Bestyrelsens årsberetning for 2015

Generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening den 03. marts 2016.
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Sidste år afholdtes generalforsamlingen den 5. marts 2015, og samtidig havde vi indvielse af den nye permanente udstilling på 1. sal.
Efter generalforsamlingen kom bestyrelsen til at bestå af: Kurt Guldbæk, Erik Mitens, Boye Bruhn, Lars Frederiksen, Bente Dalsgaard, Laila Nørgaard og Flemming Bjerregaard Johansen.
Det konstituerende bestyrelsesmøde afholdtes tirsdag den 10. marts 2015 med følgende resultat:
Formand: Flemming Bjerregaard Johansen
Næstformand: Laila Nørgaard
Kasserere: Boye Bruhn (momsfrie regnskaber og Kurt Guldbæk (regnskaber med moms).
Sekretær: Bente Dalsgaard
Årbogsudvalget: Fra bestyrelsen Kurt Guldbæk, Erik Mitens, Bente Dalsgaard og Flemming Bjerregaard Johansen, eksterne medlemmer: Harry Klith Sørensen, Jens Johannesen og Jens Aage Eriksen.
Mødeudvalg og arkivudvalg blev nedlagt og arbejdsopgaverne indgår herefter i bestyrelsesarbejdet.

Man besluttede i fremtiden at afholde bestyrelsesmøde den 3. tirsdag i hver måned undtagen i juli og december. I bestyrelsesmøderne deltager arkivleder Bodil Møller, men har ikke stemmeret.
En af de første arbejdsopgaver for bestyrelsen var udarbejdelsen af en forretningsorden for bestyrelsen, således at bestyrelsesarbejdet kunne formaliseres lidt og køres ind i faste rammer. Af andre tiltag kan nævnes ”årshjulet” hvor aktiviteter for det kommende år planlægges og føres ind i en kalender. Årshjulet ligger herefter til grund for næste Arkivnyt/medlemsmail og gør planlægning og struktur i foreningen mere gennemskuelig. Årshjulet udarbejdes hvert år inden sommerferien.
Af andre opgaver med formelle og strategiske indhold kan nævnes, at der i bestyrelsen nu er udarbejdet en ny samarbejdsaftale mellem Vinderup Egnshistoriske Forening, De Kulturhistoriske Museer i Holstebro og Holstebro kommune. Aftalen afløser den hidtil gældende ”Vedtægter for Vinderup Egnshistoriske Arkiv”, som har været gældende fra den 23. juni 2010.
Endvidere kan nævnes nyt og edb baseret regnskabsførelse, som gerne skulle gøre jobbet lettere for kassereren samt fremme forståelsen for brugerne. Vi lever jo i en rigtig IT tidsalder, og derfor har vi også besluttet at udnytte e-mail til alle medlemmer, som har en e-mail adresse. Det har de fleste efterhånden, og den resterende del får selvfølgelig bragt Arkivnyt pr. brev.

Et tilbageblik på et begivenhedsrigt år:
Det forgangne år 2015 bød på mange spændende tiltag for Vinderup Egnshistoriske Forening og hermed også Arkivet. Byen fejrede 150 års jubilæet for jernbanen og dermed togets ankomst. En begivenhed som naturligvis satte sit præg på bylivet med masser af ekstra arbejde og travlhed for mange. Her skal blot nævnes Handelsstandsforeningen, Borger-Håndværkerforeningen og en masse andre klubber og foreninger som på hver sin måde deltog i de mange aktiviteter.
Her i foreningen lagde vi ud med udgivelsen af den nye jubilæumsbog: ”På sporet af Vinderup”. Det skete ved en vellykket og velbesøgt reception den 21. marts, som afholdtes på Hotel Vinderup, hvor 125 mennesker var mødt op med såvel borgmester Østerbye, tidligere Vinderup borgmester Holger Hedegaard, museumsdirektør Ingeborg Svennevig, Holstebro museum og mange andre.
Traditionen tro blev det også til en to dages tur til Slesvig Holsten med overnatning på Christianslyst, en kursusejendom, der er ejet af det danske mindretal i Sydslesvig. Turen bød på mange indslag og havde deltagelse af 53 glade nordvestjyder. Årets sommermøde afholdtes den 19. august på Hjerl Hede, hvor forfatter, journalist m.m. Kresten Bjørnkjær, der har rødder i Hasselholt, fortalte om sit liv. Mødet samlede omkring 40 deltagere.
I august deltog arkiv og forening også i den traditionsrige fjerkrædag, hvor navnkundige Ninna og Helge Weis Jensen atter på fornem viste fortalte om de forskellige områder ved en byvandring rundt i Nørregade og navnlig baggårdene, hvor der tidligere havde været flere industrielle virksomheder.
I november havde vi udgivelsen af den 5.årbog i serien Årbog for Vinderup-egnen, og omkring 70 personer samledes på arkivet til en festlig reception.
Det blev også til deltagelse i festlighederne på hotellet den 17. november, som er den officielle dato for jubilæet. Dette skete i samarbejde med Borger-Håndværkerforeningen, og det var lykkedes at få folketingsmedlem for venstre, Kristian Piil Lorentzen til at komme og fortælle. I samme forbindelse skal heller ikke glemmes de flotte tavler, som foreningen har udarbejdet og som hænger rundt i lokalet og kan ses i flere af byens forretninger.
En enkelt dagstur til brunkulslejerne ved Søby blev det også til og glemmes skal heller ikke de såkaldte ”fortælletræf” møder, som vi afholder flere gange om året. Et uformelt formiddagsmøde begyndende med kaffe/the med et rundstykke, inden ordet bliver givet til foredragsholder. Vi har haft spændende møder, senest gæstede Svend Laustsen, Rønbjerg, foreningen og fortalte om ”Rakkerliv og Abraham slægten”. Næste møde den 12. april bliver foredragsholderen Viktor Hedegaard, Borbjerg. – Det er møder, som normalt gæstes af ca. 30 deltagere.

Når vi til efteråret atter skal udgive en Årbog for Vinderup-egnen, bliver der tale om en ændring. Byen har nu fået et nyt kirke/kulturhus, og her har vi fået lov til at låne hus og lokaler til receptionen, som bliver lørdag den 12. november 2016 mellem kl. 10-12.
Der sker dog en lille ændring, idet vi har måttet flytte datoen til netop den 12. november. Det vil naturligvis blive offentliggjort i god tid.
Det nye hus byder på mange gode muligheder, og det hele er placeret på en etage med 3 toiletter, hvoraf et er et handicap toilet. Sidste år gæstede omkring 70 mennesker foreningen og arkivet ved årbogsudgivelsen, og selvfølgelig glemmer vi ikke vores rødder på arkivet, men vi synes alligevel gerne vi vil prøve det nye hus, som i øvrigt udlånes gratis.

Jeg vil slutte min beretning med at rette en stor tak til alle Jer, som er kommet i aften, tak fordi i fortsat har lyst til at støtte op om foreningen og lokalhistorien.
Jeg vil endvidere gerne bringe en stor tak til arkivleder Bodil Møller samt til mine kolleger i bestyrelsen. Det har været dejligt at få lov til at stå i spidsen for så iderige, glade og kompetente personer, som altid med ildhu kaster sig over arbejdsopgaverne.