Formandens årsberetning for 2006

Inden jeg går over til årsberetningen, vil jeg gerne omtale nogle af de medlemmer, der er døde i årets løb:

Jeg vil gerne bede forsamlingen rejse sig og mindes dem!
 

****************

Ved sidste generalforsamling, der fandt sted d. 15. marts, var der genvalg til Ninna Weis, Gustav Lind og undertegnede. Da Daniel ikke ønskede genvalg, blev Boye Bruhn fra Sevel nyvalgt.

Det konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt 22. marts, hvor vi fordelte posterne imellem os. Som vanligt blev der nedsat et Arkivudvalg til at støtte Bodil i hendes arbejde samt et Mødeudvalg til at sørge for foreningens medlemsrettede aktiviteter. Resultatet kan I se i Arkiv Nyt og på hjemmesiden www.arkivet-vinderup.dk.

I foråret arbejdede vi med årets udstilling om tørv. Vi mødtes nogle onsdag formiddage og fandt materialer, lavede plancher og alt det der skulle til. Denne udstilling blev indviet 20. maj med omkring 25 deltagere. Den er nu lukket idet vi nu er ved at forberede dette års udstilling om smede og smedehåndværket.
Vi har fulgt traditionen med et arrangement i hver måned undtagen juni og august. Ud over de ’normale’ aftener med et foredrag havde vi i april et ”Hvad har det været anvendt til”-møde, hvor Vagn Mølgård, Gunnar Hallum og nu afdøde Ellen Christiansen gav deres bud på anvendelsen af de mærkelige ting, som var fremkommet.
Som sædvanlig havde vi lys i vinduerne om aftenen d. 4. maj, vi havde desuden formået Jørgen Hartung fra Ejsing til at fortælle om Rydhave-gruppens aktiviteter under krigen.
I maj havde vi også ’udflugt’ til Holmensgade med Roland Carlsen, det var en opfølgning på hans foredrag i oktober 2005.

Ved sommermødet, der blev holdt hos Anna Nielsen i Sevelskovby, fortalte forstander Jan Jensen Bech om Rydhaves historie. Dette møde blev senere fulgt op af en aftenrundvisning på Rydhave.
I det tidlige efterår havde vi formået Ole Nielsen, den nye direktør for Holstebro Museum, til at komme og fortælle om jernalderen i Danmark og i særdeleshed om påvirkningen fra romerriget.
I oktober gik turen til Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg. Vi kom om bag skranken og ind i magasinerne med de mange gamle (og mange gange pudsige) bøger.
Året sluttedes af med julemødet, hvor vort nye bestyrelsesmedlem Boye Bruhn underholdt og bl.a. læste op af ’Midt i en klunketid’.
Her i det nye år har vi så haft besøg af fhv. astronom Sven Laustsen, der tog os med på en tur under fremmede himmelstrøg, ikke blot til sydamerika, men helt ud blandt stjernerne.
Ind imellem disse ting har vi naturligvis haft åbent i forbindelse med Open By Night og andre arrangementer fra handelsforeningen, der jo traditionelt trækker mange folk til Vinderup og specielt her til Vinjes Torv.

Det er i 2006 som sædvanlig blevet til 2 udgaver af Arkiv Nyt, begge med 24 sider. I den sidste udgave er der, som I nok har set, en artikel af Magnus Vistisen, han eneste og sidste bidrag til Arkiv Nyt.
Her vil jeg gerne nævne, at vi jo altid er på jagt efter stof til bladet, så hvis I har ideer til artikler, er I meget velkommen til at henvender jer.

Også på vor hjemmeside www.arkivet-vinderup.dk sker der noget; der er kommet nogle få folketællinger til, og så har vi af Kirsten Aakjær fået tilladelse til at bringe de af Jeppe Aakjærs artikler, som har tilknytning til den gamle Vinderup kommune, på vor hjemmeside. Det er indtil nu kun blevet til 4, men der er flere i vente.
Desuden er der blevet etableret en søgefunktionen, så man nu kan søge i Hofmansens 40.000 små notatssedler. Her er det Leif Svendsen, der har ydet den største indsats, han har brugt rigtig mange timer på at sortere, gennemlæse og derefter indskrive dem. Uden den indsats var der ikke kommet noget at søge i.
 

Fremtiden!

Det var jo en del om fortiden, men hvad vil der i fremtiden ske med vor forening og arkiv?

Ja, arkivet er jo en del af Holstebro Museum og derigennem statsanerkendt. For museet betyder det, at staten de første 4 år dækker amternes tilskud ind. Men den kasse har vi jo ikke fået penge fra, så vi må håbe, at Holstebro Kommune vil se på vort arkiv med samme velvilje som Vinderup Kommune har gjort. Det ser jeg frem til; Holstebro Kommune vil jo gerne fremstå som en kulturel kommune.
 

********

Til slut vil jeg gerne takke jer medlemmer for jeres støtte og opbakning til vort arbejde, flere af jer har deltaget i arbejdet med udstillinger, udbringning af Arkiv Nyt og indskrivning af folketællinger. Ligeledes har der aldrig manglet hjælp til afløsning på arkivet, når vi har haft behov for det. Endvidere skal der lyde en stor tak til bestyrelsen, der altid har været klar til at tage sin del af opgaverne.

I alt dette må vi ikke glemme vort arkiv, som jo er en god del af formålet med foreningen. Her vil jeg gerne takke Bodil for hendes indsats med alle vore arkivalier samt hendes store evner til at jonglere rundt med sine tropper, nemlig bestyrelsen.

Også til den forhenværende Vinderup Kommune skal der lyde en stor tak. Siden foreningens start for omkring 40 år siden har kommunen altid vist os stor velvilje, bl. a. ved at give os husly her på det gamle bibliotek og ikke mindst ved at bevillige os løn til en arkivar.