HANDBJERG SOGN

omgives af Ryde, Hjerm og Borbjerg Sogne samt Limfjorden.

I Sognet findes Handbjerg med Kirke, Skole, Hospital, Købmandshandel, Brugsforening, Cementstøberi, Fredehjem for Piger, Jernbanestation og Telefon- og Telegrafstation, samt en Samling Gaarde og Huse.

Handbjerg Sogn har Tingsted i Holstebro og hører under Holstebro Rets- og Politikreds, Holstebro Amtstuedistrikt, Holstebro Læge- og Skattekreds, Struer Vurderingskreds, Amtets 4. Folketingskreds, 3. Forligskreds og 5. Udskrivningskreds' 186. Lægd.
 

Handberg Kirke bestaar af Kor og Skib med Taarn mod Vest og Vaabenhus mod Nord. Kor og Skib er fra den romanske Tid, og de oprindelige Mure er af Granitkvadre paa Sokkel med Skraakant. Den oprindelige Norddør benyttes endnu, medens Syddøren ses tilmuret. Taarnet, med hvælvet Underrum og Spidsbue ind til Kirken, er tilføjet senere. Korets Hvælving stammer fra omkring 1760; Vaabenhuset er nyere. Altertavlen er moderne, og fra det gamle, sengotiske Alterskab er nu kun nogle Figurer tilbage. Prædikestolen er fra Begyndelsen al det 17. Aarhundrede.


Handbjerg Hovedgaard nævnes allerede i 1438 og tilhørte da Fru Inger og Fru Elle, der var Døtre af Niels Jepsen af Eskjær. Gaarden har skiftet Ejer mange Gange; i 1918 afhændedes den til N. Ejskjær for 265,000 Kr. Hovedbygningen, der er opført i et Stokværk med to Fløje, var oprindelig omgivet af Grave. Over Hovedindgangen ses Aarstallet 1775 med Jens Linde og Hustru Sophie Krabbes Navne.


Handbjerg Skole er opført ved Handbjerg Kirke 1892, men er udvidet 1905. Skolen omfatter 6 Klasser og der undervises ca. 108 Børn. Undervisningen forestaas af 1Førstelærer, 1Andenlærer og 1Lærerinde.

Agner Theodor Ahm, Førstelærer, er født den 14. Februar 1880 i Kappel, Lolland, som Søn af Sognefoged, Gaardejer J. P. Ahm. Gift med Karen Nielsen. Lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium 1904, Lærer i Almstok, Randbøl Sogn, 1905-10, Medlem af Blaa Kors. Formand for Værgeraadet, Formand for Folkebogsamlingen, Kirkeværge, Medlem af Meninghedsraadet, Revisor i Mejeriet og i Brugsforeningen, siden 1910 Førstelærer i Handbjerg.

Axel Birger Bonde Nielsen, Lærer, er født den 4. August 1904 i Humlum som Søn af Førstelærer A. Nielsen og Hustru. Gift med Theodora Thagaard. Lærereksamen fra Nr. Nissum Seminarium 1926, Vikar ved Handbjerg Skole 1926-27, konstitueret Andenlærer 1. Januar 1927, siden 1. December 1927 ansat som Andenlærer ved Handbjerg Skole.

Klara Pedersen, Lærerinde, er født den 12. Maj 1906 i Resen Sogn, Struer, som Datter af Gaardejer Chr. Pedersen og Hustru. Forskolelærerindeeksamen fra Odense 1926, siden 1926 Lærerinde ved Handbjerg Skole.

Andels-Elektricitetsværket Thor; Vejrum pr. Hjerm, er anlagt 1913 og aabnet for Drift Januar 1914. Værket har 3 Motorer paa 190, 80 og 50 Hk samt 2 Vandturbiner paa 15 og 12 Hk. Værket forsyner Hjerm, Gimsing, Vejrum og en Del af Sir Kommune. 1930 -31 er der solgt 205,000 Kwt, 76 pCt. til Kraft og 24 pCt. til Lys: ca. 7,333 Lamper.


Handbjerg og Omegns Brugsforening er oprettet 1. Juli 1917. Bestyrelsen, som oprettede Brugsforeningen, var: Proprietær Støvring, Handbjerg Hougaard, Gaardejer Laust Hvidbjerg, Nd. Telling, Gaardejer Niels Sevelsted, ,,Vestergaard", Boelsmand Jens Fr.Petersen og Fisker Peder Harpøth. Nuværende Formand er Gaardejer Iver V. Damgaard, Handbjerg. Medlemsantallet er nu ca. 80, og Omsætningen var i 1931 Kr. 164,173. Uddeler er Poul R. Poulsen.


,,Fredehjemmet"
, Handbjerg, er oprettet 1926. Bygningen blev oprindelig benyttet til Børnehjem og senere som Statens Skolehjem; da dette 1924-25 blev overflyttet til Hesselager, blev Bygningen indrettet som Fredehjem for sinker-voksne Piger, og disse beskæftiges med Haandarbejde, Gymnastik m. m. Forstanderinde er Dagmar Jebsen.

 

Poul Refskou Poulsen, Uddeler, er født 27. August 1889. Uddannet i Hundborg og Hørdum Brugsforeninger i Thy. Medlem af Menighedsraadet, Medlem af Værgeraadet, Formand for K. F. U. M.s Afdeling i Sognet, siden 1917 Uddeler i Handbjerg Brugsforening.

 

Dagmar Jebsen, Forstanderinde, er født den 30. Oktober 1886 i Graasten som Datter afGæstgiver Chr. Jebsen og Hustru. Medhjælper paa Sølund Fredehjem, Silkeborg, siden 1926 Forstanderinde paa Fredehjemmet i Handhjerg.

 

Laust Nielsen, Stationsmester, er født den 25. April 1875 i Sdr. Omme som Søn al Husmand H. Nielsen og Hustru. Gift med Petrine Petersen. Ansat ved D. S. B. i Fredericia, Portør 1899, i Ølgod 1906, i Borris 1910-20, i Aabenraa 1920-26, siden 1926 Stationsmester i Handbjerg.
 

Medlemmer af Handbjerg Sogneraad er: Husmand Gosvig Holmgaard, Husmand Peder Pedersen, Husmand S. Meldgaard, Husmand A.Sørensen, Gaardejer J. Viltrup Damgaard, Overportør E. H. Sørensen og Husmand P. Jensen.