RYDE SOGN

 

omgives af Handbjerg, Borbjerg, Sevel, Sahl og Ejsing Sogne. I Sognet findes Byerne: Kirkeby med Kirke, Præstegaard, Skole, Missionshus og Købmandshandel, Rout, Felde, Stendis med Skole og Missionshus, Hovedgaarden Rydhave samt en større Samling Gaarde og Huse.

Ryde Sogn har Tingsted i Holstebro og hører under Holstebro Købstads Rets- og Politikreds, Holstebro Amtstuedistrikt, Holstebro Læge- og Skattekreds, Struer Vurderingskreds, Amtéts 4. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 5. Udskrivningskreds' 187. Lægd.

 

Ryde Kirke bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest og Vaabenhus mod Syd. De oprindelige Mure er af raa Granit paa Sokkel med Skraakant. Begge de oprindelige Døre er ombyggede, og to Vinduer er bevarede. I Slutningen af Middelalderen tilføjedes Taarnet. Underrummet, der er med Bjælkeloft, har Rundbue ind til Kirken. Vaabenhuset er tilføjet senere end Taarnet. I Taarnrummet opbevares en Del udskaarne Figurer, der menes at stamme fra en katolsk Altertavle. I 1923 skænkede Fru Johanne Jacobsen. Rydhave, en Lysekrone, der stammer fra en katolsk Kirke i Frankrig. Under Koret har der været Begravelser.

 

Rydhave nævnes allerede 1377, da den blev pantsat til Hr. Aage Hethesen Puder, der selv efter at Ribe Bispestol overtog den, havde den som Pant. I 1783 overtog Stiftamtmand Niels Sehested en Parcelgaard, Østergaard, der dog senere er nedlagt. Hovedbygningen er et firfløjet Anlæg med hvidkalkede Mure og Trappegavle. Den smukke, malerisk uregelmæssige Gaard er opført i sengotisk Stil, men Bygningerne stammer ellers fra de forskellige Tider. I Hjørnet mellem Sydøstfløjen og Hovedfløjen rejser sig et ottekantet, spirprydet Taarn. Den sydvestre Længe er opført af Grev Raben. Mellem Taarnet og Stuehuset lukkes Borgergaarden af en muret Port.

 

Skolerne. I Ryde Sogn findes 2 Skoler, Hovedskolen i Ryde med Førstelærer Thorsen og Lærerinde Frk. Christensen, og Skolen i Stendis med Enelærer Carlsen.

Peter Ankjær Hareskov, Sognepræst, er født den 12. Juni 1903 i Assing Sogn pr. Kibæk som Søn af Gaardejer Niels Chr. Hareskov og Hustru Hansine, født Hansen. Gift 1932 med Meta Hjemdal. Student fra Viborg 1923, cand. theol. Januar 1929. Kaldskapellan i Gladsaxe fra 1929 til August 1932. Kaldet til Sognepræst for Ryde-Handbjerg August 1932.

Anton Thorsen, Førstelærer, er født den 28. Januar 1883 paa Øen Fuur som Søn af Rebslagermester Chr. Thorsen og Hustru. Gift 1914 med Maren Lundsby. Dimitteret fra Nr. Nissum 1912. Derefter ansat ved Harboøre søndre Skole som Enelærer 19l2-14, Harboøre vestre Skole 19l5-23, siden 1924Førstelærer ved Ryde Skole.

Johanne Petrea Christensen, Lærerinde, er født den 14. Juli 1891 i Snedsted Sogn som Datter af Landmand Hans Christensen og Hustru. Dimitteret fra Nr. Nissum 1922, Vikar i Oxenbøl Skole ved Vestervig, fra 1. Juni 1923 Vikar ved Ryde Skole, siden 1. December 1923 ansat som Lærerinde ved samme.

Martinus Carlsen, Enelærer, er født den 20. Januar 1888 i Fabjerg Sogn ved Lemvig som Søn af Boelsmand Peder Pedersen Stensgaard og Hustru. Gift 1926 med Marie Christensen. Dimitteret fra Nr. Nissum 1914. Vikar i Vils paa Mors, i Drattrup ved Randers, og i Bjert ved Vinderup indtil 1. April 1916. Andenlærer i Outrup Skole paa Mors 1916-19, siden 1919 ansat som Enelærer ved Stendis Skole, Ryde Sogn.

 

Chresten Henriksen Ulsø, Sognerands formand, er født den 1. Juni 1872 paa Gaarden Ulsø i Ryde Sogn som Søn af Chr. Christensen Ulsø og Hustru. Gift 1902 med Kirstine Andersen. Uddannet som Landmand. Sogneraadsmedlem første Gang 1917 og Formand samme Aar. Gik ud 1920, men valgtes atter 1929, siden 1929 Sogneraadsformand.

 

Medlemmer af Ryde Sogneraad er: Gaardejer Chr. Ulsø, Formand, Gaardejer N. Toftegaard Madsen, Proprietær A. Sevelsted, Gaardejer K. Dalby, Boelsmand P. Clausen, Gaardejer Kr. Hedegaard og Murermester N. Nygaard.