Præsteindberetning for Handberg Sogn 1766.


 


 

Læst og afskrevet af Arne Christensen, Lindholm, Lindbjergvej 8, Handbjerg pr. 7830 Vinderup.

Indskrevet 14. maj 1996 af Kurt Guldbæk.


 

Præsten Hr. Jens Nielsen Møllers Indberetning af 1766 for Handbjerg Kirke og sogn, - til Biskop J. Bloch i Ribe, efter generel Forespørgsel til samtlige Pastorater i Ribe Stift.


Angaaende

1.
 

Handberg Sogne-Præster i Hierm Herred.

Dend første Præst Nogen veed at nævne i Handberg var Hr. Morten. Om ham findes ingen Opliusning enten i Kiercken eller Kiercke-Bøggerne.

Hans Succederede, Hr. Christen Holgaard, som var fød i Tvis Sogn i en Gaard kaldet Holgaard: I hans unge Aar frekventerede han den Latinske Skole i Holstebroe, og som hand der blev temmelig stor af Væxt, begav hand sig i Krigstieneste og var Rytter i nogle Aar, fik derfra sin Dimis, og gav sig atter i forbemelte Skole og blev omsider Student, og endelig Præst i Handberg, men hvad Aar meldes intet om i hands KierckeBog, som begyndes af Aaret 1658. Hand har været 2de Gange gift: 1ste Gang med Anne Pedersdaatter, som døde 1673. 2den Gang med Karen Knudsdaatter, Hr Knuds Daatter af Hierm. Med hende avlede hand 6 Børn, hun døde 1682.

3de Gang indlod hand sig i ægteskab med Mette Melchiorsdaatter, som fødde ham 4 Børn. Da hand blev gammel og skrøbelig, resolverede hand om Foraaret 1695 at afstaae Kaldet til Thomas Henriksen Nyeboe, som efter allerunderdanigst Ansøgning blev kaldet af Kong Christian dend Femte i samme Aar dend 23 April til at være Hr. Holgaards Adjunctus og Successor, hvortil hand d. 24 Maji Aaret efter blev ordineret af Doct. Ancher Anchersøn, da Hr. Holgaard d. 11 November i samme Aar døde. Hands efterladte enke blev Aaret derefter l696 ved Mortensdags-Tiider gift med min Formand, Hr. Thomas Nyeboe, og levede med ham 36 Aar til d. 21. Maji 1732, da hun døde. Hvorpaa hand atter blev gift d. 18 December 1733 med Ingeborg Terchildsdaatter Lindum, da hand paa andet Aar derefter døde d. 19 Augusti 1735.

Da jeg forhen efter dend Sl. Mands indstændig Begiering, havde fra Fastelavn samme Aar forrettet Embedet for ham i hands Svaghed og Affældighed til hands Dødsdag, da jeg i Henseende til Eising Kalds Ringhed blev beføjet ved allerunderdanigst Suppliqve, at anholde for Kongen om Handberg at nyde til Annex, hvorudi Hr. Biskop Mathias Anchersøn har mig været særdeelis bevaagnet og assisteerlig ved sine favorable Accommendationer, saa jeg næst den naadige Guds Forsiun blev kaldet af Høysalig Kong Christian dend Siette tillige at være Præst til Handberg, hvorved bemte Sogn blev combineret Med Eising for Mig og Successorerne.

2.

Kiercken ligger paa en høy Bakke, bygt af hugne Steene, Tact med Blye, undtagen Taarnet og Vaaben-Huuset, som ere tacte med Tag-Steene. Hvoraf Kiercken og Sognet have sit Navn Vides icke, Ornamenterne ere icke af synderlig Betydenheed. Altertavlen er af Welb. Henrich Linde smuk renoveret, Mit derpaa er satt Crucifixet med Mariæ og Johannes' Billeder under. Paa Siderne 6 Apostler i smaa Billeder med deres Navne under, Øverst Opstandelsen smuk malnet. Nederst paa Tavlen satt følgende Inscription:

Eet Tusind syv Hundrede ni og til Tive,
Gud Æren derfore alleene at give,
Blev Handberg Kiercke Af Eieren sin,
Welædle Hr. Linde og Frue Hiermiin,
heel gandske indvendig af Nye repareret,
og siden med Cronen og Malning stafferet.
Paa egen bekostning De giorde det alt,
Og giør Sig af Himmelen alleene betalt

 

Til Alteret har Hand og givet et prægtigt Alter-Klæde med Messe-Hagel af Gylden-Stycke, samt en Nye Messe-Skjorte, for Alter-Gulvet et Træ-Sprinkel-Værk, og Sætzen klæd med Rytz-Læder. Mit i Kiercken ladet ophænge en Liuse-Chrone med 12 Armer, hvorudi brænde 12de Vox-Lius hver Juule- Nyttaars- og H. 3 Kongers-Dag. Paa dend Søndre Siide staaer 17 Stoler, hvoraf dend Øverste er indluct, paa dend Nørre Siide 15, og af dem de 3 Øverste indlucte. Mit i Taarnet under sin øverste Hvælving Har Hand ladet sætte en Nye Hvælving, Øverst derpaa en indluct-Stol rned 4 høye Vinduer som giver Kiercken en smuk Prydelse. Neden under sin Begravelse med 2 Dørre i Blomster- Værk udskaarne, hvorudi staaer Hands Sl. Frues og 2de Sønners Kister. Paa dend Sl. Frues Kiste staaer følgende Insciption antegnet:

Herudi findes lagt de jordiske Levninger af den i Livet Rareste, ædelmodige, Brave
fromme Frue, Helena Christina de Linde, som var fød Hiermiin d. 6te Decembr
1706, Kommen i Ægteskab med Welb. Henrich Linde til Handberg Hougaard Ao
1729, og derefter avlet ved Hannem 5 Sønner, af hvilke før Hende de 3de ere
indgangne i Guds Glædes Salighed. Didhen |:Efter redeligst viisende Goddædighed
mod Hendes Under-mænd, Ærbødígst beteenhed rnod Hendes Ofver-mænd, og
retsindigst forhold mod Hendes Jævnlige, da dette Hviile-Sted ti1 Hende og Familie
var bekostet Ao 1733, denne Kierckes liden Hospital funderet, og med Kongelig
Approbation Confirmeret Ao 1759:| Hun ved en Sagte og Sød død ogsaa i god
Hiertens Taalmodighed indlandede

d. 16 Decembr Ao 1762.

Kiercken er og alt i god Stand, og vel holt ved lige, i Taarnet en Klocke uden Inscription, af en behagelig Liud, og kand høres over det halve Sogn. Og ihvorvel Kiercken Ligger meget høyt, er dog paa adskillige Steder vældende Vand at træffe, saa Liig-Kisterne ofte maa nedsættes i Vand til Mitt paa Siiderne.

3.

Kierckens Hartkorn er efter Welb. Jens Lindes Beretning 5 Tdr. 3 Skp, 2 2/5Alb.

4.

Kierckens Eiere har altid wæret dend Samme, som har været Eiere af Hovedgaarden Handberg Hougaard, og det meste Gods der i Sognet, og er nu for Nærværende Tiid, af Stamfaderen Christen Linde i 4de Linie Nedstigende Welbaarne Jens Linde.

5.

Kierckens Staaende Udgifter er Aarlig 2 Rdr 10 M.

6.

Jus Vocandi til Handberg Kiercke er fra fordum Tiid Cronen Reservered.

7.

Kiercke-Tiendens Hartkorn er 5 Tdr 3 Skp 2 2/5Alb, dend halve deel Lundenis Stam-Huus tilhørende, og dend anden halve deel, som en Benaadning for Kaldets Ringhed, Præsten beneficeret.

8.

Præstegaardens Hartkorn er 4 Tdr 3 Skp 1 Alb.

9.

Sognets Contribuerede Hartkorn er i alt 90 Tdr 6 Skp 2 Fjd 2 Arb.

10.

Sognet Bestaar i 2de Byer kaldet Handberg Bye og Sønderbye, samt Nogle Enkelte Gaarde, af adskillige navne, saaesom Lindberg, Storgaard, Heegaard, Gammelbye, Tingschou, Kochborg og Gydsbech.

11.

Ved Handberg Kiercke er et Grund-Muuret og Tegl-hængt Hospital af ;Wellbaarne Henrich Juul Linde opbiugt og legeret, hvis Fundatz ved ordineret Copie, Hr. Biskop Brorson til Forvaring i Stifts-Kisten Nogle Aar før Hands dødelig Afgang blev indleveret.

12.

De fattiges Antal bestaar af 10 Personer, til hvilken ydes af Sognet, og hvert Aar sidst i October uddeeles Rug 4 Tdr 1 Skp, Biug 3 Tdr 1 Skp, og Penge 4 Rdr 2 Sk.

13.

Herregaarden har Navn af Sognet og kaldes Handberg Hougaard, men Bør kaldes Handberg Haugaard af dend prægtige store Have Welb. Henrich Linde i Sin Tiid har anlagt Runt omkring Gaarden, særdeelis paa dend Østre Side ud til Engen, hvor Hand har ladet opfylde en stor Plads i en stærk Moratz, og derpaa ladet plante en stor Mængde af baade vilde og tamme Træer, af hvilke sidste avles Mange Rare Slags Frugter. Sønden for Gaarden er anlagt et got Tegl-Brænderie, og Vesten for opsatt en Weir-Mølle paa Gaardens Mark. Gaarden har forbemelte Wclb. Hr. Linde beboet i 36 Aar, Gaardens Hartkorn er 25 Tdr 3 Fjdk, Og har til sit Complettering henhørende og tilliggende Hartkorn i Handberg, Borberg, Aulum, Sahl, Sevel og Hadderup Sogner.

Gaardens Ejer er nu Welb. Jens Linde, hvis Genelalogie i Opstigende Linie her saa kortelig anføres:

Faderen er Welb. Henrich Juul Linde.

Moderen er Welb. Frue Helena Christina Hiermiin,

en Daatter af Hr. Constitoral-Raad Jens Hiermiin til Ausumgaard, Provst ofver Hierm Herred, samt Sogne-Præst for Hierm, Giemsing og Wenøe Meenigheder. Og hands 1 ste Frue Ølegaard Muus, en Daatter af Sl. Hr. Biskop Muus.

Efter Moderens dødelige Afgang d. 16 December 1762, Oprettede Faderen Saadan en Constention imellem sig og sine 2de Myndige Sønner, at Faderen til Beboelse sin Livs-Tiid Reserverede sig sine egne indrettede Værelser, samt Forplejgning for Sig og sine behøvende Domestiqver der paa Gaarden.

Derefter foranstaltede sin yngste Søn, Welb. Christen Linde, Hands Kongelig Maysts bestaltede Capitain ved det Bornholmske gevorbne Infanterie-Regiment, fuldkommen Fornøjelse for sine Arve-Prætentioner. Og endelig overdrog sin ældste Søn Welb. Jens Linde sin Completterede Herregaard rned ald sin Besætning, samt Handberg Kiercke til Possession og Beboelse sin Livs-Tiid d. 1ste Maji 1763.

Hvorefter forbemelte Well. Jens Linde Ao 1765 indlod sig i Ægteskab Med Welb. Frøichen, Margrete Sophie Krabbe, fød 1733 af ærlig og Welbyrdig Hr. Oluf Rudolph Krabbe, og Frue Friderica Louise Bilde til Minstrup.

Far-Faderen var Welb. Christen Linde til Wolstrup, Handberg Hougaard og Aaeberg.

Farmoderen Welb. Ellen Marie von Obelitz,- er eeniste Daatter af Balthazar von Obelitz og Frue Jytte Gyldenstierne.

Far-Faderens Fader var Welb. Christen Linde, som siges at være fød udi Lind-Bye i Asp Sogn 1627.

Far-Faderens Moder var Frue Dorothe Nielsdaatter, en Daatter af Borgermester Niels Soelgaard i Holstebroe.

Sidst bemelte Welb. Christen Linde blev Nobiliteret 1704.

Sognets Bedste Avliing bestaaer ey alleene i dend Velsignede Grøede af Rug og Biug som ernærer Beboerne, og giver det Forraad, at Noget til behøvende Udgifter kand Sælges. Korn-Sæden arter sig og bedre der end her i Eising. Men endog i Fiskeriet Af Liim-fiorden, hvoraf haves om Foraaret Sild, Gieder og Aborre, og om Sommeren Aal ved Puls-Vaaddene, dem de Mange der icke langt fra Fiorden Boende Huus-Mænd, som har ickun liiden Avling at pagte, bedst har Lejlighed at bruge, hvorved de fattige Solaugeres. Og noget deraf undertiden til Holstebroe og andre Steder Kand afsættes og forhandles.

Testor

Eising Præstegaard J. Møller.

d. 5te Martii

1766.