Referat fra generalforsamling i Vinderup Egnshistoriske Forening d. 5. Marts 2020

Formand Laila Nørgaard bød velkommen til de 40 mennesker, der var mødt op denne aften. Mødet indledtes med fællessang, Benny Andersens Det er forår. Alting klippes ned - der i den aktuelle situation har en dobbelt betydning, sagde Laila Nørgaard.

Ifølge Dagsorden (se i ArkivNyt nr 51):

1) Valg af ordstyrer og stemmetællere. Holger Hedegaard valgtes til ordstyrer, Bodil Møller og Hans K. Hansen som stemmetællere. Hededaard konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og gav ordet til formanden.

2) Betyrelsens beretning om foreningens virke i 2019 ved formanden:

På generalforsamlingen d. 7. marts 2019 blev Gert Ladegaard Thorsen og Kristian Jørgen Larsen valgt i stedet for Lars Novrup Frederiksen og Erik Mitens, der begge ikke ønskede genvalg. Der var genvalg til Laila Nørgaard, genvalg til suppleanter - Henrik Sigaard og Svend Faarkrog samt genvalg til revisorer - Gustav Lind og Erik Christensen.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Laila Nørgaard, næstformand: Flemming Bjerregaard Johansen, kasserer: Gert Ladegaard Thorsen, sekretær: Mette Elmholdt, menige medlemmer Kurt Guldbæk, Ditte H. Hansen og Kristian Jørgen Larsen.
- Årbogsudvalget har bestået af Kurt Guldbæk og Flemming Bjerregaard fra bestyrelsen samt Bente Dalsgaard, Henrik Sigaard, Harry Klith og Jens Johannesen - udvalget blev i efteråret udvidet med endnu et medlem, Erna Jensen, dette for at tage højde for kommende udskiftninger i udvalget.

Foreningens formål er at virke for større kendskab til vor egns historie ved møder, ture og oplysningsvirksomhed, hvilket må siges at være fuldt ud indfriet i dette jubilæumsår.
Vi har haft tre aftenforedrag med så mange tilhørere, at alle stole var i brug.
De to journalister Jens Peder Østergaard og Jacob Thorup fortalte om de tyske flygtninge under 2. verdenskrig med udgangspunkt i deres bog, Mein lieber Kristian. Journalist og fotograf Joan Laurbjerg og Sten Don fra Skive Folkeblad leverede en gribende fortælling på julemødet - om Eneboeren Guf, og endelig havde vores eget bestyrelsesmedlem Flemming Bjerregård Johansen samlet stof til et spændende stykke historie om Handbjerg.
I efteråret inviterede Biblioteket til et samarbejde om fortællingen ”Fra Avlsgård til driftig stationsby” af Ninna og Helge Weis, mange måtte gå forgæves denne aften, da der ikke måtte lukkes flere ind i salen. Derfor gentages dette her på Arkivet til en fortælleformiddag den 31. marts.
Hyggeaften i oktober var med Sara Strandby og ”pigerne i de gule regnfrakker”, de samlede gode historier rundt om i den gamle Vinderup Kommune, Vinderup Stories.
På mødet i januar fortalte Arkivleder Bodil om hjemmesiden Arkiv.dk og om Arkibas, som er registreringsprogrammet til det, der indleveres på lokalarkiverne. Begge Hyggeaftener var rigtig godt besøgte. 2
Fortælleformiddagen i april handlede om mennesker og hændelser, med lokale fortællere, Hans Kurt Hansen og Ejnar Skovmose.
Lokalt var det bestemt også i efteråret, da Foreningens 50 års fødselsdag blev festligholdt d. 9. oktober med bl.a. indslag fra tidligere formænd. En virkelig dejlig dag!
Fejringen fortsatte til årbogsreceptionen med taler, gaver og udnævnelse af nye æresmedlemmer – Karen Lindholdt og Kurt Guldbæk.
Gaver til foreningen var bl.a. en slipsenål fra ”Vinderup Kommune” og en stor pengegave fra Aksel Nørgaard – 50.000 kr.
To spændende udflugter blev det også til, den første i foråret til Brunshåb Papirfabrik syd for Viborg, og den sidste dag i august drog vi til den dejlige Limfjordsø Mors. Vi besøgte ikke mindre end tre museer, Dueholm Kloster, Støberi Museet og Skarregård. Til disse ture har vi også i år modtaget tilskud fra Holstebro Kommune, Kultur og Fritid – beløbet var på 11.000 kr.
Tæller vi alle disse arrangementer sammen, kommer vi op på 11 i alt og 9 bestyrelsesmøder.

ArkivNyt udkommer to gange årligt til vores medlemmer, primært for at annoncere kommende arrangementer, men også gerne med lidt artikelstof.

Årbogsudvalget tager sig med stor dygtighed af årbogen. Det er et stort arbejde og flere har siddet i udvalget i flere år. Bente Dalsgaard har i år valgt at takke af; det er vi meget kede af, da du har sat et stort aftryk i udvalgsarbejdet, men vi har også fuld forståelse for din beslutning.
Der er ikke valg til årbogsudvalget, og der skal ikke sidde et bestemt antal medlemmer, blot skal der være mindst et bestyrelsesmedlem.

Vi er så småt begyndt at arbejde med en fremtidssikring af vores hjemmeside, det har hidtil været lagt i hænderne på kun en person, og det er nok lidt for sårbart.

Øvrige formål med Foreningen:
At medvirke til driften af det lokalhistoriske arkiv i Vinderup i samarbejde med Holstebro Museum!!!!
- Vi er blevet informeret om, at de Kulturhistoriske Museer ønsker at trække sig ud af dette samarbejde ved årets udgang.
Hvad betyder så det?
Vi er ikke fuldt ud klar over konsekvenserne, da vi blot har haft et enkelt møde med Ingeborg Svennevig (Direktør for Museerne) – der er planlagt nyt møde medio marts, hvor også chefen for Kunst- og Kulturudvalget deltager.
Vi er blevet stillet i udsigt, at vi beholder det tilskud på ca. 100.000, som vi har modtaget årligt siden kommunesammenlægningen. Det dækker på ingen måde de samlede udgifter ved at have en arkivleder ansat på nuværende vilkår (incl. forsikringer, pension, administration m.m.)
Vi har flere forskellige løsninger i spil! Det bliver helt sikkert nødvendigt med mange flere frivillige hænder, f.eks. til at registrere i Arkibas. Vi har en høj arkivstandard – takket være især Bodil – og den standard vil vi gerne beholde. Det var også den ånd, Vinderup Samlerforening byggede på.
Vi har en økonomi i nogenlunde balance, men vi må nok forvente øgede udgifter, såfremt vi selv kommer til at stå med alle driftsudgifter – det håber vi ikke, vi gør! 3

Efter at have oplæst årsberetningen takkede formanden Kurt Guldbæk for hans mangeårige virke i bestyrelsen, som han ikke har ønsket genvalg til. Både han og Bente Dalsgaard blev overrakt en symbolsk tak for deres arbejde.

Der fulgte nogle spørgsmål fra forsamlingen om ejerskab til arkivbygningen samt om kommunens tilskud. Holstebro kommune vil også fremover eje bygningen og stå for det udvendige vedligehold, foreningen står stadigvæk for det indvendige vedligehold.
Ligeledes ligger tilskuddet på ca. 110.000 kr til driften fast fra kommunens side. Nuværende driftsbudget ligger på ca. 170.000 kr. En af museumsdirektørens begrundelser for at ville opsige aftalen var bl.a. at stille de tre arkiver i Holstebro kommune mere ens; de har dog atid været drevet på vidt forskellig vis, set i et historisk perspektiv.

Formanden efterspurgte medlemmer, der kunne have lyst til at blive oplært i og derefter hjælpe med registrering i arkivet fremover, uanset hvordan forhandlingerne falder ud.

Forsamlingen tog årsberetningen til efterretning.

3) Arkivleder Bodil Møller orienterer om Arkivet:
Der har været 710 gæster i 2019, heraf 268 arkivgæster. 272 skriftlige forespørgsler om diverse slægtsforskningsopgaver, som har resulteret i besvarelser på mail m.m. I det hele taget er Lokalarkiver gode at få vejledning hos, sagde Bodil. Ariv.dk har nu eksisteret i 5 år, og der er et øget fokus herpå, også efter møder omkring det. Der har været hele 54 indleveringer i løbet af året. Arkivet i kælderen er blevet opdateret. Med uvurderlig hjælp fra Søren (Møller) og Kristian Jørgen (Larsen) er alle effekter på loftet taget frem og fotograferet; det er ikke sket siden 1999, og alt lægges nu ind som et fotoregister. Til slut skal der laves en permanent udstilling på loftet, emnerne bliver Besættelsen, Legetøj, Tørvegravning og Husholdning.

Bodil viste et lille kobbergrydelåg frem med en vedhæftet seddel, hvorpå bl.a. dets findested var beskrevet, nemlig i borgruinerne ved Landting, hvorfra der i sin tid blev hentet sten til anlægningen af amtsvejen fra Struer til Vinderup.

Folk fra Nationalmuseet har været på besøg under indsamling af materiale til bog om Danmarks kirker, der nu er udkommet med alle egnens lokale kirker. De var meget grundige, og det blev et spændende indslag til arkivarens arbejde.

Reperationen af arkivbygningens gavl og tag samt vindue er nu godt i gang, (dog desværre ikke de tre vinduer ud mod banen), og oppe i skunken fandt håndværkerne bl.a. gamle skilte fra bibliotekets begyndelse. Bodil efterlyste - og fik - hjælpere til rengøringen, når håndværkerne er færdige. Bodil opfordrede også til, at flere frivillige vil melde sig til hende til at hjælpe med registrering; arkivet er godt og skulle gerne fortsætte med at være det i fremtiden.

D. 28. marts er alle inviteret til reception hos Ninna og Helge Weis med deres 3. bog om Vinderup.

4) Fremlæggelse af årsregnskab ved kassereren:
Gert Ladegaard Thorsen viste det reviderede regnskab på det store lærred, bl.a. indtægter fra 79 husstande og øvrige 106 enkeltmedlemmer, ialt 22.500 kr. Udgifter til Arkivet var godt 9.000 kr. Årets resultat er 27.137 kr. Trykkeudgifter til årbogen står ikke mål med indtægter fra reklamerne og salget, det er ikke en god forretning, kunne kassereren konstatere. Bestyrelsen varsler derfor en forhøjelse af prisen på årbogen, og der var forslag fra forsamlingen på både 150 og 200 kr. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5) Fastsættelse af kontingent for 2021: Bestyrelsens forslag på uændret blev vedtaget, 100 kr for enkelt og 150 kr for husstandsmedlemsskab.

6) Indkomne forslag: Vedtægtsændring, at både formand og kasserer er tegningsberettigede, (krav fra banken) hvilket blev vedtaget.

7) Valg: På valg til bestyrelsen er Flemming Bjerregaard Johansen, Ditte Hansen, Mette Elmholdt og Kurt Guldbæk, sidstnævnte modtager ikke genvalg. Valg af 2 suppleanter, valg af 2 revisorer.
Der var genvalg til de tre bestyrelsesmedlemmer, genvalg til begge suppleanter Henrik Sigaard og Svend Faarkrog og til begge revisorer Gustav Lind og Erik Christensen. Da det ikke var lykkedes at finde en ny kandidat til at opstille, gav forsamlingen bestyrelsen bemyndigelse til selv at finde et bestyrelsesmedlem mere.

8) Eventuelt.
Flemming Bjerregaard Johansen orienterede om et planlagt møde i foreningen til efteråret, d. 6. oktober, der vil blive afholdt i Kirke- og Kulturhuset. Forfatter og foredragsholder Flemming Ringgard Lauritsen, som har lokale rødder, kommer.

Bodil Møller rettede til slut en humoristisk tak til Kurt Guldbæk. De kunne næsten holde ”sølvbryllup”, syntes hun. I 1995 var den første PC allerede indkøbt og Kurt indførte ”EDB-halløj” i 1997, hvorefter Søren Møller, Bodil og Kurt og forsøgte at lære det. Kurt var med hele vejen fra DOS til Windows osv. De var de unge dengang!! Kurt kunne nu også få Bodils blodtryk til at stige, for han blandede sig nemlig altid meget!
Arkivet var i det hele taget et af de hurtigste til at få begyndt med at indtaste folketællinger m.m., hvilket Kurt har sin meget store andel i, sluttede Bodil, som også havde en flaske med til Kurt.

Herefter kunne Holger Hedegaard erklære generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Mette Elmholdt
Sekretær