NOGLE OFTE FOREKOMMENDE LATINSKE ORD FRA KIRKEBØGER
Opdateret 29.5.2009

A B C D E F G H I L M N O P S T U V Æ

Andre almindelige forekomster i ældre kirkebøger

A
Ord Betydning   Ord Betydning
aetas/ætas alder   aetatis/ætatis suae i en alder af
absolution skrifte   absolutus/a/i person, der har skriftet
anno år   anonymus/-a uden navn, ofte dødfødt
ante før   avia bedstemor
avius/avus bedstefar      
B
baptisatus/a/i døbt      
C
commater kvindelig fadder   compater mandlig fadder
confitens altergæst   conjux ægtefælle
consul borgmester   copulatus/a/i viet
copulation vielse   curator formynder
cum curatore patre / marito med faderen / manden som formynder   curricum vitae levnedsløb
D
defunctus/a/i afdød   denatus/a/i afdød
desponsatus/a/i forlovet   dies dag
dies accepti baptismi dåbsdag   dies copulationis bryllupsdag
dies mortis dødsdag   dies natalis fødselsdag
dies sepulturae begravelsesdag   Dominica (forkortet Dom.) søndag
E
e, ex. fra   eodem die samme dag
Epiphania Hellig Tre Konger   Esto mihi fastelavns lørdag
F
feria hverdag (se bagsiden)   filia (filiola) (lille) datter
filius (filiolus) (lille) søn   frater broder
G
gens slægt      
H
hora time   humatus/a/i begravet
I
ibidem (fork. Ibid.) sammesteds   illigitimus/a/i uægte barn
introd. introduktion, barselskonens højtidelige indførelse i kirken efter fødsel   item ligeledes
L
ligitimus/a/i ægte barn      
M
manu propria med egen hånd. Ofte forkortet m.p., mpria, ikke at forveksle med mpp., med påholden pen, altså det modsatte.   maritus/a ægtefælle
mater moder   matrimonium ægteskab
matrina kvindelig fadder, gudmoder   mea egen. F.eks.: uxur mea: præstens egen kone
meus/a/i min   mortuus/-a/i død
N
natus/a/i født   Navitatis Domini Herrens fødselsdag, dvs juledag
nomine (nom.) ved navn   nuptiæ vielse
O
obiit (han, hun) døde   onus byrde, skat. Især: cum umnibus oniribus: med alle påhvilende skatter
P
parentes forældre   Pascha påske
pastor loci stedets præst   pater fader
patrinus mandlig fadder   pensionarius forpagter
Pentecostes pinse   pertinentia tilliggender. Især: cum omnibus pertinentiis: med alle tilliggendse herligheder
post efter   patronymikon navn der er afledt af faderens fornavn, således at Peters børn hedder: Petersen (Peters søn) og Petersdatter
publice i al offentlighed; absolutio publica: offentlig skrifte   puerpera/puerpa barselskone
S
sive eller   supultus/a/i begravet
socur svigerfar   soror søster
sponsatus/a/i trolovet   sponsor garant
sponsus/a trolovelse   spurius/a uægte barn
sub hypotheca bonorum med pant i ejendommen   susceptrix gudmoder
T
testes vidner. Især: testes baptismi: dåbsvidner      
U V Æ
uxor hustru   vide vide
viduus/a enkemand, enke   ætatis alder


Almindelige forekomster i ældre kirkebøger:

Dags- og månedsnavne

Betydning

 Bemærkning / Forkortelse

7br. eller VIIbre september Kun for disse måneder, der har endelse på -ber
8br. eller VIIIbre oktober
9br. eller IXbre november
10br. eller Xbre december
De uskyldige børns dag 28. december  
cantate 4. søndag efter påsken  
Cenæ/Coenæ Domini på skærtorsdag  
Dom søndag  
epiphania domini/ domi hellig tre konger epip.
exaudi 6. søndag efter påsken  
feria hverdag  
feria secunda mandag  
feria tertia tirsdag  
feria quarta onsdag  
feria quinta torsdag  
feria sexta fredag  
fest helligdag  
Indica Søndag efter Midfaste  
invocavit qvadragesima 1. søndag i fasten invoc.
jubilate 3. søndag efter påsken jub.
judica 5. søndag i fasten  
lætare 4. søndag i fasten Også skrevet midfaste
Mariæ bebudelses dag 25. marts  
Mariæ besøgelses dag 2. juli  
Mariæ Magdalenæ dag 22. juli  
misiricordi 2. søndag efter påsken miseri.
oculi 3. søndag i fasten  
Palmarum på Palmesøndag  
Petri og Pauli dag 29. juni  
purificationis Mariæ renselses dag 2. februar
quinquaqesima fastelavnssøndag quin.
qvasimodo geniti 1. søndag efter påsken qvasi.
reminescere 2. søndag i fasten remin.
rogate 5. søndag efter påsken  
septuagesima 2 søndage før fasten  
sexagesima 1 søndag før fasten  
St. Andreæ dag 30. november  
St. Bartholomæi dag 24. august  
St. Jacobi dag 25. juli  
St. Katharinæ dag 25. november  
St. Mathiæ dag 24. februar  
St. Michels dag 29. september  
St. Lauritz dag 10. august  
St. Povels omvendelses dag 25. januar  
St. Thomæ dag 21. december  
Vocum iucunditatis 5. søndag efter påske