i Central Østafrika. Under Verdenskrigen Krigsfange Belgisk Kongo, England, Frankrig og Svejts. Konstitueret i Præsteembedet i Oxenvad, Sønderjylland, fra 1918-21, 1921 Sognepræst samme Sted. Medlem af Brødremenighedens danske Mission i Christiansfeld, Formand for Dansk Mission i Østafrika. Siden 1930 Sognepræst Sahl-Vinderup Pastorat.

Jørgen Christian Brogaard, Kirkebetjent, er født den 17. Juni 1854 i Hodsager som Søn af Landmand Jacob Brogaard og Hustru. Var Landmand til 1900 og flyttede da til Vinderup. Ansat som Fyrbøder ved Vinderup Kirke fra 1906-17, siden 1917 Kirkebetjent ved Vinderup Kirke.


Svenstrup har været en Hovedgaard, og den nævnes i 1378, da den af Væbneren Chr. Luggi pantsattes til Ribe Bispestol. I 1770 var den delt i 2 Gaarde, den ene under Volstrup, den anden under Handbjerg-Hovedgaard. Ved Svenstrup By Syd for Kirken findes Voldstedet ,,Svenstrup Vold", paa et lavt Terræn, der gennemflydes af en Bæk og tidligere har staaet under Vand. Paa den stejle, runde Borghøj skal være fundet Murstensbrokker.


Vinderup Hovedgaard nævnes allerede i 1274, da den ejedes af en Fru Lucia. Gaarden har skiftet Ejer mange Gange, og nu er Arealerne udstykket. I Engdraget Vest for Gaarden ligger Voldstedet ,,Vinderup Vold", der er en afrundet, firesidet Borgbanke omgivet af en Grav. Udenfor Graven i Syd og Øst findes Murbrokker.


Skolerne. I Sahl Kommune findes 4 Skoler, nemlig i Vinderup, Sahl, Hasselholt og Bjert. Skolen i Vinderup er bygget 1905 og indviet 17. November s. A., senere er Skolen gentagne Gange blevet udvidet og har nu 7 Klasser med 165 Elever. Ved Skolen er ansat en Førstelærer og 2 Lærere samt en Lærerinde og en Forskolelærerinde.

Rasmus Anton Rasmussen, Førstelærer; er født den 20. Juli 1898 i Urlev Sogn som Søn af Husmand N. P. Rasmussen og Hustru. Gift 1926 med Laura Marie Laursen. Dimitteret fra Jellinge 1919, Student fra privat Kursus 1920. Lærer ved den private Realskole i Børkop indtil 1921, derefter i Thisted fra 1921-22, ansat ved Vinderup Kommuneskole Fra 1. August 1922, siden 1. Januar 1931 ansat som Førstelærer i Vinderup.

Niels Th. Martin Nielsen, Lærer, er født den 28. Juni 1898 i Borbjerg Sogn som Søn af Husmand Laust Nielsen og Hustru. Gift med Ellen Nielsen. Dimitteret Fra Gedved Seminarium 1926, samme Aar Vikar ved Vinderup Kommunale Skole, fast ansat samme Sted siden 1. Marts 1928.

Alfred Christian Nielsen, Lærer, er født den 7. September 1903 paa Fur som Søn af Landmand Jacob Nielsen og Hustru. Dimitteret Fra Nr. Nissum Seminarium 1926, Sekretær ved K. F. U. M. i Varde til 1928, derefter Højskolelærer paa Nr. Nissum Højskole til April 1931. Siden 1931 ansat som Lærer ved Vinderup Kommuneskole.

Charlotte Marie Dueholm Larsen, Lærerinde, er født den 31. Oktober 1906 i Herning som Datter af Bogtrykker Anton Larsen og Hustru. Dimitteret Fra Silkeborg Seminarium 1928, derefter Vikar forskellige Steder, siden 1. August 1931 ansat ved Vinderup Kommuneskole.

Jens August Jensen, Førstelærer, er født den 13. August 1895 i Skovlund, Ansager Sogn, som Søn af Gaardejer Rasmus Jensen og Hustru. Gift 1922 med Bodil Kirstine Knudsen. Dimitteret fra Haslev 1918, Lærer ved Strandelbjørn Skole, Bevtoft Sogn, fra 1919-27, derefter Førstelærer ved Vesterhede Skole i Hejnsvig Sogn indtil 1932, siden 1. Januar 1932 Førstelærer ved Sahl Skole.

Niels Sørensen Kvist, Førstelærer, er født den 6. Maj 1874 i Borum som Søn af Gaardejer Hans Sørensen Kvist og Hustru. Dimitteret Fra Ranum Seminarium 1896, derefter Vikar forskellige Steder, Andenlærer ved Bjert Skole 1899~1903, siden 1903 Enelærer og senere Førstelærer ved Hasselholt Skole.

Hans P. Larsen, Førstelærer, er født den 12. Januar 1884 i Stenmagle som Søn af Indremissionær Jacob Larsen og Hustru. Gift 1910 med Camilla Marie Catharina Jensen. Ditmitteret fra Nr.Nissum 1906, Vinterlærer i Skjern i Vinteren 1906-07, Andenlærer ved Mammen skole 1908-09, førstelærer i Egebjerg, Ejsing Sogn, til 1915, siden 1915 førstelærer ved Bjert Skole.

Jensine Marie Jespersen, Lærerinde, er født den 31. Maj 1882 i Oddeby Sogn som Datter at Murermester Jesper Chr. Jespersen og Hustru. Dimitteret fra Varde Forskoleseminarium 1905, Lærerinde ved Vinderup Skole fra 1905-12, Lærerinde ved Haunstrup Skole fra 1912-16, siden 1. Juni 1916 Lærerinde ved Bjert Skole.

 

 

Teknisk Skole begyndte som Aftenskole under Borger- og Haandværkerforeningen. Lærere var den Gang Fabrikant Wendelbo og Lærer Kvist. Indtil man i 1913 fik Lokaler den nyopførte Kommuneskole, havde Skolen til Huse i det nu nedlagte Afholdshjem. Foruden Teknisk Skole for Haandværkerungdom er der nu ogsaa oprettet Handelsskole, hvorfra der kan tages Handelsskoleeksamen. Skolen, ledes af et Udvalg indenfor Borger og Haandværkerforeningen, som bestaar af: Karetmager Hansgaard, Formand, Gartner Majgaard og Manufakturhandler Hans S. Hansen.


De gamles Hjem er opført af Kommunen 1924. Det er moderne indrettet og har Plads til 20 gamle Mennesker, hvoraf de 15 er optaget nu i 1932. Den første Bestyrerinde, Fru Else Larsen, afløstes den 1. November 1932 af Bestyrerinde Frk. Julia Jørgensen.


Julia Jørgensen, Bestyrerinde, er født 1902 i Ryde som Datter af Gaardejer Peder Jørgensen og Hustru. Efter et Ophold paa Has1ev Højskole med Kursus i Samaritergerning blev Frk. Jørgensen 1. November 1932 ansat som Bestyrerinde paa De gamles Hjem i Vinderup.


,,Arbejde Adler" i Vinderup er oprettet i 1916 paa Initiativ af daværende Sognepræst i Sahl Pastor Lundby. Den nuværende Formand for Foreningen er Gaardejer Niels Maarbjerg, Bjert. Der faas Tilskud fra Sahl ogomliggende Kommuner samt fra A/S Vinderup Bank. Foreningens Forplejningsstation findes paa Skolevej i en Villa tilhørende Malermester Hølmkjær (Jensen); Forplejningsstationen har gennemsnitlig 800 Gæster aarlig og ledes af Malermester Hølmkjær og Hustru.

Jens Chr. Hølmkjær, Malermester, er født den 3. Februar 1867 i Sahl som Søn af Træhandler Jens Iversen og Hustru. Udlært som Maler og fik selvstændig Forretning i Vinderup 1896. Gift med Anna Hølmkjær, Datter af Jens Chr. Nielsen i Hanbjerg. Leder af ,,Arbejde Adler"s Forplejningsstation i Vinderup.

 

 

Elektricitets- og Vandværket i Vinderup er kommunale Foretagender.

 

Elektricitetsværket er anlagt 1913. Der startedes med en 80 Hk Dieselinotor; i Aaret 1914-15 var Forbruget 59,697 Kwt. Priserne var dengang 40 Øre pr. Kwt. til Lys og 20 Øre til Kraft. Under Krigen anskaffedes en Sugegasmotor. Det var dengang umuligt at skaffe Olie, og et Aarstid havde Elektricitetsværket opstillet en Dynamo, der var i Forbindelse med Klædefabrikens Dampanlæg, hvor der fyredes med Grantræ, Kvas og Torv. Priserne paa Strøm var i disse unormale Tider meget store, saaledes at man maatte betale Kr. 1,20 pr. Kwt. til Lys og 60 Øre til Kraft.Allerede 1915 begyndte Værket at levere Strøm til Handbjerg, og i 1923 begyndte det at levere til Ryde. Gennem Aarene er Værket flere Gange blevet udvidet og har nu 3 Dieselmotorer paa tilsammen 480 Hk. samt en Raaoliemotor paa 60 Hk. I 1931-32 var Produktionen 308,299 Kvt., og Prisen for Strøm var 35 og 17 øre.

 

Vandværket, der er oprettet 1926, bestaar af et Pumpeanlæg med 2 Pumper hver paa 21/2 Hk. Værket har foretaget 2 Boringer efter Vand, som man naaede i 100 m Dybde. I 1931 blev der paany boret. Ved Vandværket er bygget et 20 m højt Vandtaarn med Beholdet. Vandforbruget, der det første Aar var 20,494 kbm, var i 1931-32 42,124 kbm.

Aage Meedom, Elektricitetsværksbestyrer, er født den 8. August 1888 i Holstebro som Søn af Maskinbabrikant Ch. Meedom og Hustru. Gift 1926 med Sofie Boysen. Uddannet som Maskinarbejder og tog Eksamen som Maskinist. Ansat som Assistent nogle Aar ved Elektricitetsværket i Struer, siden 1931 Bestyrer af Elektricitetsværket i Vinderup, ligeledes Bestyrer af Vandværket i Vinderup siden dets Oprettelse i 1926.

 

 

Vinderup Borger- og Haandværkerforening er stiftet 16. Januar 1899. Den første Bestyrelse kom til at bestaa af Herreekviperingshandler Johs. Bang, Drejer Jens Chr. Simonsen, Smedemester M. Jensen, Murermester Chr. Plougmann og Købmand J. Gaardhøje. Det første, man foretog sig, var at afholde en Udflugt til Rindsholm i Sommeren 1899. Den blev foretaget pr. Bænkevogn, og Udgifterne, som beløb sig til 1 Krone pr. Deltager, blev udredet af Foreningens Kasse. Samme Aar nedsattes et Udvalg, som skulde sørge for Gadebelysning, og ligeledes nedsattes et Udvalg, som skulde sørge for Opretholdelse af en Aftenskole for Lærlinge. Denne Aftenskole blev senere til den nuværende Tekniske Skole, som stadig faar Tilskud fra Borger- og Haandværkerforeningen.

Det blev efterhaanden mange Opgaver, Foreningen tog op og gennemførte, og det kan siges uden at forklejne nogle af Byens øvrige Foreninger, at Borger- og Haandværkerforeningen i høj Grad har sat sit Præg paa Byens Udvikling. Bl. a. kan nævnes Oprettelse af Apotek og Oprettelse af Vinderup Bank, og Foreningen var ligeledes medvirkende, da Byen fik Elektricitets- og Vandværk.

Bestyrelsen bestaar nu af Urmager og Guldsmed Chr. Erlandsen, Formand, Dyrlæge Ejskær, Maskinbygger Vendelboe, Sadelmager Gurlev og Inspektør A. Christensen.

Christian Erlandsen, Urmager og Guldsmed, er født den 13. Februar 1885 i Sahl som Søn af Urmager Erlandsen og Hustru. Uddannet i Faderens Forretning og overtog denne senere. Gift 1920 med Johanne Ebbesen. Medlem af Bestyrelsen for Borger- og Haandværkerforeningen i flere Perioder, siden 1929 Formand i samme.

 

Vinderup Haandværkerforening er oprettet i 1913 af en Kreds af Haandværkere. Foreningen har et Fond paa ca. 6,000 Kr. til Understøttelse af gamle og trængende Haandværkere.

Bestyrelsen bestaar af Karetmager Hansgaard, Formand, Murermester Larsen, Tømrer Bach, Slagtermester C. Petersen og Telefontekniker Bech.

 

Sahl Sogns Sygekasse. Den 11. December 1893 afholdtes et Møde i Vinderup, hvor det vedtoges at oprette en Sygekasse, og der indmeldte sig straks 34 Medfemmer. Den 28. December samme Aar afholdtes stiftende Generalforsamling, hvor følgende Bestyrelse valgtes: Lærer 0. E. Bech, Formand, K. Kristiansen, Henrik Kjeldsen, M. Jensen, N. C. Christensen, J. Chr. Kjeldsen og Lærer Hanghøj.

Efter et Aars Forløb blev Lærer Ludvig Kristensen, Sahl, Kassens Formand; han efterfulgtes af Købmand Frederiksen, og i 1898 valgtes nuværende Sogneraadsformand N. C. Christensen til Formand for Sygekassen; han virkede som saadan til 1917, da den nuværende Formand, Agent S. Sørensen, blev valgt. Rentier Niels Chr. Nørgaard har skænket Kassen et Legat paa 2,500 Kr., hvoraf Renterne anvendes til Kontingentlettelse for de mest ubemidlede Medlemmer. Sygekassen har nu 1460 Medlemmer, og Bestyrelsen bestaar af: S. Sørensen, Formand, Boelsmand Niels Nielsen, Arbejdsmand Niels Steffensen, Boelsmand Th. Chr. Christensen, Boelsmand Jens Hvolbæk og Brøndborer Chr. Poulsen.

 

Vinderup Eksportsiagteri er oprettet af Slagtermester G. Chr. Pedersen, der i 1909 havde faaet Bevilling til at drive Eksportslagteri. Det blev dog først i 1916, at det nuværende Slagteri blev bygget; før den Tid foregik Slagtningen i Hr. Pedersens Ejendom. Eksportslagteriet blev anlagt paa en Grund øst for Byen og fik straks anlagt særligt Jernbanespor. Det kostede 40-50 Tusinde Kr. at opføre Slagteriet, der blev indrettet med Slagtehal, Svalehal, Tarmrenseri, Kontorer m. m. Der slagtes gennemsnitligt 6,000 Kreaturer om Aaret. Ved Slagteriet er ansat 3 Slagtere, 1 Tarmrenser, 2 Arbejdsmænd og i Opsynsmand.

Gjevert Christian Pedersen, Eksportør, er født den 8. Januar 1884 i Jersie som Søn af Slagter og Gaardejer J. P. Pedersen og Hustru. Gift 1909 med Christiane Madsen. Udlært som Slagter, kom til Vinderup som Slagtersvend 1903, etablerede selv Forretning 1906.

 

Brugsforeningen i Vinderup er oprettet omtrent samtidig med, at R.A.V. blev oprettet i Holstebro, og Brugsforeningen er inde under denne Forening, I Begyndelsen handledes udelukkende Kolonialvarer. men under Krigen oprettedes Manufakturafdeling. Begge sorterer under samme Forening.

Brugsforeningens Formand er Gaardejer Peter Buckskov, Bjert, og Regnskabsfører er Chr. Frederiksen, Bjert. Uddeler for Kolonialafdelingen er Jacob Østergaard og for Manufakturafdelingen L. Chr. Nielsen.

Jacob Østergaard, Bestyrer, er født den 25. Januar 1883 i Fly som Søn af Landpost Jens Laursen og Hustru, Gift 1912 med Jensine Pedersen. Udlært i Djeld Brugsforening, siden 1917 Bestyrer i Vinderup Brugsforenings Kolonialafdeling.

Lars Christian Nielsen, Bestyrer, er født den 26. Januar 1886 i Humlum som Søn af Tømrer og Landmand S. M. Nielsen og Hustru. Gift 1911 med Christine Bæk. Uddannet ved Manufaktur i Lemvig, drev selvstændig Forretning i ca. 10 Aar i Bøvlingbjerg, siden 1921 Bestyrer i Vinderup Brugsforenings Manufakturafdeling.

 

Vinderup Apotek er oprettet ved kgl. Resolution af 18. August 1904 og aabnedes den 27. September 1905. Det oprindelige Apotek laa i en Bygning ved Siden af den nuværende, hvortil Apoteket blev flyttet 1909. Bygningen, hvori Apoteket er indrettet, er opført og ejes af Møller Niels Jensen. Apoteket er efter Stationsby-Forhold fuldt moderne og hygiejnisk indrettet, bl. a. med Damplaboratorium. Apoteket har Haandkøbsudsalg i Sevel, Ejsing og Hanbjerg. Nuværende Apoteker er S. A. Gry.

Sigurd Alfred Gry, Apoteker, er født 28. September 1878 i Hvilsted som Søn af Forligsmægler Jørgen Gry og Hustru. Gift 1924 med cand. pharm. Johanne Marie Bisgaard. Bestod pharmaceutisk Medhjælpereksamen 1898 og blev Kandidat 1900. Siden 1928 Apoteker i Vinderup.

 

Vinderup Mølle. I Vinderup fandtes tidligere en Vindmølle, men Stormen rev Vingerne af i 1908, og der ses nu kun Foden af Møllen. 11914 byggede Mølleejer Niels Jensen en ny Mølle med Dieselmotor. Niels Jensen prøvede først at sætte en Vindmotor op med en Petroleumsmotor som Hjælpekraft, men dette Arangement erstattedes med Dieselmotoren.

Niels Jensen, Mølleejer, er født 1867 i Rybjerg som Søn af Snedker og Husmand Chr. Jensen og Hustru. Gift 1890 med Johanne Christensen. Uddannet som Bager, købte kort efter et Bageri i Vinderup, flyttede 1896 til Skive og begyndte Bageri her, men vendte nogle Aar efter tilbage til Vinderup og købte Møllen, som han siden har drevet sammen med Foderstofforretning og Bageri; dette sidste er nu bortforpagtet.

 

Vinderup Trælasthandel indehaves af et Aktieselskab, der i 1903 købte Forretningen af Købmand P. Mikkelsen. Aktiekapitalen var oprindelig 25,000 Kr., men er nu 100,000 Kr. Direktør er P. Pedersen.

P. Pedersen, Direktør, er født den 31. December 1866 i Egebjerg som Søn af Købmand Pedersen og Hustru. Gift 1929 med Helga Christiansen. Uddannet i blandet Landforretning, siden 1906 Direktør for Aktieselskabet Vinderup Trælasthandel.

 

Vinderup Hotel er opført 1904-05 af Andreas Jensen Bruunsgaard, der i Efteraaret 1907 solgte Hotellet til den nuværende Ejer N. R. Windfeldt. Hotellet brændte i 1915, men blev genopbygget. Ved denne Ombygning blev der indrettet en moderne Teatersal; i hvilken der nu er installeret Tonefilmsanlæg.

Niels Ryberg Windfeldt, Hotelejer, er født den 21. Juni 1859 i Landting som Søn af Proprietær Jørgen Bang Windfeldt. Gift med Jenny Gramstrup. Var Landmand i 30 Aar. Ejer af Vinderup Hotel siden 1907.

 

Hans Martin Clausen Jensen, Stationsforstander, er født den 27. Juni 1868 i Svendborg som Søn af Skibsfører C. F. Jensen og Hustru. Gift 1890 med Anna Foldager. Elev ved D. S. B. i Silkeborg 1885, Assistent i Struer 1888, derefter i Herning fra 1894-1923 som Assistent, Overassistent og Godsekspeditør. Stationsforstander i Daugaard 1923.
Siden 1926 Stationsforstander i Vinderup.

Svend Petri. Postmester, er født den 27. Marts 1878 i Louns som Søn af Sognepræst F. C. Petri og Hustru. Gift 1910 med Anna Marie Hougaard. Præliminereksamen, derefter Elev ved Postvæsenet i Hadsund 1897, Postekspedient 1907 i Jellinge, Postkontrolør i Horsens 1924. Siden 1. November 1932 Postmester i Vinderup.

P. Pilgaard, Branddirektør, er født den 2. Marts 1851 i Hvidbjerg i Salling som Søn af Gaardejer og Sognefoged Peder Jensen og Hustru. Gift 1877 med Else Pedersen. Uddannet som Landmand, Gaardejer 1882 i Ejsing Sogn. Gaarden ejede han i 38 Aar og flyttede derefter i 1919 til Vinderup som Branddirektør for ,,Vermund". Var i Ejsing Medlem af Sogneraadet, Fattigforstander, Kirkeværge og Stævningsmand og flere Tillidshverv.

 

Jens Jensen Ejskjær, Dyrlæge, er født den 9. Marts 1886 i Nautrup som Søn af Gaardejer Knud Jensen Ejskær og Hustru. Gift 1924 med Elfrida Thomsen. Dyrlægeeksamen 1917, derefter Praksis i Ulstrup ved Randers til 1921, Dyrlæge ved Eksportslagteriet og ved den kommunale Kødkontrol, Bestyrelsesmedlem i Borger- og Haandværkerforeningen, Formand for den personlige Friheds Værn i Vinderup, desuden i Bestyrelsen for en Række Foreninger. Siden 1921 Dyrlæge i Vinderup.


Anna Hansen, Distriktsjordemoder, er født den 30. Marts 1884 i Karlby, Mors, som Datter af Anders Bjerregaard og Hustru. Gift 1905 med Læge Jens Hansen, Vinderup. Efter sin Mands Død 1915 uddannet som Jordemoder med Eksamen i 1917. Ansat som Distriktsjordemoder i Vinderup 1. Juni 1918.

Jens Christian Grønkjær, Sognefoged, er født den 15. Januar 1884 i Flynder som Søn af Gaardejer Laust Grønkjær og Hustru. Gift 1919 med Juliane Poulsen. Uddannet i Købmandshandel og etablerede selv Forretning 1908 i Faare, Bøvling Sogn. Kom til Vinderup 1920 og overtog en Bog- og Papirforretning. Medlem af Sahl Sogneraad siden 1925. Formand for Sahl Sogns Sygeplejeforening siden 1926. Formand for Amtsforeningen af Sygeplejeforeninger, i Bestyrelsen for Centralforeningen af Sygeplejeforeninger, Lægdsmand siden 1929, siden 1926 Sognefoged i Sahl Sogn.

Niels Christian Christensen, Sogneraadsformand, er født den 17. Marts 1864 i Bjert som Søn af Tømrer og Husmand Villads Christensen og Hustru. Gift 1889 med Marie Christensen. Uddannet ved Handelen og etablerede sig 1889 som Træhandler i Vinderup. Drev Forretning til 1926. Valgt til Kasserer i Sogneraadet 1913, siden 1926 Sogneraadsformand og Kasserer i Sahl Sogneraad.

Medlemmer af Sogneraadet er: N. C. Christensen, Formand, Boghandler Grønkjær, Sagfører Carl Hviid, Tømrermester N. C. Bach og Smedemester Jens Chr. D. Christensen alle af Vinderup, Gaardejer Carl Thomsen af Hasselholt, Gaardejer Niels Maarbjerg af Bjert, Gaardejer Carl Christensen, Sahl, og Arbejdsmand Jens Chr. Arndt, Sahl.