HUSK NÆSTE MØDE
Se alle møderne her.

Referat fra generalforsamlingen 8. marts 2018 i Vinderup Egnshistoriske Forening

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i 2017 ved formanden
 3. Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet
 4. Fremlæggelse af årsregnskab v. kassereren
 5. Fastsættelse af kontingent for 2019
 6. Vedtægtsændring. Ændring af § 4 pkt. b og c. Der ændres under begge punkter til: der er på valg hvert år.
  Ved godkendelse træder begge tilføjelser i kraft med øjeblikkelig virkning.
 7. Indkomne forslag.
 8. Valg: På valg til bestyrelsen er: Flemming Bjerregaard Johansen, Bente Dalsgaard, Hans Kurt Nielsen og Kurt Guldbæk. Bente Dalsgaard og Hans Kurt Nielsen modtager ikke genvalg.
  Valg af suppleant(er).
  Valg af revisor(er).
 9. Eventuelt.

Formanden Laila Nørgaard bød velkommen, hvorefter vi begyndte med en sang: "Hvad var det dog der skete".

Ad 1. Bodil Møller og John Dalsgaard blev valgt som stemmetællere.
Holger Hedegaard som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad 2. Formanden kom i beretningen for året 2017 bl.a. ind på, at bestyrelsens arbejde gennem de seneste år er blevet mere struktureret, der arbejdes ud fra et årshjul, som giver et rigtig godt overblik over, hvornår emner skal på dagsordenen. Især 2 emner har gentagne gange været på dagsordenen, nemlig frisen over indgangspartiet samt "ikke betalende medlemmer". Angående det sidste har vi luget ud i vore medlemmer, således at medlemmer, der trods gentagne rykkere ikke har betalt, er slettet fra medlemsfortegnelsen.
    Frisen over døren er efterhånden meget medtaget, den smuldrer og der trænger vand ind, så murværk og dør ødelægges. Bestyrelsen har stået over for valget at ofre en mindre formue (rundt regnet 100.000 kr.) for at reparere/lave ny kopi af frisen eller blot nedtage frisen og opbevare den på Arkivet, hvilket bestyrelsen har besluttet at gøre. Ud over dette ser det slemt ud med vores tagkonstruktion, det er utæt og der er angreb af svamp, hvilket viste sig ved en nødtørftig reparation i efteråret. Holstebro Kommune har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse, vi afventer svar på, hvad der videre skal gøres.
    Også indenfor er der blevet ryddet op og flyttet rundt, det vil Bodil komme ind på.
    Vores publikationer Arkiv Nyt og Klummen udsendes begge 2 gange om året på mail, dog får medlemmer som ikke har en mailadresse Arkiv Nyt i egen postkasse, mens Klummen alene udsendes på mail, men den kan afhentes på arkivet. Klummen indeholder f.eks. små historier, omtaler fra foredrag, vores nærområde eller ture. Foreningens afholdte arrangementer blev omtalt, ligesom udgivelsen af årbogen 2017, der har været en større udgift end tidligere, da vi i 2017 har købt os til en del af opsætningen. På sigt kan det komme til at betyde en prisstigning på bogen.Beretningen blev taget til efterretning.
 Endvidere nævnte formanden, at vort æresmedlem Gunnar Hallum døde den 19. september 2017 efter længere tids sygdom.
 Til slut takkede formanden Bodil for hendes brændende engagement i Arkivet, og for den hjælp hun altid er parat til at yde, ligesom der lød en tak de afgående bestyrelsesmedlemmer Hans Kurt og Bente.

Ad 3. Bodil Møller kom i sin beretning ind på, at lige som supermarkederne af og til flytter rundt på varerne, således er man nu også begyndt at flytte rundt på tingene på Arkivet. Hofmansens bogsamling og den store skolebogssamling er flyttet op på loftet. Svend Fårkrog har registreret skolebogssamlingen, og herved viste det sig, at der var flere dubletter, så samlingen var ikke helt så stor, som forventet. Tak til Svend for hjælpen.
    Når man begynder at flytte noget, starter det en kædereaktion, det tager lang tid, for man skal hele tiden være på forkant, hvad sker der, hvis man flytter den hylde ? Har det konsekvens for resten, skal der også rettes i registreringerne osv.? Arkivet har været så heldig i efteråret, at man blev tilbudt at komme på besøg hos afdøde Gunnar Mikkelsens bror Niels Christian. Gunnar Mikkelsen var fra Trabjerg og ligesom Gunnar Hallum en af Holstebro Museums højt skattede amatørarkæologiske medarbejdere. Herfra fik vi, Søren Knudsen, Søren og jeg, med noget besvær med tyngdekraften - en del arkæologiske og historiske bøger samt indbundne Skalk med hjem.
    I årets løb er modtaget en hel del rigtig gode indleveringer bl.a. mange billeder. Vi kan mærke, at når vi har fokus på et emne, medfører det flere indleveringer.
    I vinter har vi haft nogle hyggeaftener, hvor vi især har haft fokus på konfirmationsbilleder, det giver flere indleveringer. Flere og flere er også blevet opmærksomme på at aflevere især billeder og gamle dokumenter, når de rydder op, fordi børnene ikke er interesseret i det nu og måske bare vil smide det ud.
    Forleden modtog Arkivet et brev med forskelligt dukketøj, som var vævet og syet på Handbjerg Fredehjem for mange år siden. Det var fra en dame i Sønderborg, som var niece til vævelærerinden. Hun havde fået det, da hun var lille, nu havde hendes børn og børnebørn også leget med det, så nu syntes hun, det skulle tilbage til egnen.
    Foreningen har lige bekostet en løsning, så kortet kan rejses op samt en opslagstavle til lidt udstilling, samtidig fik de tømreren til at kikke på yderdøren, der var svært at åbne og lukke - noget der hænger sammen med tilstanden på ydermuren, da de bærende jerndragere nok er ved at ruste væk; nu går døren som en drøm. Arkivet er glad for, at vi har foreningen som støtte, så vi kan få ordnet diverse ting her på Arkivet - så stor tak til foreningen.
    Med "Giv det videre" et landsdækkende projekt i 2017 forsøgte vi at vække de forskellige skolers interesse. Kun en 4. klasse fra Vinderup Kommuneskole fik i sidste øjeblik skrevet noget om deres skolegang, og de vandt 2000 kr., så tillykke til dem.
    Bodil nævnte de lokale udgivelser fra 2017, og allerede her i marts 2018 er der en ny udgivelse, nemlig en bog om Sevelvej, Nørgårdsvej og Lillegade, udgivet af Ninna og Helge Weis. Spændt på, om bogen om Ejsing kommer i 2018.
    Udover foreningens æresmedlem Gunnar Hallum, gik også H.P. Christensen fra Ejsing bort i 2017. H.P. Christensen var tidligere bestyrelsesmedlem i foreningen, kasserer og det er ham, der kan takkes for indretningen af det første arkiv rum i kælderen med de gode reoler. Han havde et stort kendskab til egnen og menneskene omkring Ejsing, hvilket Bodil havde benyttet sig af mange gange. Han var også rigtig godt inde i slægtsforskning og historie. Han var også en af dem, der tastede folketællinger ind til Dansk Data Arkiv.
Hans egen slægt blev fulgt langt tilbage, så han lånte gamle skifter og fæsteprotokoller fra Rigsarkivet her til Arkivet, da vi var låneberettigede til det. Han var altid parat med en god kommentar, og han nød stor respekt, for alle vidste, at hvis H.P. havde haft med tingene at gøre, var alt gennemtænkt og i orden.
    Bodil Møller læste Lis Helles Olesens tale ved Gunnar Hallums mindesammenkomst op, hvorefter forsamlingen holdt et minuts stilhed til ære for H.P. Christensen og Gunnar Hallums minde.
    Til slut takkede Bodil foreningen, museet og alle øvrige for godt samarbejde i årets løb.

Ad 4. Foreningens kasserer Erik Mitens omdelte det reviderede regnskab for 2017. Regnskabet udviste et overskud på kr. 2.811,65 og egenkapitalen udgjorde ved årets slutning kr. 741.291,74.
    Erik Mitens knyttede nogle kommentarer til enkelte af regnskabets poster, og kom herunder bl.a. ind på, at salget af årbøger var stagneret, der var stadig omkring 60-70 bøger tilbage af 2017. De øgede udgifter til opsætning og trykning kan som tidligere nævnt gøre, at det bliver nødvendigt at hæve prisen på årbogen.
    Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Kontingent blev uændret fastsat til kr. 100,- for enkeltmedlemmer og kr. 150,- for husstand i 2019.

Ad 6. Vedtægts ændringerne blev godkendt enstemmigt.

Ad 7. Der var ikke indkommet forslag.

Ad 8. Der var genvalg til Flemming B. Johansen og Kurt Guldbæk og nyvalg til Mette Elmholdt.
    Bestyrelsen blev bemyndiget til selv at finde det sidste medlem af bestyrelsen. Der var genvalg til suppleanterne Svend Faarkrog og Henrik Sigaard, ligesom der var genvalg til revisorerne Gustav Lind og Erik Kristensen.

Ad 9. Intet. Dirigenten takkede for god ro og orden.