Handbjerg Hospital s Protokol
1757 - 1786

1) Henrich Lindes Indledning
2) Hospitalets Fundats, oprettet 4.Marts 1759
3) H.M. Kong Friderich d. Femtes Stadfæstelse
4) Hospitalets Regnskaber 1760 - 1786


Originalskriften er læst og tydet af:

Gunnar Hallum, Søvejen 24, Herrup pr. 7830 Vinderup

Arne Christensen, Lindbjergvej 8, Handbjerg pr. 7830 Vinderup


Indskrevet februar 1995 af Kurt Guldbæk.
 


Udi Dend Søde Jesu = Nafn er denne Bog

 

(hvorudi findes indskreven en rigtig Copie af dend erhværvede Kongelige allernaadigste Confirmation til et liidet Hospitals Stiftelse ved Handberg Kierche for fiire nødtrængende almisse-fattige eller paa leim beskadigede Syge Mennesker, Samme Kierches Lyse-Chrones brændende Lyses Visse Tree Høy-tiids-Dagis aarlige Vedliige-Hold, item Begravelse indvændig i Kirche-Taarnet) Bestaaende fra denne første Incription efter sin er utægnede Paginer udi 213 Siider vorden overleveered til Velærværdige og Meeget Vellærde Hr. Jens Møller, Sognepræst for Eising og Handberg Sogner, udi hvilken Bog hand behageligen vilde til allerkiærligste Erindring og bæste giennemtrængendest Documentation for efterkommende Præster udi Embedet, som og alle i fremtiid Stiftningen vedkommende, lader aarlig antægne hvad Almisse næste Dagen før hver Johanni Dag vorder i Anledning Stiftningens Begyndelse og viidere fremme, uddeelt til nogle fattige i Handberrig Sogn, deris Nafne, Alder, Opholdssted og Svaghed om nogen særdelis have, og faa det, i fald ieg ikke skulde leve dend Tiid at faae mit ønskende Øyemeed udført til Hospitalets Fuld-Færdigelse, hans elærværdighed, om hand da lever, eller alle Successorerne* efter hannem Mand efter Mand af Sogne-Præsterne for Handberg Meenighed, Kiærligen, Villigen og dis bædre, formedelst denne Begyndelses Anledning, kunde have aarsage til kraftigst at erindre vedkommende til saa vel at faae Stiftningen efter Fundatsen i fuldkommeligste Stand besørget, som ogsaa for Restens u-svækkelige Vedliige-Hold, alt saaleedis som den samtligen vil baade i tiiden og Ævigheden være ansvarlig for Guds Ansigt, fra Hvilken ieg Hierteligst ønsker maae nedfalde udi Aandens Samfund over alle, Med denne af mig i Jesu Nafn bæste intentionense Stiftnings Begyndelse tilkommer nogen omhygeligheds udviisende at foranstalte, -Guds Naadis Villie, og miskundeligste allseende Viisdoms Kraft til Værkets Meere og meere bestandigste fremme, samt reedeligste Vedliige-Hold til Værdens Ende u-forkrænket udi alle Maaeder, Dend allerhøyeste Gud til Ære, hans Kierche til Ziir, dend nødliidende Allerfattigste af Handberg Hovedgaards Gods til allermueligste forhiælpende Tieniste, og Miine med Hustrue og gandske Afkoms Families Døde Been, uden forrøkkelse, til Roeligste beholdende Hviile i Handberg Kierche-Taarns allerede indrættede Begravelse, alt til dend Dag vi alle af Naade i Jesu Nafn, og for Christi Skyld, skal opvækkes af Støvet, og stillis til Rægnskab for Hannem som sidder i Lyset paa Stoelen hvilken være Ære og priis og Styrke fra Ævighed til Ævighed. Amen. Handberrig Hovedgaard d. 31 December Ao 1759 test. H. Linde. * Efterfølgerne i Embedet.


 

Vii Frederich dend Femte af Guds Naade, Konge til Danmark og Norge, de Venders og Gothers, Hertug udi Slesvig og Holsten, Stormarn og Dytmarsken, Greve udi Oldenburg og Delmenhorst, Giøre alle vitterlig,

Det eftersom for os allerunderdanigst er bleven ansøgt og begiæret vores allernaadigste Confirmation paa efterskrevne af os elskelig Henrich Linde oprettede Stiftelse til et Hospital ved Handberg Kierche under Lundenis Amt udi vort Land Nørre-Jylland, lydende Ord efter andet saaleedes.

 

Stormægtigste Monarch, allernaadigste Arve Konge og Herre.
Da ieg Henrich Linde til Handberg Hovedgaard udi Nørre-Jylland, for meere end tyve Samfælde Aar siiden, har ladet, under Lundenis Amt i Hierum Herred I Handberg Sogns beliggende Kierche dens Taarn indrætte en af Steen og Kalk grund-mured Begravelse, for aldeelis ingen andre end mig og mine Arfvinger alleene, og ieg til samme Handberg Kierches Ziir haver foruden andet, ladet giøre en tolf-armed Messing Lyse-Chrone, som hænger udi Gangen op til AlterGulvet, udi hvilken, som nu er skeet, ieg efter min Død ønskede giærne paa de 3 aarlige Høytiids-Fæster til dend allerhøyeste Guds Ære, Medens den gandske Guds-Tieniste varer, maatte holdes Tolf brændende Vox-Lys med Bomulds Væger udi, navnlig paa første Juule-Dag, Nytaarens-Dag samt Hellig tree KongersDag, til hvilkes aarlige Vedliige-Hold, Medens Værden er til, Miin ovemmelte Begravelse, samt til nogle Nødliidende almis-trængendis Hiælp udi Handberg Sogn, ieg, under Guds dertil ønskende Velsignelse I Christo Jesu og dend Hellig-Aand, samt Deris Høy-Kongelige Mayts allerunderdanigste udbeedende allernaadigste Confirmation herpaa, har besluttet følgende Stiftning udi den Høye og Helligste Treefoldigheds Nafn saaleedes:

 

1) Skal dend mig tilhørende Bondegaard beliggende næst Kierchen i Handberg Sogn, Kochborrig kaldet, der er Hartkonn 2 Td.,6 Skp., 2 F.,2Alb, giøre, Medens Værden er til, dend sædvanlige Hoverie og Arbeide til Handberg Hovedgaard, hvad endten samme beboes af mine Arfvinger efter mig, eller fremmede efter dem, mens dens aarlige liiden Landgilde, som er, foruden Kongelig allernaadigste Contributioner, een Td Byg 2 Lisp. Smør samt reede Penge Toe Rigsdaler, skal efter min Død erlægges til denne Stiftning efter dettes yderligere Forklaring i følgende anden og tredie Articul med viidere, og dersom nogen af de der vorder Eiere af Handberg Hovedgaard i Handberg Sogn efter min Død, være sig mine Arfvinger eller fremmede nogensinde paalægger den nuværende eller efterkommende Be-
boere i bemelte Kochborrig større Hoverie, Arbeide, eller anden Tyngsel, end de hidindtil har Reddelig svaret, forude Skat, Landgilde og ald Bonde-Pligt i mere end 30ve samfælde Aar eller bemelte Kochborrig paa nogen Maade skulde vorde svækket og samme ikke kunde udrede hvad den bør, skal Handberg Hovedgaards Eiere til Værdens Ende aarlig Selv lade Svare til Stiftningen saavel dend benævnede Tieniste for de fattige, som dend aarlige Landgilde, hvoraf Smørret skal leveris ved Johanni Tiider, item Bygget samt Pengene ved Martini Tiider. Og saafremd Handberg Hovedgaards, efter min Død vordende Eiere, Meddens Værden staar, skal alvorlig holde over denne Stiftning, at dend i alle Tilfælde efter denne Fundation vorder fuldbyrdet, som for Guds Aasiun uden at nyde anden Væderlag derfor end den foreskrevne Hoveries Arbeide (der heel got kand passere henseende samme ikke mistedes derfra som Bonden aarlig for Restens Befrielse vilde give 10 Rd .) samt og ald Herligheds Rettighed, desforuden med Fæste-Fald etc. som kunde vorde. Saa skal Handberg Hovedgaards efter min Død vordende Eiere heller give nogen Skilling for nogen bemelte Kochborrig-Gaard, hvis Herlighed til Værdens Ende for anden Betalning, end i denne og efterskrevne Articuler er meldet, skal følge Handberg Hovedgaards Eieres og Landgildens Revenyrer, paa Handberg Hovedgaards Eieres Ansvar, at skal svaris efter min Død til dettes Stiftning.

 

2) De som efter min Død, vorder Eiere af Handberg Kierche (der mig nu tilhører, og om samme Kierche nogensinde skulde komme i fremmedes Værge, eller adskilt fra Handberg Hovedgaards Eiere) Skal nyde samme Kierche Toe Hundrede og halftredsindstyve Rigsdaler Penge med dend ellers kunde koste og være værd, hvilke 250 Rd.skal Meddens Værden staar, blive som anført priooriteret Giæld, staaende i Kierchen, af hvilken Capital foruden ald anden Kierchens Vedliigehold og Skatter Kierche-Eieren til denne Stiftning aarlig efter 5 pro Cento at regne skal inden hvert Aars Johanni-Dag betales 12 Rdr og 3 M., og fordi Kierche-Eieren retsindigst, og som for Guds Aasiun, om hand ikke tillige alle Tiider skulde vorde Eier af Handberg Hovedgaard, dog skal have tillige med Handberg Hovedgaards Eiere, alvorligste Omhue og Tilsiun, at Stiftningen i alle sine Clausuler aarlig meddens Værden er til, vorder fuldbyrdet til Guds allerhøyeste Ære, de i Handberg Sogn fattigste nødtrængendes Bæste og Handberg Kierches Ziir, saa vel Henseende, til Lysenes reddeligste aarlige anstaltnings Skaffelse og Brug som og Begravelsens rette Vedliige-Hold (hvilke sidste toe Deele ikke nogen Aar hvor dend ene tager dend anden med sig kand 10 M. koste, og Handberg Hovedgaards Eiere med foranførte Kochborrig Bondes sædvanlige Hoveries Erlæggelse til ævig Tiid Mand efter Mand og Eiere efter anden skal aarlig vedliigeholde (Skal hand, nemlig Kierche-Eieren, af foranførte Kochborrigs Landgildes Afgift nyde som en liiden Decognition aarlig ved Johanni-Tiider, Een halv Lisp. Smør. Og siden sognepræsterne Mand efter Mand for Handberg Sogns Meenighed i ligemaade bør have allernøyeste Hensigt for den i saa Fald Eeniste Gudelige Stiftnings Oprettelse i Handberg Sogn, at samme til Værdens Ende ikke forandres, forrykkes eller udi ringeste Tilfælde til indtet giøres, men aarlig Reddeligst vedliigeholdes i alle sine Clausuler, saa skal de, Mand efter Mand, til iligemaade en liiden Decognition have aarlig ved hver Johanni-Tiider, liigesom Kirche-Eieren en halv Lisp. Smør af Tilomrørte Kochborrigs Landgildis Afgifter med hvilken liiden Kiendelse Sognepræsterne og Kierche-Eierne i Handberg Sogn med Handberg Hovedgaards Eiere (som skal modtage forbemelte Stiftnings Indkomster fra Kierche-Eierne og Øvrige andeels Landgilde fra Kochborrig, saavidt ikke bør Bonden for følgende aparte Quittering, item samme igien svare til Stiftningen paa efterkommende Maade: ) Stedse aarlig til Værdens Ende skal have uden ald vild eller Vendskab, Frygt eller Kiærlighed for en Meere end en anden, Nøyeste Indsigt, at alle Ting i saa Fald vederfares efter denne Fundations Ord og Meeninger uden ald vrang Forklaring til Guds Ære, Hans Kierches Ziir, Begravelsens Vedliige-Hold, uden ringeste Forandring eller egennyttighed af Efterkommerne, eller de nødliidende almis trængende i Handberg Sogn til allermindste Fornærmelse, og det i alle Maaeder som de for Gud og mig paa sin store Doms Dag med frelste Samvittigheder vil være ansvarligen.

3) Da ieg, om Gud dertil vil giøre mig værdig, og give mig de Vilkaar at ieg kunde, agter ved Handberg Kierches Nordere Siide, af GrundMuur at lade opsætte tæt til Kierchen og i dens Siides Bygning med Indsigt i Kierchen en liiden Hospital, hvor udi kand rummes fiire fattige Almisse-Lemmer som formedelst deris Skrøbeligheds Skyld ellers ikke Mueligt kunde komme til at have eller See Guds Tienistes offentlige Holdelse i hans Hellige Boelig og Tempel. Saa, ifald ieg saa længe lever, at det vorder opbygt og sat i Stand, skal Bonden af foranskrevne Kochborrig (for at holde Reent i samme Hospital, Stædse daglig saavidt er giørligt, og særdelis ugentlig hver Onsdag og Løverdag naar nogen fattig kommer derind at være til Huuse, item for hver Aften og Morgen aarlig at see og vare deris i Hospitalet værende Ild og Lys, item indbære deris behøvende Ildebrand, saavidt de Stakkeler ikke selv formaar at udrætte, samt udbære igien Asken og ald U-reenhed fra samme Stæds Hospital, hvilket hand til sin Agger-Dyrkning u-præjulitteerlig maae henføre og beholde, og ellers for ald Mueligste Tienistes udviisende Føyelighed, som Bonden skal viise mod de fattige i Hospitalet) beholde selv aarlig af hans Gaards Landgilde Eet Lispund Smør, item desforuden ald Græsset, som kand slaaes paa Handberg Kierche-Gaard, dens Diiger inden og uden for samt Fortog, Resten af hans, nemlig Bondens i omrørte Kochborrigs Landgildes Afgift 1 Td. Byg og 2Rd i Penge, skal deelis liigelig imellem dem, hvad endten det vorder 2, 3 eller fiire, som er indkommen udi bemelte Hospital,hvilkens Bygning paa Tag og Fag, item Vinduer og Dørre, samt Sænge-Klæder, Borde, Stoele og Sænge-Stæder, Handberg Kierche-Eiere til Værdens Ende tillige med Kierchen haver forsvarlig at vedliige-holde for egen Reigning mod at hannem, Naar en derværende Hospitals-Lem døer, vorder hiemfalden til fri Dispotion dens Efterladenskab, som fra Jordefærden kand overskyde, i fald Noget kand vorde, hvis ey, begravis samme efter Kongelige allernaadigste Foranstaltning, saavidt kand strække af dend døedes Efterladenskab og øvriges Mangel af Herreds-Cassen, og, naar nogen Almis Nydende kommer i ommelte Hospital, skal alle de som holder Heste og Vogn i andberg Sogn, hvilke ere Netto i Tallet en Snees Mænd, aarlig inden hvert Aars St. Olufs eller Michaeli Dag, give og henføre til sammestæds Hospital hver en forsvarlig god Læs Tørf af saa got Ildebrand som det bæste de selv bruger.

4) Det øvrige af denne Stiftnings Tillæggelse, saasom foromrørte 2den Articuls ommelte 250 Rdr., skal saaleedis med forholdis, at de i Hospitalet indkommende høyest 4re Lemmer af de allerarmeste som findes udi Handberg Sogn eller om nogen armere i andre Sogner, af dog alleeneste Handberg Hovedgaards Gods, findes, da bør, saadanne have første forhiælpningen, skal (foruden dend Allmisse de ellers aarlig efter Høy-Kongelig allernaadigste Anordning pleier at nyde af Sognerne, og uden at samme maatte dem ringeste afquittes, fordi de ved Vacance formedelst uddøende af Hospitalet der indkommer) Nyde af samme 250 Rdes Rente 12 Rdr 3 M. hver 2 Rdr 2 M. som vorder for de 4re Lemmer aarlig, deraf 9 Rdr 2 M. Resten af ommelte 12 Rdr 3 M som vorder 3 Rdr 1 M skal komme til liige Deeling imellem de andre almis nydende udi Handberg Sogn, som for den liiden Deels mere Erholdelse end ellers, ikke maae miste Noget af Sognet dennem forhen Pleiende givne Allmisse, ei skal denne Distribution ske til Verdens Ende aarlig næste Dagenfør St Hans-Dag saavel til de i Hospitalet som ellers de andre i Handberg Sogn, af Handberg Hovedgaards Eiere, hvem derom skal holde en ordentlig Bog, og i samme lade denne Fundats, og derpaa allernaadigste forventede Kongelige Confirmation indføre, under sin og Sognepræstens, samt Kirche-Eierens Haand, item under sammes Hænder aarlig den Donations Erlæggelse, som Speciferet skeer til hver Almis-Lem, saavel inden som uden Hospitalet i Handberg Sogn, hvilken RægenskabsBog skal ved samtliges Underskrifter Produceres for Amtmanden og Prousten ved alle forefaldende Samlinger i Hierum Herred for de fattiges Væsen ellers i Almindelighed paa det tydelig kand sees, med denne Stiftning aarlig oprigtigst ret Christeligst medliidentlig til-gaar, og saaleedis reddeligst, Meddens Værden staar, efter Stifterens Ønske Retsindigst omgaaes, og skal af denne Stiftning med dens forventende allernaadigste Kongelige Confirmation, Saa snart er muelig, indleveres en ligelydende Gienpart Ord for Ord til Biskoppen i Ribe, som samme vilde bilægge til Bevaring udi Stifts-Kisten, og i Anledling, saavel selv, som alle efterkommende Biskopper i Riiber Stiftt, medens Verden er til, ved forefaldende Wissitationer maatte efterforske, og spørge om samme Stiftning huldeligst blev omgaaet, dens Rægenskabs-Bog ved Wissitationerne altid lader den fremviise, og saa fremt Beholdningen ikke fandtes uinteresserlig, eller troeskyldigst foranstalte for Guds Skyld som sig burde i alle Tilfælde, da for Christi Skyld forhiælpe Stiftningen til sit Rætte Eye-Mand og Orden, og De skyldige til Vedbørligst Strafs Bødelse for Verden uden ald Persons anseelse, særlig da ingen af dem, derved, kommer til mindste Skillings Udgifter for egen Tab, meens alleeneste mod endog en liiden Herlighed og Decognitions Erholdelse, til at viise en Reddeligst Omsorg for de fattiges bæste, og Guds Kierches Tieniste som noget en hver Rætsindig Christen, uden er sin Gud og Næste skyldig. ------

5te) Skulde den anmelte Hospital i min levende Live ikke komme til Bygnings Stand, eller vorde fuldført, efter mit Ønske af mine Arfvinger, skal de ansatte 9 Rdr 2 M, dog paa liige Maade deelis imellem de allernødtrængenste allmis-lemmer udi Handberg Sogn, saa at hver af saadanne 4re (som i slig Fald ikke saadant maae forleenis u- den Handberg Sogn af Handberg Hovedgaards Gods, i fald Hospitalet ey kommer udi ønskende Stand) foruden deris sædvanlige Almisse af Sognet udi Handberg Sogn, faaer næste Dagen før St. Hans-dag fiorten Mark og til hvert Aars Mortens-dag af Bondegaarden Kochborrigs Landgilde 2 skp Byg, 3 M. udi Penge, samt af den Eene Lisp. Smør in Natura som Bonden ikke beholder, naar hand ingen Tieniste lader udre- ede til Hospitalet, ved Johanni Tiider hver 4 Lisp. De øvrige 3 Rdr og 1 M. forholdes stædse aarlig med efter foregaaende 4de Articul, uden saavidt nøden tvang anderledis burde anstaltis efter efterfølgende 6te Articuls den Linder selv Personlig begaaende, og naar nogen af de 4re Allmisse- Lemmer døer, skal dend næste Almisse igiæn nyde den afdødes allmisse Saa udi alle Tilfælde, hvad endten Hos- pitalet er vorden færdig , og den afdøde har været kommet der ind eller ikke, og det uden ald vild eller Venskabs Hensigt, alleeniste sig strækkende til dend, som er meest Sygelig, og sig selv mindst kand hiælpe, hvad endten den er ung eller gammel, af Quinde- eller Mandkiøn, dog skal derhos agtis om nogen af Dovenskab eller Daarlig Egensindig Væ- sen, eller forargelig Liiderlighed, haver forød sin Gaard eller Formue, maae den ikke indlemmis Nogensinde i hvor arm den end vorder under de 4re største almis nydendis Tal, men skal lade sig, andre til Exempel, nøye med Sognets dend givende Almisse item dend Andeel, dend kand faae af de i 4de Articul ommeldte 3 Rdr og 1 M. pro ad- vanant med de andre fattige, og efterdi det staaer i dend almægtigste Guds Haand at giøre en fattig Riig, og af en Riig igien en fattig, saa for det. 6te) Dersom det skulle hænde Sig (Hvilket Gud i Naade for Jesu Christi Skyld Miskundeligen afvende) at nogen af mine Børn, eller en deris ægte Afkom, paa Mand- eller Quinde Linien skulle komme i saadan yderlig Vanmagts Fattig- dom, at dend Saadan Allmisse Behøvede, da, Saa- fremt dend med Legitime Beviser kommer til Handberg Sogn, gotgiører dermed der, dend ikke selv har været Aarsag til sin Armod, og er virkelig af de Linders, Familie, og rette Navn, skal dend der modtages, og gives den første Aar half deelen af de 3 Rdr og 1 M. som de andre fattige har nydt efter foregaaende 5te Articuls samt af de øvrige større Almis nydende deris An- deel iligemaade den Halve deel, Hvilket vorder da i alt for saadan en fattig trængende 4 Skp Byg, 8te pund Smør, om den ikke kommer i Hospitalet og Penge 7 Rdr 1 M 8 Sk, hvilket dend saa længe dend aarlig lever og forbliver i Handberg Sogn, aarlig frem for de andre fattige, der skal nyde, og om nogen af de endnu fattigr, som nyder ringeste eller bedre Nytte af denne Stiftning, døer, meddens denne endnu lever, og i saa Fald nyder større Almisse, maae ingen til denne Stiftnings ellers Oppebærelse paa Nye ind sættes, førend den i ovenmelte Fald fattigste Linde er død, han sin Livs-Tiid, liigesom en af Stiftningens almisse- lem døer efter en anden, skal tillægges, foruden ovenmelte aarlige Contingent, det dend afdøde el- lers aarlig pleier at have bekommet, og naar dend fattigste Linde da er død, forholdes det siden med Stiftningen i alle Tilfælde, som i foregaaende Ar- ticler er mældet. Den Herre Christus, som har sin naadefulde Behag udi, om det ikkuns er en Draabe koldt Vand, den nødtørftige fattige givis i hans Navn, samt selv har ladet sig en hæderlig Jor- defærds Begravelse beholde, hand selv miskundeligen holde sin Haand Kraftigst over denne Stiftning til dens Velsignende Fremme, og bestandigste Vedliige-Hold at det u-forkrænket, u-forandret og u-forhin- dret af mine Arfvinger og efterkommende Mand efter Mand til Ævigheed i alle sine Punkter, Clau- suler, Ord og Meeninger u-ryggelig maae vordet holdet og efterlevet, under den Trusel og Straf, som samme alle Vores Frelsere og Forløsere haver Sluttet over dem, som forandrer hans Ord og Villie, I Aabenbaringens Bogs 22 Capitels 19 Vers, Dersom nogen fratager noget her af det, som er skrevet i denne Bog, skal Gud borttage hans Deel af Livsens Bog, og af dend hellige Stad, og derimod maae vedkommende (som dette efter min Død givne under Hænder at administrere, Naar den ikke viiger fra min forklarende Villie herudi, men alvorligst seer hen til Guds Ære, de nødtørftigste og andre fattiges forhiælpning item min, samt Mine Støv og døde Beens af alle u-fløttede eller u-foran- lignde Hvile i Graven, og alt efter denne Stiftnings Indhold) giøre sig forsikret om Guds og vor Herres Jesu Christi Naade og Velsignelse her i Tiiden og Hisset ævig, hver sig da vil slutte dette til mine Efterkommere, under det Apostelen Paulus slutter sin sidste Tale og Villie til de Ebræer i 13de Capitel 22 Vers: Jeg formaner Eder, holder mig denne Formanelses Ord til gode, som ieg skrev Eder til korteligen. Og efterdi den grundgode Gud i Himmelen er mit Vidne paa Jorden, ieg det- te til hans Ære og min Næstes Tieniste haver Funderet, som en liiden Paaskiønnelse, Mod saa Mange mig og mine af hannem beviste utallige Velgiærninger, dem ieg i de Grader, ieg inderlig ønskede, ikke formaaer at yde hans nød- liidende lemmer Tieniste nok for, saa haaber ieg dog Gud naadeligen i Miskundhed anseer denne min bæste intentionerende Skierv, hvilken, om Gud dertil selv vil forleene mig Velsignelse Naade og Kræfter, ieg herpaa ved yderliigere paa- tægnede Tillæg og Dispositions Korthed ??????? min Gud give Salige, død, agter noget Meere at forøge, og allerunderdanigst til dettes uforanderlige Bestandighed for efterkommen- de udbeedes: Herpaa deris Kongl. Mayst aller- naadigste Confirmation, hvormed ieg i allerdybeste Submission forbliver, Stormægtigste Monarch, allernaadigste Arve Konge og Herre, deris allerunderdanigste og lydigste troe Undersaatte. Handberg Hovedgaard dend 4 Martii 1759, Henrich Linde. -- Da ville Vi indbemeldte Stif- telse udi alle dens Ord, Clausuler og Punkter, saasom samme herover indført findes, aller- naadigst have Confirmeret og Stadfæstet, saa og hermed Confirmere og Stadfæste, dog at Skorsteenen udi den i foregaaende 3die Post ommeldte Nye Bygning, sættes saa langt fra Kirken, som mueligt kan komme, for ald deraf befrygtende Fare at forekomme. Forbydendis alle og enhver herimed, eftersom foreskrevet staar at hindre eller udi nogen Maade forfang at giøre.

Under vor Hyldest og Naade. Givet paa vort S1ot Fredensborg d. 7de Septembris Anno 1759.

Under vor Kongelig Haand og Signet Friderich R. L. S. von Holstein. Henrich Linde.

Confirmation paa en af ham oprettede Stiftelse til et Hospitals Ind- retning ved Handberg Kierche. ----

Copiens Rigtighed ord til anden testeres af H. Linde.

 

Bemelte Bog med Stiftens anførte Indskrivning saaledis som herudinden findis, er mig i Dag, ved aparte forevisning tillige af den sin originale Kongelige aller- naadigste Confirmerede og her indførte Fundation Rigtig vorden overleveret af Høyædle og Velbaarne Hr. Henrich Linde Til Handberg Hovedgaard, hvilket Testeris fra Eising Præstegaard d. 31 Decembr. 1759 af Jens Møller.

 

Ao 1760 d. 23 Junii lod Welbren Henrich Linde Udeele til 9 fattige Personer 9 Skp Rug og 9 Skp Byg hvoraf en hver fik 1 Skp Rug og 1 Skp Byg.

 

Ao 1761 skete ligeleedis samme Summa Korns Uddeling til 9 Personer. Ao 1761 d. 25 Junii behagede det Hr. Linde i Anden for Korn at uddeele til 8 fattige Almisse-lemmer 3 Rd 1 M hvoraf hver fik 2 M 6 Sk.

 

Ao 1762 d 23 Junii blev til samme 8 Personer ligeledis uddeelt 3 Rdr 1 M.
Samme Aar blev Hospitalet ved Handberg Kierche opbiugt som Biugning til 21 Maii, efter Hr Lindessi Hands Rægnskabs-Bog anførte Specification. Har kostet 329 Rd 4 M.

 

Ao 1763 d. 23 Junii blev uddeelt af Hr.Linde til 5 fattige 1 Rd 5M 14 Sk, til hver 2 M 6 Sk, desuden blev Jens Christensen Tingschou samme Sommer indbragt i Hospitalet og givet 2 Rd 2 M.
Og er saaledes i dette Aar udi alt af Hr. Linde givet 4 Rd 2 M 14 Sk.
I bemelte 4 Aar er Liuse-Chronin i Handberg Kierche bleven rigtig efter Fundatzen forsiunet med sine 12 vox-Lius, som under Tienestens Forretning har brænt paa de 3de ordinaire Dage i Juulen. Eising Præstegaard d, 4de Augusti 1763 testor J. Møller.

 

Anno 1764 ved Paaske-Tiid lod Welbaarne Henrich Linde uddeele til 2de Nødværende Lemmer i Handberg Kierche-Hospital navnlig Johanne Terchilsdaatter og Jens Christensen Thingschou, navnlig til hver 2 Skp Biug og i Penge 2 Rd samt er følgende 23 Junii ligeleedis til hver 4 Pd Smør og Penge 2 Rd 1 M desuden til 7 fattige uden Hospitalet 3 Rdr 1 M 4 Sk. hvoraf falt til Deeling for hver 2 M 2 Sk. Ialt Penge 5 Rd 5 M 4 Sk. Korn 4 Skp Biug, Smør 5 Pd.

Liuse-Chronen i Kierchen er hidindtil rigtig holt Vedlige med sine brændende Vox-Lius paa de ordinaire Dage i Juulen. Hospitalets Biugning afvigte fortsat i behørig Complet Stand, alt efter Fundatzen.
Men af dette Smør Præsten aarlig er tillagt, endnu intet ydet. Maa og Være de fattige i bemelte Hospital velvilligst af mig forundt og overladt.
Eising Præstegaard d. 4de Augusti 1764. J. Møller .

 

Anno 1765 lod Hr. Linde uddeele til følgende fattige til Karen Møller i Kochborg - - - - - - '' 2 M 8 Sk. David Christensen 2 M 8 Sk Mogens Hansen 2 M 5 Sk " 5M " Jens Weftrups Enke 2 M 5 Sk, Niels Weftrups Enke Karen 2 M 8 Sk, Christen Enke Sara 2 M 8 Sk - 1 Rd 1 '' 8 '' Dend Blinde i Stoergaard - - - - - " 2 8 " efter Johanne Tergilsdaatters Døed tillagt Anders Ruusborg i Hospitalet 2 Sk Biug 4 Pd Smør 2 5 '' Jens Tingskouv 2 Skp Biug 4 pd Smør - - 2 5 " Hvilket Biug giældte a Skp 22 Sk samt Smørret 18 5 Sk der da begge Deele beregnes til 2 Rdr 2 M som med øvrige uddeelte Giøre 9 Rd 5 M 8 Sk

 

Anno 1766 dend 23 Junii blev til følgende uddeelt efter at ved Paaske-Tiider var leveeret til hver af de fattige i Hospitalet

2 Skp Biug og reede Penge 2 Rd 5 M som med Bygget a 26 Skp giøre til Hospitalet 6 Rd 4 M 8 Sk

til Mogens Hansen - - - 3 M 5 Sk

Karen Weftrup - - 3 8

David - - - - 3 8

Sara hendes Børn - 3 8

og Dend blinde i Stoergaard 3 8

til Christen Kochborg for 3 læs Tørv til Hospitalet, som aarlig kiøbes dertil, eftersom de 3 Læs fra Ryedhauge Bønder i Handberg Sogn aarlig rester - - - - 1 8 - - - 3 Rd 1 M " ialt er sammen 9 Rd 5 M 8 Sk.

Liuse-Chronen i Kierchen er hidindtil rigtig holt vedliige med sine brændende 12de Lius paa de Tree ordinarie Dage i Juulen. ------
Eising Præstegaard dend 1ste Augusty 1766. C. Mulvad.

 

Anno 1767 lod Welbaarne Hr. Linde til Handberg Sogns fattige uddeele som følger: ----
Paaske-Løverdag sidst auvigte dend 10 April blev uddeelt fra ham til
Anders Ruushorg i Hospitalet 2 Skp Byg til 2 M 4 Sk og Penge 3 M giøre - - '' 5 M 2 Sk
item til Jens Tingskouv iligemaade i Hospitalet i bemlt. 2 Skp Byg til 2 M 4 Sk Penge 3M giøre - - - - - - - " 5 4
og Tiirsdagen dend 23 Juny før første Johanni- Dag til Anders Ruusborg Penge - - - - 2 Rd 2 "
item samme Dag til Jens Tingskouv iligemaade i Hospitalet - - - - 2 2 '' Giøre 6 Rd 2 M ''
og desforuden sidste bemelte Dag før Sct- Hans-Dag til andre fattige i Sognet uden for Hospitalet, saasom: ----
Til dend blinde i Stoergaard 2 M 14 Sk,
Mogens Hansen i Handberg 3 M 2 Sk, Giøre - - - 1 Rd '' ''
David Norborg 2 M 14 Sk,
gammel Inger 2M 14 Sk,
Karen Weftrup 2 M 14 Sk, Giøre - - - 1 2 8
Sara og hendes Barn, hvilke sidste med hendes Børn udi Hospitalet - - - " 2 14
Desforuden er til Hospitalets Tieniste (I Stæden for de uleverte 3 Læs Tørv fra Ryedhauge GodsesBeboer i Handberg Sogn) givet Christen Kochborg for samme andskaffen- de Tree Læs dertil, foruden hans egen skyldige a Læs 8 Sk Giøre - - - - '' 1 8 Summarum = 9 Rd 3 M 6 Sk.
Lius-Chronin er og liigesom tilforn rigtig forsiunet med Lius paa de anordnede Dage.
Eising d. 27 Julii I767. test. C. Mulvad.

 

Anno 1765 blev paa Liige Maade uddeelt som følger:
Dagen før Paaske-Dag dend 2den Apriil til Anders Ruusborg i Hospitalet, 2 Skp Byg til 2M 5 Sk, og aparte i Penge 3 M giøre - - '' 5 M 5 Sk
item til Jens Tingskouv 2 Skp Byg 2 M 8Sk Penge 3 M 5 8
Saavelsom og Dagen før st Hans-Dag dend 23 Junii til erommelte begge fattige hver 14 M som udgiøre - - - - - - 4 Rd 4 ''
og samme Dag til andre fattige i Sognet saasom
den Blinde i Stoergaard 3 M,
David Norborg 3 M 4 Sk,
gammel Inger 3 M 4 Sk - - 1 3 12
Karen Weftrup 3 M 4 Sk,
Maren Trædholt I M
og Apelone Tingskouv I M, - - - '' 5 4
Saavel som og for de fra Ryedhauges Bondes uleverte 3 Læs Tørv, Til Christen Kochborg - - '' 1 8
Summarum 9 Rd 1 M 8 Sk
Desforuden til Marie Tingskouv aparte - - 10 Rd 2 M 8 Sk
Tilsammen 10 Rd 3 M 8 Sk.
Eising d. 25 Julii 1768 test. Mulvad.

 

Anno 1769 lod Welbaarne Hr. Linde liigeleedes uddele den 25 Martii paa Paaske-Løverdag
til Anders Ruusborg i Hospitalet 2 Skp Byg til 2 M og 8 Sk og Penge 3 M giøre - - - - - '' 5 M 8 Sk
Item til Jens Christensen i bem.
Ligeleedis '' 5 8
Saavelsom og Dagen før St Hans-Dag dend 23 Junii til ommelte begge fattige hver 2 Rd 2 M som giøre - - - - 4 Rd 4 ''
og samme Dag til andre fattige i Sognet Saasom:
Den blinde i Stoergaard 3 M 4 Sk,
David Norborg 3 M 4 Sk,
gammel Inger 3 M 4 Sk giøre 1 3 12
Karen Weftrup 2 M,
Mette Christensdaatter 1 M 4 Sk , der giøre - - - - '' 3 4
Maren Trædholt 1 M,
Apelone Tingskouv 1 M
Og Marie Tingskouv 8 Sk, giøre - - 1 4 '' 10Rd 2 M ''
Transport - - 10 Rd 2 M '' 2
Saavelsom og for Den, for Ryedhauge Gods sædvanlig udeblevne 3 Læs Tørv, til Cristen Kochborg betalt for sammes Andskaffelse a Læs 8 Sk er - - '' 1 8 Summarum = 10 Rd 3 M 8 Sk.
Lius-chronin er Ligesom i forrige Aaringer i Standholt med Behøvende Vox-Lius paa sædvanlig Tiid.
Eising Præstegaard dend 24 Juny 1769 test. C. Mulvad.

 

Anno 1770 loed Hr. Linde til Handberg Hougaard uddeele iblandt Handberg Sogns fattige i og uden Hospitalet til følgende:
Paaske-Løverdag til Anders Ruusborg i Hospitalet 2 Skp Byg til 2 M 3Sk i Penge
ligeleedis til Jens Christensen 2 Skp Byg og Penge 3 M er ialt 4skp Byg til 4 M og penge 6 M er tilsammen - - 1 Rd 4 M ''
Til Anders Ruusborg i Hospitalet 2 Rd 2M
Jens Christensen i bemte ligeleedis 2 Rd 2 M, giøre 4 4 ''
og til andre Sognets fattige, nemlig:
Dend blinde Karl i Stoergaard 3 M 4 Sk,
gammel David 3 M 4 Sk, - - 1 '' 4
gl. Inger 3 M 4 Sk,
Karen Weftrup 2 M, giøre - - '' 5 4
Methe Knach 2 M
og Maren Trædholt 1 M,
Apelone Tingskouv 1 M,
er ialt - - - - '' 4 10
For 3 Læs Tørv som forhen, til Christen Kochborg betalt '' 1 8 Er= 10 Rd 4 M 8 Sk.
Efter Fundatzens Formælding, er og Liuse-Chronin i Handberg Kierche med Lius Vedligeholdt.
Eising Præstegaard d. 20 Julii 1770 test. C. Mulvad.

 

Anno 1771 er Ligeleedis i Blandt Handberg Sogns fattige giort følgende Uddeeling: ----
Paaske-Løverdag til Apelone Tingskouv i Hospitalet 2 skp Byg a 3 M. Penge 3 M ere - - - - 1 Rd ''2 ''
Ligeleedis Jens Christensen i bemlt. 2 skp Byg Penge 3 M 1 '' '' og i Dag er siiden uddeelt til efterfølgende:
Jens Christensen i Hospitalet 2 Rd 2 M,
og Apelone Tingskouv 1 Rd 2 M. - - - 3 4 ''
Gammel Inger 1 Rd, - - - - 1 '' ''
Til videre Sognets fattige: ----
Dend blinde Karl i Stoergaard 2 M,
Methe Knach 2 M 1 1 ''
Maren Trædholt 2 M,
Hans Gades Kone M 8 Sk - '' 4 8 A.
Marie Katholm 8 M, David 3 M 8 Sk, - - 1 5 8
Karen Weftrups Barn - - - - '' 1 '' S m a = 8 Rd 4 M ''
og forbemelte Paaske-Løverdag uddeelt 2 '' '' E r = 10 Rd 4 M '' Skriver Tie Rixdaler og Fiire Mark og for 3 Læs Tørv Betalt som sædvanlig 24 Sk. ----
Saa er og Liuse-Chronin i Handberg Kierche efter Fundatzen vedliigeholdt. ----
Eising præstegaard d. 23 Julii 1771 test. C. Mulvad.

 

Anno 1772 liigeledis uddeelt efterfølgende saaledis:
Paaske-Løverdag, Apelone 2 skp Byg a 2 M er 4 M og Penge 3 M,
Jens Christensen Liigeledis 2 skp Byg er 4 M Penge 3 M
Er tilsammen - - 2 Rd 2 M '' og 23 Juny Dagen før Sanct Hans-Dag blandt de fattige i Handberg Sogn i og uden Hospitalet uddeelt saaleedis:
Jens Christensen i Hospitalet - - - - 2 2 ''
ApeloneThingskouv 2 Rd 2 M
og Maren Trædholt 4M 3 '' '' 5 Rd 2 M '' Transport - - 5 Rd 2 M "
Andre Sognets fattige: ----
Dend blinde Karl i Stoergaard 3M,
Methe Knach 2 M " 3 "
Hans Gades Kone 2M, A.
Marie Katholm 8 M - - 1 4 "
Karens Wefstrups barn 2 M,
gl. Gravers og Konen 4 M er - " 5 "
for 3 Læs Tørv til Hospitalet - - - - " 1 8
Paaske-Løverdag efterforbemelte til Hospitalets fattige - - - - - - - - - 2 2 2 Sma = 11 Rd 1 M 8 Sk
Saa er og Hospitalet dette Aar paa Muur og Tæeke gandske repareret, Samt Liuse-Cronin i Handberg Kierche med Lius vedliigeholt. ----
Eising Præstegaard Dend 23 Juny 1772 test. C. Mulvad.

 

Anno 1773 Paaske-Løverdag givet
Jens Chrisensen i Hospitalet 2 skp Byg a 2 M 4 Sk Penge 3 m - 1 Rd 1 M "
Maren Trædholt i hospitalet 2 skp Byg a 2 M 4 Sk og Penge 3 M, - 1 1 "
Anne Willadsdaatter liigerleedes Korn g Penge - 1 1 "
Den 23 Juny er Ligningen og Uddeelingen skeet til de fattige i Handbeerg Sogn i og uden Hospitalet saaleedis: ----
udi Hospitalet:
Jens Christensen 14 M,
Maren Træd- holt 14 M,
Anne Willadsdaatter 14 M, er - - 7 " "
Andre Sognets fattige,
Dend blinde i stoergaard 2 M,
Methe Knach 2 M,
Hans Gades Kone 4 M, - - - - - 1 2 "
Karen Wefstrups Barn 1 M, A.
Marie Katholm 8 M, gl. Graversens Enke 3 M, 8 Sk, - - - - 2 " 8 Sk Sma : 14 Rd 1 M "
Saa er og Liuse-Chronin i Handberg Kierche med Behørige 12 Lius vedliigeholt, Hvilket saaleedes Bevidnes. ----
Eising Præstegaard den 25 Junii 1773. test: C. Mulvad.

Efter at Velbaarne Hr. Jens Linde til Handberg Hougaard i Aaret 1772 haver Indsadt een Nye Fæstere i gaarden Kochborg i Handberg Dogn, Nemlig en Søn af forrige Beboere, Navnlig Jørgen Christensen, og ham med Fæste-Brev Forsiunet, overeens Stemmende med Hospitals Fundatzens Indhold, har Velbemte Hr. Linde fastsadt herefter at uddeele dend fulde Almisse aarlig til Hospitalets Lemmer og andre Sognets fattige efter ovenmeldte Fundatz Formæling. ----

 

Anno 1774 er til de fattige i Hospitalet og andre nødtrængende, saaleedis Lignet og uddeelt: ---
Paaske-Løverdag givet
Jens Christensen i hospitalet 3 M og Byg 2 Sk,
Maren Trædholt i bdm. 3 M og 2 Skp Byg,
Anne Willadsdaatter i bmd, 3 M 2 skp Byg. --
Som nu Hans Gades Kone er dend meest Ellendigste i Sognet, saavel i Henseende Fattigdom, som store Kors og sygdom, tillægges hende Stiftelsens øvrige 3 M og 2 skp Byg, der udgiør i alt tilsammen Een Tønde Byg og Penge - - 3 Rd 2 M "
Liigeledis Dagen før Sanct Hans-Dag dend 23de Juny uddeelt som følger: --
udi Hospitalet
Jens Christensen - - - - 2 2 "
Maren Trædholt - - - - 2 2 "
Andre Sognets fattige og Meest trængende
Hans Gades Kone - - - - 1 " "
Dend blinde i Stoergaard - - " 1 "
Methe Knach - - - - " 2 8 Sk A.
Marie i Katholm - - - 1 3 8
gammel Graverses Enke - - " 3 8
Maren Hviid - - - - " 1 8
Satteris 13 Rd " 8 Sk Transport - - - 1 3 Rd " 8 Sk
Else Eilersdaatter - - - " 2 8
Thomas Gydsbechs Kone - - '' 2 8
Peder Kochborg - - - " 2 " for 3 Læs Tørv til Hospitalet - - - " 1 8 Suma 14 Rd 1 M " Skriver Fiorten Rixdaler og Tree Mark, og Een Tønde Byg. ----
Liuse-Chronen er og til de anordnede Tiider rigtig forsiunet med Lius.
Eising Præstegaard d. 27 Julii 1774. test. Mulvad .

 

1775 Liignet og Uddeelt Saaleedis
Paaske Løverdag dend 15 April givet
Jens Christensen i Hospitalet - 2sk Byg og 3 M
Anne Willadsdaatter - - 2 3
Maren Trædholt - - - 2 3
Hans Gades svage Hustrue - - 2 3
Er 1 Tønd Byg 12 M Dags Dato uddeelt til de fattige saaleedis: --
i Hospitalet
Jens Christensen 2 Rd 2 M "
Maren Trædholt 2 2 "
Anne Wiladsdaatter 2 2 "

Andre Sognets fattige,
Hans Gades Kone 1 " "
Den blinde i Stoergaard " 2 ''
Methe Knach " 2 8 A.

Marie i Katholm 1 3 8
gl. Graverses Enke '' 3 8
Maren Hviid " 1 "
Else Kilers Daatter " 2 8
Thomas Gysbeechs Kone " 2 8
for 3 Læs Tørv til Hospitalet " 1 8 Er 12 Rd 3 M '' Skriver Toolv Rixdaler og Tree Mark, samt ovennævnte Een Tønd Byg og 2 Rd i alt --- Fjorten Rixdaler, Tree Mark og Byg Een Tønd, er saaleedes til enhver af indbemelte Fattige uddeelt og overleeveeret,
Saa er og Liuse-Chronin i Kirken med sine Lius vedliigeholdt. ----
Eising Præstegaard dend 23 Junii 1775. Mulvad.
 

Ligning og Tildeeling for Aaret 1776.
Paaske-Løverdag Dend 6te April Givet i Hospitalet
Jens Christensen Byg 2Skp Penge 3 M
Maren Trædholt 2 3
Anne Willadsdaatter 2 3
Hans Gades syge Hustrue 2 3 Er = Byg 8 Skp, Penge 12 M
Dernæst i Dag dend 23 Junii , Dagen før St. Hans Dag tildeelt i Hospitalet
Jens Christensen 14 Mk,
Else Eilersdaatter 14 Mk,
og Anne Willadsdaatter 14 Mk, Er = 7 Rd " "
Andre Sognets fattige og Mest trængende:
Hans Gades syge Kone - - 1 " 8 Sk
dend Blinde i Stoergaard '' 2 "
Methe Knach - - " 2 ''
Marie Katholm - - - 1 3 ''
Søren Otsens Enke - - " 3 "
Maren Hviid I Mk,
Thomas Gydsbechs Kone 2 Mk og 8 Sk, er " 3 8
Peder Kochborg - - - " 2 "
Karen Wefstrups Barn - - " 1 "
for 3 Læs Tørv Til Hospitalet '' 1 8 Er = 12 Rd 3 Mk " Disse 12 RD 3 Mk og ovenstaaende 2 Rd i alt 14 Rd, Skriver Fiorten Rixdaler og Tree Mark, Samt Een Tønde Byg, er saaledes til enhver af ovenmelte fattige i Handberg Sogn, uddeelt og overleveeret, ligeleedes er og Lyse-Kronen i Kirken,som forrige Aar Vedliigeholt--
hvilket bevidnes. ----
Eising Præstegaard dend 23 Juny Mulvad .

Ligning og Uddeeling 1777.
Paaske-Løverdag dend 29 Martii i Hospitalet
Jens Christensen Byg 2 Skp, og Penge, 3 Mk,
Else Eilersdaatter - 2 - - - 3 -
Anne Willadsdaatter- 2 - - - 3 -
Hans Gades syge Kone 2 - - - 3 - Er 8 Skp og Penge 12 Mk.
Viidere dend 23 Junii uddeelt i Hospitalet
Jens Christensen 14 M, Else Eilersd. 14 M,
og Anne Willadsdaatter 14 M er 7 Rd " "
andre fattige i Sognet.----
Hans Gades Kone 1 Rd 8 Sk,
dend blinde i Stoergaard 2 M,
Methe Knach 2 M, - - - - - 1 4 8 sk
Marie Katholm 8 M,
Søren Otsens Enke 4 M 8 Sk, 2 " 8
Maren Hviid 1 M,
Thomas Gydsbechs Kone 2 M 8 Sk 3 8
Karen Graversdaatter 1 M,
Peder Kochborg 2 M, " 3 "
Maren Weftrups Barn 1 M,
gl Fiorhuus Kone 1 M " 2 "
for 3 læs Tørv til Hospitalet - - - - " 1 8 Er = 14 Rd 3 Mk "
At saaleedes er liignet og rigtig uddeelt, Samt Lyse- Kronen med Behøvende Lys forsiunet.
Eising Præstegaard test. dend 23 Junii 1777. C. Mulvad.

Ligning og Uddeeling 1778.
Paaske- Løverdag givet til de fattige i Hospitalet:
Jens Christensen Byg 2 Skp Penge 3 Mk
Else Eilers daatter - 2 - - 3 -
Anne Willadsdaatter - 2 - - 3 -
Hans Gades Sengeliggende Kone - 2 - - 3 -
Uddeelt 1 Tønde Byg og Penge 2 Rd.
Siiden uddeelt i Dag d. 23 Junii 1778 1 i Hospitalet
Jens Christensen - - - 2 Rd 2 Mk " 2
Else Eilersdaatter - - - 2 2 " 3
Anne Willadsdaatter - - 2 2 " 4
Hans Gades syge Kone - - - 1 " '' 5
dend blinde Peder Stoergaard - - " 2 " 6
Methe Knach - - - - " 2 '' 7
Marie Katholm - - - - 1 " " 8
Sørens Otsens Enke - - - '' 4 8 9

Maren Hviid i Præstens Huus - - " 1 " 0
Thomas Gydsbeechs Kone - - " 2 " 1
Maren Graversdaatter - - " 1 " 2
Peder Kochborg - - - '' 2 " 3
Karen Weftrups taabelige Daatter - " 1 '' 4
Mette Weftrup som har et spædt Barn - " 2 8 5
Niels Mogensøns Enke i Fior Huuset - " 1 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv til Hospitalet 1 8
Bliver i alt = 14 Tønder Byg og Penge 14 Rd 3 Mk "
Saaleedes at være lignet og uddeelt til de fattige i Handberg Sogn, Samt Lyse-Chronen med behøvende Lys i samme Kirke til bestemte Tiider forsynet, bliver hermed Eising Præstegaard d. 23 Junii attesteret af 1778. Mulvad.

Forevist ved Visitatsen i Eising Kirke d. 6 Julii 1778 og rigtig befunden. (ulæselig Underskrift.)

Ligning og Uddeeling 1779. --
Paaske-Løverdag den 3die Apriil gives i Hospitalet:
Jens Christensen Byg 2 Skp og Penge 3 Mk
Else Eilersdaatter - 2 - - - 3 -
Anne Willadsdaatter 2 - - - 3 -
Marie Katholm - 2 - - - 3 - Er 8 Skp Byg og Penge 12 M.
Viidere Uddeelt den 23 Junii I Hospitalet
Jens Christensen 2 Rd 2 Mk "
Else Eilersdaatter 2 2 "
Anne Willadsdaatter 2 2 "
Da Marie Katholm er givet Huus i Hospitalet og Andeel med de øvrige, tillægges hende dette Aar - - - - - - - 1 2 8 Sk
Hvorefter hun aarlig tillægges for Fremtiiden 12 Mark, ligesom de andre i Hospitalet. ----
Andre Sognets fattige,
Hans Gades Kone - - - 1 '' ''
den blinde i Stoergaard - " 2 "
Methe Knach - - - " 2 "
Søren Otsens Enke - - " 4 8
Maren Hviid - - - " 1 "
Thomas Gydsbeechs Kone - " 2 8
Maren Graversdaatter - - " 1 "
Peder Kochborg - - " 2 "
Karen Weftrups taabelige Daatter " 1 "
gl . Fiorhuus Kone - - " 1 8
for 3 Læs Tørv til Hospitalet - " 1 8
Bliver ialt 1 Tønde Byg og Penge - - 14 Rd 3 Mk " Skriver Fiorten Rixdaler og Tree Mark og Een Tønde Byg ---
Hvilke forbemelte Saaleedes til Enhver især er overleveeret, og Lysene som forrige Aaringer vedligeholdt. Eising Præstegaard dend 23 Junii
Test. 1779. Mulvad.

1780 ---- Lignet og uddeelt saaleedes:
Paaske-Løverdag dend 25 Martii til 4re fattige Lemmer uddeelt saaleedes:
Jens Christensen Byg 2 Skp og Penge 3 Mk
Else Eilersdaatter - 2 - - - 3 -
Anne Willadsdaatter - 2 - - - 3 Mk
Marie Katholm - 2 - - - 3 - Er = Byg 8 Shp og Penge 12 Mk.
Den 23 Junii Dagen før St Hans Dag er til Hospitalets fattige saaleedes Uddeelt:
Til Jens Christensen - - 2 Rd 3 Mk "
Else Eilersdaatter - - 2 3 "
Anne Willadsdaatter - - 2 3 ''
Marie Katholm - - - 2 3 "
Og viidere til de øvrige Handberg Sogns fattige Dags Dato uddeelt: ----
Hans Gades Meeget Skrøbelige Hustrue " 4 M "
den blinde Karl i Stoergaard - " 1 8 Sk
Methe Knach - - - - " 1 8
Maren Hviid i Præstens Huus - " " 12
Søren Otsens Enke - - - " 4 "
Thomas Gydsbeechs Kone - - " 2 "
Peder Kochborg - - - '' 2 "
Karen Weftrups taabelige Daatter - " " 12
gl. Fiorhuus Kone - - - " 1 "
for 3 Læs Tørv til Hospitalet betalt " 1 8
Bliver tilsammen med foranmelte Byg 1 Tønde 14 Rd 3 Mk " og Penge. -----
Hvilke forbemelte Penge Fiorten Rixdaler og Tree Mark, samt Een Tønde Byg, fordeeles som anført til Enhver er overleveeret, og Lysene som forrige Aaringer vedliigeholdt, det bliver hermed attesteret af Eising Præstegaard Mulvad. dend 23 Junii 1780

1781.Til de fattige i Handberg Sogn Uddeelt: --
Paaske-Løverdag til 4re fattige Lemmer i Hospitalet: --
Jens Christensen - 2 Skp Byg og Penge 3 M
Marie Katholm - 2 - - - - 3
Else Eilersdaatter - 2 - - - - 3
Anne Willads daatter 2 - - - - 3 Er 8 Skp Byg og Penge 3M
Da Else Eilersdaatter i Hospitalet er døed, saa er hendis Andeel 14 Mark tillagt de 2 fattigste i Handberg Sogn, neml. Kiersten Olufsdaatter og Hans Gades Kone hver 1 Rd, og de øvrige 2 M. tildeelt de andre Sognets fattige.
Saaleedes Dagen før St Hans Dag dend 23 Junii uddeelt Neml:----
1 Hospitalet Jens Christensen - 2 Rd 2 M "
Anne Willadsdatter 2 2 "
Marie Katholm - 2 2 " 7 Rd.
Til andre Sognets fattige Uddeelt
Hans Gades Kone - 1 Rd 4 M "
den blinde i Stoergaard " 2 "
Methe Knach - - - '' 4 M 8 Sk
Søren Otsens Enke - - 1 Rd '' "
Maren Hviid - - - " 1 "
Thomas Gydsbechs Kone - " 2 "
Peder Kochborg - - " 2 "
Maren Weftrups taabelig Datter " 1 "
gl. Fiorhuus Kone - - " 2 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv til Hospitalet - - - " 1 8 5 Rd 3 M " Bliver til Sammen Een Tønde Byg & Penge -------------- 14 Rd 3Mk "
Det forbemelte Een Tønde Byg og Fiorten Rixdaler 3 Mark, saaleedes som ovenanført findes, rigtig til enhver er uddeelt og over leveeret, samt Kirke-Lysene til anordnede Tiider rigtig vedliigeholt.
Eising Præstegaard den 23 Junii 1781 test. Mulvad .

Forevist ved visitatsen og Approberet. (Underskrift.)

1782. Paaske-Løverdag den 30 Martii,
Uddeelt til Handberg Sogns i og uden Hospitalet, Nemlig:
Jens Christensen - - 2 Skp Byg og Penge 3 Mk.
Marie Katholm - - 2 - - - - 3
Anne Willadsdaatter - 2 - - - - 3
Hans Gades Kone - - 1 - - - 1 M 8 Sk
Kiersten Olufsdaatter - 1 - - - 1 8 Er = 8 Skp Byg og Penge 3 Rd.
Da Hans Gades syge Kone, og Methe Knach, siden overmeldte Uddeeling ved Døeden ere afgangne, og Kiersten Olufsdaatter nu er den Skrøbeligste blandt de fattige, samt efter i Fior Giorte Aftale og Slutning, er Dagen før St. Hans-Dag den 23 Junii uddeelt til de fattige i Hospitalet, især ingen samme stæds af Sognets fattige vil indflytte. ---
Jens Christensen - - 2 Rd 2 Mk "
Marie Katholm - - 2 2 "
Anne Willad sdaatter - 2 2 "
De øvrige Sogets fattige
Søren Otsens Enke - 2 " 8 Sk
den blinde i Stoergaard " 2 '' for dette Aar,
Hans Gades Daatter " 3 "
Thomas Gydbechs Kone - 1 " "
Peder Kochborg - - '' 2 M "
gl. Fiorhuus Kone " 2 12 Sk
Maren Grauersdaatter " 1 1
Karen Weftrup - - " 1 2
Maren Hviid - - " 1 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv til Hospitalet - " 1 8 12 d 3 M " 0g til sidste Paaske som overmelt 2 " '' samt Byg 8te skipper. ---- Er 14 Rd " " Disse Fiorten Rixdaler og Tree Mark samt Een Tønde Byg er saaleedes som anført, til en hver af indbemelte overleveeret, og Lysene vedliigeholt som forrige Aaringer. ----
Eising Præstegaard den 23 Junii 1782 -- test. Mulvad.

1783. Lignet og Uddeelt Til Handberg Sogns fattige Paaske-Løverdag den Apriil til Hospitalet:
Jens Christensen 2 Skp Byg Penge 3 M.
Marie Tindschouv 2 - - - 3
Anne Willads daatter 2 - - - 3
Jens Eilersens Børn 2 - - - 3
Er Byg 8 Skipper Penge 3 Rd
Dagen før st Hans Dag d. 23 Junii uddeelt til de fattige i Hospitalet:
Jens Christensen - 2 Rd 2 M "
Marie Tindschouv - 2 2 "
Anne Willads Daatter 2 2 " 7 Rd " "
De øvrige Sognets fattige: ----
Søren Otsens Enke 2 " 8 Sk
den blinde i Stoergaard " 2 "
Hans Gades Daatter " 3 "
Thomas Gydsbechs Kone 1 " "
Peder Kochborg " 2 "
gl. Fiorhuus Kone " 2 12
Maren Graversdaatter " 1 ''
Karen Weftrup " 1 4
Maren Hviid " 1 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv til Hospitalet " 1 8 5 Rd 3M "
Og til Paaske som overmelt, Byg 8 skp og Penge 7 '' " " Til sammen 14 Rd " " Forbemelte Fiorten Rixdaler og Tree Mark, samt Een Tønde Byg, er saaleedes som anført til enhver af indbemelte Fattige overleveeret, og Lysene ligesom forrige Aaringer vedliigeholt.
Eising Præstegaard d. 23 Junii 1783 test. Mulvad.

1784.
Paaske-Løverdag d. 10 Apriil uddeelt til de fattige i Hospitalet nemlig:
Jens Christensen 2 Skp Byg - Penge 3 M "
Marie Katholm 2 - - - 3 "
Anne Willadsdaatter 2 - - - 3 "
uden for Hospitalet
gl. Peder Smids Kone 1 - - - 1 8 Sk
Hans Gades Daatter 1 - - - 1 8
Er = 8 Skp Byg Penge 2 Rd "
Dagen før St Hans-Dag dend 23 Junii uddeelt til Handberg Sogns fattige i Hospitalet:
Jens Christensen 2 Rd 2 M "
Marie Tindschouv 2 2 "
Anne Willadsdaatt. 2 " 7 Rd '' "
Er Andre Sognets fattige
Søren Otsens Enke 2 " 8 Sk
den blinde i Storegaard " 2 "
Hans Gades Daatter " 3 "
Thomas Gydsbechs Kone 1 " "
Peder Kochborg " 2 "
gl. Fiorhuus Kone " 2 12
Maren Graversdaatter " 1 "
Karen Weftrup " 1 4
Maren Hviid '' 1 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv Til Hospitalet " 1 8 5 Rd 3 M ''
Og til Paaske forhen som oeranmelt Byg 8 Skp og Penge 2 Rd " " Til sammen 14Rd 3 Mk " Hvilke Fiorten Rixdaler og Tree Mark samt Een Tønde Byg er saaleedes som overanmelt til enhver i sær udgiven, saa er og Lysene. Ligesom sædvanlig i Standholt.
Eising Præstegaard d. 23 Junii 1784 test. .Mulvad.

1785.
Paaske-Løverdag ere Uddeelingen til de fattige i Hospitalet ligesom udi forrige Aar 1784 anført Byg 8 Skp og Penge 2 Rd.
Dend 23 Junii Dagen før St Hansdag uddeeIt til Hospitalets fattige:
Jens Christensen 2 IRd 2 M "
Marie Katholm 2 2 "
Anne Willads dtr. 2 2 " 7 Rd " ''
og til andre fattige i Sognet, nemlig:
Søren Otsens Enke - - 2 Rd " 8 Sk
Den blinde Peder Stoergaard '' 2 M "
Niels Thøgersene svagelige Barn " 3 "
Thomas Gydsbechs Kone - I " "
Peder Kochborg - - " 2 2
Maren Graversdaatter - " 1 "
Karen Weftrup og Daatter " 1 12
Maren Hviid - - - " 1 "
Jørgen Kochborg for 3 Læs Tørv " 1 8 til Ildebrand i Hospitalet giøre 2 '' 5 Rd 3 M " Summa
Med uddeelingen Paaske-Løverdag I Td Byg og Penge 2 Rd Ialt som sædvanlig 14 Rd 3 M "
Saaleedes rigtig lignet og uddeelt, samt Lysene i Standholt. --
Eising Præstegaard den 23 Junii 1785. -- test. Mulvad.

1786.
Paaskeløverdag den 15 Apriil til Hospitalets fattige uddeelt
Jens Christeneen Byg 2 Skp og Penge 3 Mk
Marie Katholm - 2 - - - 3
Anne Willadsdaatter som Døde den II Apriil sidst, i hvis Stæd indgik den Mest Trængende og Svageligste i Sognet til at nyde denne Almisse.
Kiersten Ollufsdaatter Byg 2 Skp og Penge 3 Mk
og Jens Eilersens mange Børn 2 - - - 3 -
giøre Summa Byg = 1 Tønde og Penge = 2 Rd " ''
Bemelte afg. Anne Willadsdaatters Efterladenekab* blev bortsolgt og udbragt til Summa 2 Rd 4 Mk 10 Sk
Da saaleedes er udgivet, neml.
1) for en Liigkiste betalt 2 Rd " "
2) Christen Meldgaard gotgiort for ham viiste Ubillighed ved den afdødes Jordefærd etc. " 1 M 12 Sk
3) Jesper Heegaard fordrede for Øll og Brød som den Sall. afdøede Tid efter anden havde bekommet af ham. gotgiort " 2 12 giøre overmelte
Indtægter 2 Rd 4Mk 10 Sk.

Den 23 Junii Dagen før St Hans Dag uddeeltes, neml. I Hospitalet
Jens Christensen 2 Rd 2 M "
Marie Katholm 2 2 "
Søren Otsens Enke 2 2 " 7 Rd " "
Andre Sognets fattige
den blinde Peder Stoergaard " 2 ''
Niels Thøgersens svagelige Barn 2 "
gl. Apelone Gydsbech 1 " "
Peder Kochborg " 2 12 Sk
Maren Graversdaatter " 1 ''
Karen Weftrup '' 1 12